X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10721
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Janusz Franckowski

Wychowawca oddziału wychowawczego
Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie

Plan został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko stażysty
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego z mocy prawa nauczyciel stażysta
Posiadane kwalifikacje Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Studia podyplomowe /1,5 roczne/
Kierunek: Studium pedagogiczne
Studia wyższe magisterskie /2-letnie/ II stopnia
Kierunek: Fizjoterapia
Studia wyższe zawodowe licencjat /3-letnie/
I stopnia
Kierunek: Fizjoterapia
Miejsce odbywania stażu
Staż pracy pedagogicznej 1 rok
Opiekun stażu

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Ośrodka.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w Ośrodku i sposobem jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnego,
- pozaszkolnego,
- samokształcenia.

Data, Podpis
Zgodnie z § 6 ust.2, p.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Lp. Działania podjęte w celu realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy
realizacji
Termin realizacji
Osoby wspierające
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji Ośrodka Udział w:
- Radach Pedagogicznych
-Zebraniach
- Analiza dokumentacji W okresie stażu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w Ośrodku:
- Statut Ośrodka
- Program Wychowawczy Ośrodka
- Program profilaktyczny
- WSO
- Regulamin Internatu - Analiza dokumentacji IX/X 2010 - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
3. Zapoznanie się z dokumentami związanymi z zajęciami opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznymi:
- dzienniki zajęć wychowawczych
- zeszyty obserwacyjne wychowanków - Dokonywanie wpisów do dzienników zajęć
- Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych W czasie stażu Opiekun stażu
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP i P.POŻ. w Ośrodku Udział w szkoleniu BHP IX/X 2010 - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
5. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami - Obserwacja
-Udział w Radach Pedagogicznych W okresie stażu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
6. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - Analiza aktów
prawnych dotyczących
awansu zawodowego
nauczycieli
(Rozp. MENiS z 1.12.2004 w sprawie uzyskiwania
stopni awansu
zawodowego przez
nauczycieli)
- Ustawy IX 2010 - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
7. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Bezpośrednia rozmowa
- Pytania otwarte
- Opracowanie harmonogramu spotkań IX 2010 - Opiekun stażu
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja na temat realizacji V/VI 2011 - Opiekun stażu

Zgodnie z § 6 ust.2, p.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły w której nauczyciel odbywa staż
1. Opracowanie planu działań rehabilitacyjnych na dany rok szkolny - Udział w spotkaniach zespołów wychowawców
- Opracowanie indywidualnych programów:
-edukacyjno-terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych IX 2010 - Opiekun stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna Stażu lub Dyrektora Szkoły -Omówienie odbytych zajęć
- Omówienie sposobu realizacji 2 razy w miesiącu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora Szkoły - Omówienie planowanych zajęć
- Opracowanie konspektu
- Analiza 1 raz w miesiącu w okresie stażu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
4. Współorganizowanie imprez szkolnych Pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i apeli obchodzonych w Ośrodku W okresie stażu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu i inni nauczyciele
Zgodnie z § 6 ust.2, p.3
Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz ich problemów wychowawczych i dydaktycznych - Rozmowa
- Wywiad X/XI 2010 - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu i inni wychowawcy
- Psycholog
- Pedagog szkolny
- Rodzice
2. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - Własne poszukiwania
- Rozmowa w zespole wychowawców W okresie stażu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
- Psycholog
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych - Lektura pedagogiczna i psychologiczna W okresie stażu - Opiekun stażu
- Biblioteka
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą a także z innymi nauczycielami - Rozmowa z psychologiem, logopedą i pedagogiem szkolnym W okresie stażu - Opiekun stażu

Zgodnie z § 6 ust.2, p.4
Umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Ustalenie z opiekunem stażu tematyki zajęć, terminów - Harmonogram spotkań X 2010 - Opiekun stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela - Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi 2 razy w miesiącu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu i inni nauczyciele
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - Opracowanie scenariuszy zajęć
- Konsultacja
- Analiza
-Ewaluacja 1 raz w miesiącu - Opiekun stażu
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Analiza efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz, ewaluacji
- Uwzględnienie opinii opiekuna stażu
- Autorefleksja IX/V 2010 - Samodzielna praca z opiekunem stażu

Zgodnie z § 6 ust.1, p.4
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły w której odbywa się staż
1. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym W okresie stażu - Dyrektor Szkoły
- Opiekun stażu
- Metodycy LCDN
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Autorefleksja W okresie stażu - Pracownicy biblioteki
- Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.