X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10638
Dział: Gimnazjum

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

1.Imię i nazwisko ucznia: KAROLINA

2.Data urodzenia:

3.Pesel:

4.Numer orzeczenia:

5.Uczennica realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum: TAK

6.Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:
obustronny niedosłuch graniczący z głuchotą,
zaburzenia mowy niewielkiego stopnia,
trudności z pamięcią trwałą,
nasilone deficyty pamięci wzrokowej.

7. Ocena poziomu funkcjonowania uczennicy:
cechy uczennicy sprzyjające rozwojowi:
-pracowita, sumienna, ambitna,
-dokładna, obowiązkowa,
-stara się być samodzielna;

informacje o trudnościach:
-trudności z zapisaniem dłuższych dyktowanych treści,
-problemy z formułowaniem spójnych logicznie, poprawnych stylistycznie wypowiedzi,
-trudności w zrozumieniu czytanego tekstu,
-problemy z analizą powiązań przyczynowo – skutkowych i czasowo – przestrzennych,
-niska umiejętność rozumienia czytanego tekstu,
-problemy z posługiwaniem się pojęciami abstrakcyjnymi,
-trudności z przyswajaniem wiedzy wymagającej logicznego porządkowania i syntetycznego ujmowania faktów;
przyczyny trudności nie wymienione w orzeczeniu:
-nawarstwiające się problemy edukacyjne, wynikające z faktu nie noszenia przez uczennicę aparatu słuchowego;

funkcjonowanie uczennicy w klasie:
-niekonfliktowa, lubiana,
-ma wybraną grupę koleżanek,
-izoluje się;

8.Cele edukacyjne:
przedmioty humanistyczne:
-kształcenie umiejętności tworzenia poprawnych wypowiedzi pisemnych,
-doskonalenie pracy z tekstem,
-kształcenie umiejętności analizy i syntezy, rozpoznawania zależności przyczynowo - skutkowych
i czasowo – przestrzennych,
-wzbogacanie zasobu leksykalnego, doskonalenie sprawności językowych;
przedmioty matematyczno – przyrodnicze:
-doskonalenie umiejętności samodzielnego obserwowania otoczenia i formułowania wniosków,
-ćwiczenie wyobraźni przestrzennej,
-uzmysławianie zależności między przyczyną a skutkiem;

języki obce:
-stymulowanie rozwoju sprawności artykulatorów i korygowanie nieprawidłowej wymowy,
-likwidowanie bieżących problemów wynikających z niezrozumienia tematu;

9.Cele terapeutyczne:
-wzmocnienia pozytywne, także na forum klasy,
-motywowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
-pomoc w osiąganiu sukcesów i zadowolenia z własnej pracy,
-odbudowywanie zaniżonej samooceny,
-włączanie uczennicy w życie klasy,
-wzmacnianie wiary we własne siły,
-pomoc w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia;

10.Metody, formy pracy z uczennicą oraz rodzaj wsparcia:
-zapewnienie sprzyjających warunków pracy (zapewnienie ciszy, odpowiednie oświetlenie, możliwość odczytywania mowy z ust, zapewnienie pierwszej ławki do siedzenia),
-metoda słów – kluczy,
-metoda integracji sensorycznej,
-częste używanie pomocy wizualnych,
-udzielanie dodatkowych pytań pomocniczych, naprowadzeń, wskazówek potrzebnych do wykonania zadania,
-pomoc w dokonywaniu selekcji materiału (np. notatki zawierające najistotniejsze informacje),
-systematyczne utrwalanie informacji;

11.Zakres dostosowania programów do indywidualnych możliwości dziecka:
-wydłużenie czasu pracy,
-stopniowanie trudności;

12.Tygodniowy plan zajęć nadobowiązkowych (załącznik stanowi plan zajęć).
13.Ocena efektywności podejmowanych działań.
-działania oceniane będą na bieżąco, w miarę potrzeb.

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla uczennicy KAROLINY
w dniu........................................zatwierdzają:

Zespół nauczycieli pracujący z dzieckiem:
Rodzic dziecka Dyrektor szkoły

Opracowała: Agnieszka Minda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.