X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10556
Dział: Gimnazjum

Jak powstał świat? Próba odpowiedzi na podstawie mitologii i Biblii - scenariusz lekcji języka polskiego

Scenariusz do lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum

Temat: Jak powstał świat? Próba odpowiedzi na podstawie mitów i Biblii.

Cele lekcji:
Uczeń:
• rozumie ponadczasowość pytania postawionego w temacie lekcji,
• czyta ze zrozumieniem teksty mówiące o początkach świata,
• selekcjonuje zawarte w nich informacje,
• przygotowuje plan stworzenia świata na podstawie wskazanego tekstu,
• angażuje się w pracę grupy,
• prezentuje pracę grupy,
• dostrzega elementy wspólne w omawianych historiach stworzenia,
• sporządza notatkę podsumowującą w formie schematu,
• dba o poprawność ortograficzną zapisu,
• dba o poprawność językową swoich wypowiedzi.

Metody:
• rozmowa kierowana,
• praca z tekstem

Formy pracy:
• grupowa,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• podręcznik do kształcenia literackiego Zrozumieć Słowo 2,
• Pismo Święte Starego Testamentu,
• cztery arkusze białego papieru, pisaki, magnesy.

Przygotowanie do lekcji:
• Na cztery dni przed lekcją nauczyciel polecił uczniom, aby przeczytali zamieszczone w podręczniku teksty dotyczące początków świata i fragment Księgi Rodzaju oraz dokonali wstępnej selekcji informacji w nich zawartych niezbędnej do wykonania planu.


Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: nauczyciel wita się z grupą, poleca uczniom, aby zajęli miejsca, ale nie wyjmowali zeszytów i książek, następnie sprawdza listę obecności.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie: „Jak powstał świat?” i przeprowadza z uczniami krótką rozmowę kierowaną, będącą wprowadzeniem do lekcji.
3. Uczniowie zostają losowo przydzieleni do czterech grup, poczym sprawnie organizują miejsca pracy swoich zespołów, wyjmują książki, zeszyty i zapisują temat lekcji.
4. Nauczyciel rozdaje uczniom materiały (arkusze papieru, pisaki) i przedstawia zasady pracy w grupach oraz zadania.

Faza realizacyjna
1. Na polecenie nauczyciela uczniowie pracują z tekstem w czterech grupach. Każdej z nich zostaje przydzielony jeden tekst mówiący o początkach świata, na podstawie którego uczniowie opracowują plan i zapisują go na arkuszu.
Przydział tekstów:
Grupa I – Dzieje początków świata i ludzkości (Rdz 1, 1-31)
Grupa II – Narodziny świata (Mitologia grecka)
Grupa III – Z wnętrza bryły lodu (Mitologia skandynawska)
Grupa IV – Początek wszechrzeczy (Mitologia egipska)
Nauczyciel stale monitoruje pracę uczniów, kontroluje czas.
2. Po upływie ustalonego na realizację zadań czasu przedstawiciele grup prezentują pracę zespołu. Każda z grup zapisuje w zeszycie wyniki swojej pracy.
3. Na podstawie opracowanych przez grupy planów uczniowie odszukują elementy wspólne dla omówionych historii stworzenia świata i zapisują je w formie schematu.

Faza podsumowująca
1. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na pisownię wyrazów: ziemia, Gaja, Reja i poleca ich odmianę przez przypadki.
2. Nauczyciel wywołuje krótką rozmowę podsumowującą, w której uczniowie, odnosząc się do omówionych tekstów oraz dzisiejszej wiedzy człowieka o świecie i jego dziejach, dzielą się swoimi przemyśleniami, wnioskami na ten temat.
3. Zadania domowe:
• Przeczytaj teksty z podręcznika mówiące o początkach ludzkości.
• Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz własną wizję świata za sto lat. Swojej pracy nadaj tytuł.

Opracowanie: mgr Agnieszka Stępień
Publiczne Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.