X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10555
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Grażyna Rutkowska
Nauczycielka Oddziału Przedszkolnego
Szkoła Podstawowa w Białotarsku

Plan rozwoju zawodowego

Na stopień nauczyciela mianowanego
Opracowany na okres stażu od 01.09.2010 do 31.05.2013

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opiekun stażu: Elżbieta Włodarzewska
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)
Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO
Okres stażu
Pan rozwoju, teczka „Awansu zawodowego”

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl,)
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i ocena działań
Wrzesień 2010

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Sprawozdanie

4. Aktywne uczestnictwo w WDN
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola oraz pracy w klasach I –III, Nowa podstawa programowa
Na bieżąco

W czasie trwania stażu jedno w roku szkolnym
Protokoły

Materiały i opracowania

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Współpraca z Dyrekcją Szkoły w organizacji placu zabaw dla dzieci
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, projekty, notatki

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka (diagnoza gotowości edukacyjnej), miesięczne plany pracy
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet
Organizacja imprez środowiskowych
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety, materiały na stronę www

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy, organizacja wyjazdów pozaszkolnych
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

3. Współpraca ze poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyninie i innymi poradniami specjalistycznymi
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyninie
Organizacja spotkań, pogadanek dla rodziców z pracownikami Poradni
Październik 2010

Na bieżąco
Rozmowy indywidualne
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć, potwierdzenia odbytych spotkań

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych
Praca w zespołach zadaniowych tworzących Programy i Plany Pracy Szkoły
Prowadzenie i organizowanie zajęć
Okres stażu
Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami KGW, OSP

Okres stażu

Adnotacje w dziennikach zajęć,

6. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy przedszkolnej
Wyszukiwanie sponsorów
Okres stażu
Potwierdzenia sponsorów i Dyrektora

7. Praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi oraz z dziećmi zdolnymi
Przeprowadzenie diagnozy gotowości edukacyjnej
Opracowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Cały staż
Arkusze obserwacji

Indywidualne plany pracy z dzieckiem
Notatki, wpisy w dzienniku

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych we współpracy z rodzicami
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

9. Współpraca z nauczycielami
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielkami z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Gostynin. Wymiana doświadczeń
Okres stażu
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora

10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia

11. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spektali
Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

12. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania podjętych akcji na terenie placówki
Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in., Cała Polska Czyta Dzieciom – wstąpienie do Klubu Czytających Przedszkoli
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia

13. Praca w zespole do opracowania i wdrożenia projektu wyboru Patrona Szkoły Podstawowej
Zaangażowanie w działania wyszczególnione w Harmonogramie Wyboru Patrona Szkoły Podstawowej
Od września 2010 do maja 2013
Potwierdzenie dyrektora, bieżące informacje na stronie www szkoły

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych

Tworzenie prezentacji multimedialnych
Na bieżąco
Okres stażu
Dokumentacja

Prezentacja

2. Przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły
Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie Szkoły www.bialotarsksp.w.interia.pl

Okres stażu
Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora

3.Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki dla dzieci
Nauka dzieci podstawowych czynności przy obsłudze komputera
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

5. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu na stronie internetowej Listopad 2010
Zaświadczenie

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu.
Współpraca z GOPS, z Sądem Rodzinnym
Cały staż
wg potrzeb
Wykaz lektur, sporządzane opinie, korespondencja, notatki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie zachowaniom agresywnym
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Akty prawne

2. Studiowanie dokumentacji szkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
Dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek poza szkołę, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Cały staż

Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Udział w formach doskonalenia zawodowego
Przeprowadzenie diagnozy gotowości edukacyjnej pięciolatków i sześciolatków
Okres stażu
Notatki

Zaświadczenia

Arkusze diagnostyczne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.