X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10454
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko:

Zajmowane stanowisko: wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Opiekun stażu:

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Posiadane kwalifikacje:

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w ośrodku oraz sposoby jej prowadzenia.
3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców i nauczycieli, a także omawianie tych zajęć z prowadzącym.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora a następnie omawianie ich.
5. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- samokształcenia
6. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
7. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów poprzez nawiązanie kontaktów z rodzicami, wychowawcami klas i internatu.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w szkole
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1*)


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp.
ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMINY
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (rozdz. 3 a)
- Ustawa o systemie oświaty,
- najnowsze rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. IX 2010r. Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę ośrodka:
- Karta Nauczyciela, ustawa o systemie Oświaty oraz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego
- Statut Ośrodka,
- Program wychowawczy,
- Program profilaktyczny,
- Regulamin wychowanków,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Plan Pracy Szkoły
- roczny plan pracy wychowawczej grupy internackiej, itp.
Analiza dokumentacji.
Opracowanie rocznego planu pracy na rok 2010-2011 dla grupy V.
Współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjnych dla swoich wychowanków. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. IX-X 2010 r. Roczny plan pracy wychowawczej dla V grupy internackiej. Wpisy do dzienników.

3. Udział w zespole do spraw Ewaluacji Wewnątrzszkolnej. Przeprowadzenie badań. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. X 2010 r. – V 2011 r.
Ankieta.
Sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza na temat własnej działalności. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu. V 2011 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.

5. Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. Przedstawienie dokumentacji z odbytego stażu.
Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. VI 2011 r. Wniosek wraz z dokumentacją.

Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4*)


1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa. Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu. Opiekun stażu. 01.IX.2010 r

Kontrakt z opiekunem stażu.

2. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematów zajęć na okres stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Opiekun stażu. Do
20.IX.2010 r Plan rozwoju zawodowego.

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie zajęć według wcześniej opracowanego harmonogramu.
Omówienie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem doboru metod i form pracy. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu, inni wychowawcy i nauczyciele. IX 2010 r. – V 2011 r.
Raz w miesiącu. Scenariusz zajęć.
Arkusz obserwacji.
Pisemne potwierdzenie nauczycieli.

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej (płyta CD).
Śledzenie na bieżąco propozycji zadań lekcyjnych, zajęć wychowawczych oraz nowości wydawniczych.
Pisanie zaświadczeń, planów hospitacji, konspektów z zajęć oraz recenzji przeczytanych lektur.
Opiekun stażu. IX 2010 r. – V 2011 r.
Zaświadczenie o publikacji.
Płyta CD.
Wykorzystanie zdobytych materiałów w pracy pedagogicznej.
Teczka stażysty.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 4*)

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora. Opracowanie konspektów zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. IX 2010 r. – V 2011 r.
Raz w miesiącu. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

2. Pomoc w nauce i wyrównywanie braków. Odrabianie z wychowankami zadań domowych, gry i zabawy ruchowe. Opiekun stażu. IX 2010 r. – V 2011 r.
Konspekty z zajęć.

3. Prowadzenie zajęć kółka plastycznego. Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych.
Dekorowanie sal i pomieszczeń w Ośrodku. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu, organizatorzy. IX 2010 r. – V 2011 r.
Plan pracy kółka plastycznego.
Wpisy do dziennika zajęć.
Potwierdzenie od organizatorów. Dyplomy.

4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków. Współorganizowanie imprez okolicznościowych w Ośrodku tj.:
Mikołajki,
Walentynki,
Dzień kobiet itp. Opiekun stażu oraz inni wychowawcy i nauczyciele. IX 2010 r. – V 2011 r. Potwierdzenie od współorganizatorów.

5. Wspieranie procesu rozwojowego wychowanków poprzez odwiedzanie ciekawych miejsc i spotkania z interesującymi osobami. Aktywny udział wychowanków w:
- Zwiedzaniu wystaw w Centrum Wikliniarstwa.
- Lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Rudniku nad Sanem.
- Warsztatach wyplatania wikliny zorganizowaną przez Centrum Wikliniarstwa.
- Wyjście na pocztę, do banku.
- Piesza wycieczka do „Starego Dębu”.
- Spotkania z lokalnymi artystami itp. Opiekun stażu oraz inni wychowawcy. IX 2010 r. – V 2011 r. Potwierdzenie uczestnictwa przez opiekuna stażu.

6. Zaangażowanie w prace dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”. Współorganizowanie imprez okolicznościowych:
- Piknik Rodzinny „Spełniać Marzenia”
- Kiermasz Ozdób Świątecznych
- Andrzejki.
Prowadzenie kroniki. Dyrektor ośrodka, organizatorzy. IX 2010 r. – V 2011 r. Sprawozdania.
Wpisy do kroniki.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4*)


1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych (WDN) oraz pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w szkoleniach i kursach organizowanych w ramach WDN:
- MACATON
oraz
pozaszkolnych
- Gimnastyka Mózgu Kinezjologia Edukacyjna wg P. Dennisona
- Metoda Ruchu Rozwojowego W. Sherborne.
Konferencjach:
- Zapobieganie i przeciwdziałanie agresji w środowisku szkolnym, rozwiązywanie konfliktów. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. IX 2010 r. – V 2011 r.
Zaświadczenia lub potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

2. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną na temat pracy z dzieckiem autystycznym. Czytanie wybranych pozycji książek i czasopism. Opiekun stażu. Bibliotekarka. IX 2010 r. – VI 2011 r. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej.
Krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust. 2 pkt 3*)


1. Prowadzenie działań wychowawczych opartych na systemie wartości określonym w programie wychowawczym ośrodka. Stały kontakt z rodzicami wychowanka. Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. IX 2010 r. – V 2011 r. Wpisy do dziennika.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz ich problemów wychowawczych i dydaktycznych. Rozmowa.
Wywiad w domu rodzinnym.
Dyrektor ośrodka, opiekun stażu, rodzice. IX-X 2010 r. Notatka z wywiadu środowiskowego.

3. Współpraca z nauczycielami, psychologiem, logopedą. Konsultowanie sytuacji wychowanków na bieżąco. Opiekun stażu, psycholog, logopeda. IX 2010 r. – VI 2011 r. Notatki z przeprowadzonych konsultacji w dzienniku zajęć wychowawczych.

4. Poznawanie i nawiązanie współpracy z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Poszukiwania własne. Rozmowy w zespole wychowawców.
Nawiązanie współpracy z PPP i MOPS w Nisku.
Dyrektor ośrodka, opiekun stażu. XII 2010 r. – II 2011r. Spis niezbędnych adresów instytucji wspomagających proces opiekuńczo-wychowawczy.

5. Pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. Czytanie lektur z zakresu pedagogiki i psychologii na temat różnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną. Opiekun stażu. Bibliotekarka. IX 2010 r. – VI 2011 r. Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankiem.
Krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.