X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10423
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przedszkole ........... Dąbrowa Tarnowska 13.09.2010r.
...........

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


1. Dane personalne nauczyciela stażysty:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nazwa przedszkola:
Posiadane kwalifikacje:
Opiekun stażu:
Posiadany stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Wniosek o stopień awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego
Czas stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013r.

2. Terminarz:

- Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
- Termin zatwierdzenia planu rozwoju: 30.09.2010r.
- Termin zakończenia stażu: 31.05.2013r.
- Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2013r.
- Termin złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne: czerwiec 2013r.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§ 7 ust. 2 pkt.1

Działania i zadania nauczyciela
1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.
Forma realizacji
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 XII 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela.
- Zapoznanie się z zadaniami i wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji dokumentacja
- Poprawnie sformułowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
- Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji
IX 2010r.

Działania i zadania nauczyciela

2. Nawiązanie skutecznej współpracy z opiekunem stażu.
Forma realizacji
- Bezpośrednia rozmowa.
- Ustalenie zasad współpracy.
- Ustalenie terminów spotkań.
- Konsultacja z opiekunem stażu.
- Opracowanie projektu sprawozdania.
Dowody realizacji dokumentacja
- Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem.
- Harmonogram spotkań.
- Wniosek, plan rozwoju zawodowego.
- Sprawozdanie.
Termin realizacji
IX 2010r.
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Forma realizacji
- Udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli:
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.
- Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.
- Przygotowanie referatu na radę szkoleniową.
- Obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez inne nauczycielki przedszkola.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
- Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych.
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
- Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Prenumerata czasopism dla nauczycieli przedszkola.
Dowody realizacji dokumentacja
- Notatki własne.
- Potwierdzenie udziału w spotkaniach.
- Zaświadczenia o ukończeniu kursów szkoleń, warsztatów.
- Wykaz lektur.
- Materiały, adresy portali.
- Tytuły pism.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, doskonalenie metod dydaktycznych.
Forma realizacji
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych.
Dowody realizacji dokumentacja
- Scenariusze zajęć.
- Pomoce dydaktyczne.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

5.Wykorzystywanie nowatorskich form pracy.
Forma realizacji
- Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych.
Dowody realizacji dokumentacja
- Zdjęcia.
- Potwierdzenie dyrektora.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

6. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Forma realizacji
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Założenie i prowadzenie zeszytu konsultacji
z rodzicami.
- Karty obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Dowody realizacji dokumentacja
- Potwierdzenie dyrektora.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu

Działania i zadania nauczyciela

7. Publikowanie własnych prac
Forma realizacji
- Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Dowody realizacji dokumentacja
- Adres strony internetowej.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu

Działania i zadania nauczyciela

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Forma realizacji
- Gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, programów, scenariuszy itp.)
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Dowody realizacji dokumentacja
- Dokumenty (świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze).
- Treść sprawozdania.
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.
V 2013
VI 2013

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust. 2 pkt.2

Działania i zadania nauczyciela

1.Poznanie wychowanków oraz pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie.
Forma realizacji
- Kontakty z rodzicami (indywidualne, grupowe).
- Obserwacja dzieci (zajęcia indywidualne, grupowe, podczas zabawy, wycieczek).
- Rozmowy indywidualne z dziećmi.
- Pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
Dowody realizacji dokumentacja
- Zeszyt konsultacji z rodzicami.
- Notatki własne.
- Scenariusze zajęć.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

2.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Forma realizacji
- Indywidualizowanie pracy w zależności od możliwości i potrzeb dzieci.
- Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami.
- Udzielanie rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem.
- Pełnienie funkcji koordynatora do spraw proekologicznych i prozdrowotnych.
Dowody realizacji dokumentacja
- Zapis tematów w dzienniku.
- Notatki ze spotkań.
- Gazetka dla rodziców.
- Ulotki i foldery prozdrowotne.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu

Działania i zadania nauczyciela

3.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą.
Forma realizacji
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Spotkania z pedagogiem, psychologiem i logopedą - konsultacje w celu rozwiązywania problemów wychowawczo - dydaktycznych.
- Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.
- Współpraca z Dąbrowskim Domem Kultury.
- Współpraca z Szkołą Podstawową.
- Współpraca z Państwowy Przedszkolem.
Dowody realizacji dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu

Działania i zadania nauczyciela
4.Udzielanie pomocy rodzicom w pokonywaniu trudności wychowawczo – dydaktycznych.
Forma realizacji
Indywidualne konsultacje oraz zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów.
Dowody realizacji dokumentacja
Potwierdzenie współpracującego.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela
5. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci oraz dalszym środowiskiem lokalnym.
Forma realizacji
- Organizowanie wspólnych uroczystości z udziałem rodziców i krewnych dzieci m.in.
- Spotkanie z Mikołajem.
- Spotkanie opłatkowe.
- Dzień Babci i Dziadka.
- Święto Rodziny.
- Organizowanie spotkań z osobami ze środowiska lokalnego oraz wycieczek m.in. do miejsc pamięci narodowej.
Dowody realizacji dokumentacja
- Zapis w dzienniku zajęć.
- Potwierdzenie nauczyciela współpracującego.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela
6. Udział dzieci w konkursach wewnętrznych, między przedszkolnych, zewnętrznych.
Forma realizacji
Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach
Dowody realizacji dokumentacja
- Potwierdzenie współpracującego.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

7.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów.
Forma realizacji
- Nawiązanie współpracy z:
- Policją – spotkania i poga¬danki na temat: „Zasady bez¬pieczeństwa”, „Ostrożność w kontaktach z obcymi”.
- Strażą pożarną - wizyta stra¬żaków, spotkanie i poga¬danki na temat: „ Ostrożnie z ogniem”.
- Urzędem pocztowym– wi¬zyta na poczcie, spotkanie z pracownikiem poczty.
Dowody realizacji dokumentacja
- Potwierdzenia współpracującego.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

8.Działania na rzecz przedszkola i środowiska.
Forma realizacji
- Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
- Przygotowanie konkursu recytatorskiego
pt: „Rodzinne recytacje”.
Dowody realizacji dokumentacja
- Potwierdzenia dyrektora.
- Fotografie.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt.3

Działania i zadania nauczyciela

1.Wykorzystanie techniki komputerowej do doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Forma realizacji
- Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia ciekawych materiałów dotyczących awansu zawodowego oraz problematyki przedszkolnej.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, dzielenie się wiedzą z gronem pedagogicznym.
Dowody realizacji dokumentacja
- Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
- Notatki własne.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.


Działania i zadania nauczyciela

2.Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela.
Forma realizacji
- Przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, materiałów na gazetkę dla rodziców.
Dowody realizacji dokumentacja
Wykaz stworzonych dokumentów i pomocy.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Forma realizacji
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach portali edukacyjnych.
Dowody realizacji dokumentacja
Adres strony internetowej.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

4.Promowanie placówki poprzez utworzenie strony internetowej przedszkola.
Forma realizacji
Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola aktualne wydarzenia, ciekawe artykuły, scenariusze zajęć, propozycje zabaw dla dzieci i rodziców.
Dowody realizacji dokumentacja
- Podanie strony internetowej.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

5. Wzbogacenie wiadomości w trakcie zewnętrznego kształcenia.
Forma realizacji
Uczestnictwo w kursie komputerowym.
Dowody realizacji dokumentacja
Zaświadczenie.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

6.Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji.
Forma realizacji
Korzystanie ze stron internetowych „kuratorium, ministerstwa oraz forum nauczycielek przedszkoli.
Dowody realizacji dokumentacja
Spis stron
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

7.Wprowadzanie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej.
Forma realizacji
Prezentacje multimedialne.
Dowody realizacji dokumentacja
Scenariusze zajęć.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust. 2 pkt.4

Działania i zadania nauczyciela

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci.
Forma realizacji
- Rozmowy i konsultacje z:
- Opiekunem stażu.
- Nauczycielami wspomagającymi.
Dowody realizacji dokumentacja
- Potwierdzenie opiekuna stażu.
- Potwierdzenie współpracującego.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

2.Praca z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy.
Forma realizacji
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Dowody realizacji dokumentacja
Wpisy do dziennika.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

3.Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań dzieci.
Forma realizacji
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
Dowody realizacji dokumentacja
Wpisy do dziennika.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania w bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.
Forma realizacji
- Integrowanie grupy.
- Zapobieganie agresji.
- Rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących.
Dowody realizacji dokumentacja
Scenariusze zajęć.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

5.Aktualizowanie własnej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Forma realizacji
- Lektura czasopism i książek.
- Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
Dowody realizacji dokumentacja
- Zeszyt lektur.
- Notatki.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
§ 7 ust. 2 pkt.5

Działania i zadania nauczyciela

1.Pogłębianie wiedzy z zakresu podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty.
Forma realizacji
- Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych,
śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach oświatowych:
- Ustawa o systemie oświaty.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej.
- Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania.
- Konwencja o Prawach Dziecka.
- Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet).
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat.
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Dowody realizacji dokumentacja
- Potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu.
Forma realizacji
- Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut Przedszkola.
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.
- Regulamin przedszkola.
Dowody realizacji dokumentacja
Zaświadczenie dyrektora.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

3.Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz na terenie placu przedszkolnego.
Forma realizacji
Poznanie regulaminu BHP i przeciw pożarowego.
Dowody realizacji dokumentacja
Zaświadczenie dyrektora
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

Działania i zadania nauczyciela

4.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Forma realizacji
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola.
- Współpraca z gronem pedagogicznym
Dowody realizacji dokumentacja
- Zaświadczenie dyrektora.
Termin realizacji
W okresie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.