X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10421

Gry i zabawy w klasach I - III - program własny

Motto: „Ideałem wychowania jest tak ukształtowane dziecko, aby jak najlepiej i najwszechstronniej było przygotowane do życia , to znaczy dawało sobie radę w różnych sytuacjach życiowych , a te wymagają siły , wytrzymałości , zręczności , odporności i hartu , wiedzy i różnych umiejętności.”
Roman Trześniowski

Program własny „Gry i zabawy w klasach I – III szkoły podstawowej’

Chorzów 2010
Spis treści

I. Wstęp
II. Cele i wymagania programowe
III. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia
IV. Procedury osiągania celów
V. Zorganizowanie grupy ( nabór) kontrola osiągnięć ucznia
VI. Warunki wdrożenia programu
VII. Ewaluacja programu
VIII.Bibliografia

Aneks

I. Wstęp
Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów są jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci w klasach nauczania zintegrowanego. Właściwe ukierunkowanie tej ulubionej formy ruchu może spowodować duży wzrost podstawowych sprawności ruchowych u dzieci takich jak: szybkość, zwinność, skoczność, koordynacja, celność.
Współdziałanie w grupie w trakcie gier i zabaw kształtuje charakter dziecka: umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność indywidualną i grupową oraz umiejętność przegrywania i wygrywania jeśli tylko proces ten jest prawidłowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia ukierunkowany.
Szkoła powinna zapewnić uczniom jak najlepsze warunki rozwoju, a specyfika szkoły sportowej wymaga przygotowania ucznia także od strony emocjonalnej. Zabawa ma być przede wszystkim przyjemnością ale uczeń musi umieć też zastosować się do reguł gier i zabaw i poznać konsekwencje ich złamania .
Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do zawodów odbywających się zgodnie z kalendarzem SZS, a co za tym idzie wyłonienie reprezentacji szkoły (klas drugich i trzecich).
Tylko systematycznie prowadzone zajęcia pozalekcyjne z wyselekcjonowaną grupą uczniów umożliwiają zrealizowanie tego celu. W programie głównie będą wykorzystywane zabawy bieżne, skocznościowe, zwinnościowe dla dzieci o wysokim poziomie sprawności (praca z grupą wyselekcjonowaną). Budowa programu opiera się na nauczaniu zabaw zgodnie regulaminem SZS.

II. Cele i wymagania programowe
Celem zaproponowanego programu jest harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny dzieci z ponadprzeciętną sprawnością ruchową w celu przygotowania zawodników reprezentujących szkołę w klasach II- III. Aby ten cel osiągnąć program wprowadza się już w klasie I. Program może być rozszerzeniem treści wytyczonych przez nową podstawę programową dla nauczania zintegrowanego . Wykorzystane w nim ćwiczenia (gry i zabawy) umożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijają koordynację ruchowo- przestrzenną, wzmacniają mięśnie, kształtują szybkość , uczą współpracy w grupie i odporności na stres związany z zawodami oraz zapewniają odpowiednią „dawkę” ruchu – wyżycia emocjonalnego i fizycznego tak potrzebnego u dzieci w tym wieku rozwojowym (naturalna potrzeba ruchu). Realizacja programu odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych przyborów i przyrządów takich jak skakanki, szarfy, woreczki, pałeczki sztafetowe, piłki lekarskie, piłki do koszykówki, ławeczki.

Cele nauczania obejmują :
1. Wiadomości na temat :
• Bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych
• Bezpiecznego wykorzystywania przyrządów i przyborów do ćwiczeń
• Zasad współpracy w grupie
• Znaczenia systematycznego udziału w zajęciach
• Poznania regulaminu turnieju „Pięć milionów”
• Świadomego rozwoju
• Samokontroli
• Wdrożenia do samorozwoju
2. Umiejętności w zakresie:
• Opanowanie zabaw z kalendarza SZS
• Współpraca w grupie w trakcie zabaw
• Bezpieczne wykonywanie poszczególnych elementów zabaw
z wykorzystaniem przyborów i przyrządów
• Umiejętność zastosowania opanowanych elementów zgodnie z regulaminem zabawy
3. Kształtowanie postaw i nawyków
• Systematyczne uczęszczanie na zajęcia (zajęcia o charakterze pozalekcyjnym)
• Dbałość o higienę stroju , odpowiednie przygotowanie do zajęć, i własny rozwój
• Przestrzeganie regulaminu bezpieczeństwa reguł zabaw
• Umiejętność oceny swoich mocnych i słabych stron oraz konsekwentne dążenie do rozwijania i pokonywania tych drugich
• Umiejętność wygrywania i zniesienia porażki (zaszczyt reprezentowania szkoły)
• Ukształtowanie postawy pro sportowej ( kontynuacja rozwoju w klasie czwartej o profilu LA).

III. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia
Program „Gry i zabawy w klasach I -_III szkoły podstawowej” dla dzieci o wysokim poziomie sprawności oparty na zabawach z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego obejmuje następujące treści :

Gry i zabawy bieżne: gry i zabawy bieżne stanowią podstawową i najbardziej naturalną postać aktywności ruchowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym są najczęściej stosowaną formą zabawy na zajęciach ruchowych. Wywołują one korzystne zmiany w układzie krążenia, oddechowym i aparacie ruchowym. Wprowadzane do zajęć najczęściej w postaci wyścigów stwarzają uczniom możliwość oceny własnych możliwości na tle grupy , wpływają na rozwój takich cech motorycznych jak: szybkość, wytrzymałość, zwinność (w zależności od złożoności zadania i zastosowanych przyborów i przyrządów). Kształtują u uczestników zajęć takie cechy charakteru jak: ambicja, wytrwałość, współdziałanie w grupie.
- „Berek –(zwykły, ranny, w parach) ”
- „Gonitwa drużyn na czas”
- „Gonitwa szeregów”
- „Wyścigi numerów”
- „Sztafety(wahadłowe , przyborami gwiaździste)”
- „Murarz i cegły”
Gry i zabawy rzutne: stanowią bardzo atrakcyjny element zajęć ze względu na zastosowane przybory( piłka, ringo, woreczki). Zastosowanie zabaw z rzutami na odległość i do celu wymaga umiejętności zarówno rzucania, celowania jak i użycia siły. Zabawy rzutne kształtują nie tylko siłę i zwinność ale także koordynacje ruchowo – wzrokową, umiejętność skupienia uwagi (koncentrację).
- „Dwa ognie”
- „Ringo”
- „Przeprowadzanie drużyny”
- Rzuty do stałego celu (materac , kosz, współćwiczący)
- „Podaj piłkę do kapitana”
Gry i zabawy skoczne: zabawy te charakteryzują się wykonywaniem ruchów w celu oderwania ciała od podłoża bez przyboru lub z przyborem (skakanka) bądź z wykorzystaniem przyrządów. Nauczanie zabaw skocznych zaczyna się od wprowadzania prostych form (podskoków, wyskoków, przeskoków) do trudniejszych z wykorzystaniem przyborów. Zabawy te sprzyjają wzmacnianiu stawów skokowych i kolanowych, które są szczególnie wiotkie u dzieci i młodzieży, jak wynika z obserwacji dokonanych w ostatnich latach. Zabawy te są także ważne wtoku dalszej aktywności sportowej uczniów szkoły sportowej. Zabawy te kształtują siłę, moc, zręczność, zwinność i w połączeniu z biegiem szybkość.
- z przeskokami przez ławeczki, skakanki, skoki dodawane z miejsca
Zabawy i gry orientacyjno – porządkowe: najczęściej stosowane w początkowym etapie nauczania uczą bezpiecznego poruszania się w miejscu ćwiczeń (bezpieczna zmiana miejsc omijanie się) mają także na celu opanowanie przez ćwiczących umówionych znaków i sygnałów wysyłanych od nauczyciela w trakcie zajęć, uczniowie zapoznają się z podstawowymi formami ustawień (szereg, rząd, koło, dwuszereg) a przede wszystkim mają charakter dyscyplinujący i wpływają na kształtowanie czasu reakcji.
- „Dzieci do domu dzieci na spacer”
- „Znajdź swój kolor”
- „Zabawa z reagowaniem na trzy sygnały”
- „Czerwony zielony”
Gry i zabawy o charakterze uspokajającym mają na celu głównie rozładowanie agresji rówieśniczej, a także wyciszenie i uspokojenie organizmu po zakończeniu zajęć.
- „Inicjator ruchu”
- „Abrakadabra”
- „Zagubiony kotek”
- „Kto zmienił miejsce”
- „Trzymaj – puść”
- „Sufit, nos i podłoga”
- „Minutka”
Zabawy i gry zwinnościowe: to zabawy z wykorzystaniem różnorodnych przyborów i przyrządów zawierające takie formy ruchu jak (pełzanie, przeciąganie się, przeploty, toczenie, szybką zmianę pozycji ciała stanie – leżenie, kozłowanie. Zabawy te kształtują głownie szybkość i zwinność, uczą bezpiecznego i prawidłowego wykorzystania przyborów i przyrządów.
- „Wyścigi w tunelu”
- „Przeploty przez szarfę
- „Wyścig z toczeniem piłek”
- „Zawiąż – rozwiąż”
- „Sadzenie ziemniaków”
Zabawy z kalendarza SZS to zabawy zawierające w sobie wszystkie rodzaje zabaw z wykorzystaniem przyrządów i przyborów w formie wyścigów rzędów, opracowane przez SZS, zebrane w kalendarzu SZS na dany rok szkolny (dokładny opis zabaw w aneksie do programu)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Plan nauczania
Klasa
Temat
Treści
Osiągnięcia ucznia

I Biegi w różnych kierunkach z reagowaniem na sygnał

Bieg po prostej

Ćwiczenia kształtujące

Przeskoki obunóż przez skakankę

Przeskoki zawrotne przez ławeczkę

Bieg z pałeczką sztafetową

Bieg z piłką lekarską

Bieg z woreczkami

Przeplot przez szarfę

Zabawy z kalendarza SZS Zabawy bieżne i organizacyjno porządkowe z reagowaniem na sygnały

Bieg z linii startu do mety z obiegnięciem półmetka, stojaka za zespołem i przekazanie sygnału do startu kolejnemu zawodnikowi w formie wyścigów rzędów

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w formie ćwiczeń ścisłych

Wykonywanie swobodnych przeskoków

Wykonywanie w formie ścisłej przeskoków zawrotnych

Bieg po prostej z pałeczką z obiegnięciem półmetka , zespołu i prawidłowym przekazaniem pałeczki

Bieg po prostej z ominięciem półmetka i zespołu z piłką lekarską

Bieg po prostej z woreczkami w dłoni i umieszczenie ich w obręczy lub ich zebranie i przekazanie kolejnemu zawodnikowi

Przeploty przez szarfę po starcie z różnych pozycji


Zabawa: „Sadzenie ziemniaków”
„Wyścig z przeskokami przez skakankę”
„Sztafeta wahadłowa”
„Wyścig z piłką lekarską”
„Sztafeta zwinnościowa” Uczeń potrafi odpowiednio zareagować na sygnał nauczyciela, poznaje podstawowe formy ustawień (koło, rząd, szereg, dwuszereg, rozsypka), potrafi poruszać się biegiem po Sali z ominięciem innych współćwiczących

Uczeń wie gdzie znajduje się półmetek jak go obiegać, wie jak obiec zespół i w prawidłowy sposób przekazuje sygnał do startu kolejnemu zawodnikowi, wie jak zakończyć wyścig.

Uczeń zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń wie jak prawidłowo wykonać ćwiczenie

Uczeń wie jak prawidłowo używać przyboru

Uczeń wie jak wykonać bezpiecznie przeskok zawrotny (ułożenie rąk, przeniesienie nn)

Uczeń wie jak trzymać pałeczkę podczas biegu jak ją przekazać i jak się prawidłowo ustawić do odbioru pałeczki sztafetowej

Uczeń wie jak trzymać piłkę podczas biegu i jak ją przekazać kolejnemu zawodnikowi

Uczeń wie jak prawidłowo umieścić woreczki w obręczy lub je zebrać i jak prawidłowo je przekazać

Uczeń wie jak bezpiecznie wykonać przeplot (kierunek dół- góra) i móc dalej przejść do biegu

Uczeń zna zasady poszczególnych zabaw, zna regulamin przyznawania punktów za poszczególne miejsce i wie jakie są konsekwencje popełnienia błędu w zabawie. Uczeń wie jakie zasady współpracy obowiązują w zespole. Wie jak zachować się w sytuacji popełnienia błędu

II Zabawy z kalendarza SZS

Toczenie piłki

Podskoki na jednej nodze

Rzuty woreczkami

Chwyt woreczków do kosza

Zabawy z kalendarza SZS z kl. II

Zabawy z kalendarza SZS

Z kl. III Zabawy w pełnej formie wyścigów rzędów na pełnej szybkości z eliminowaniem jak największej ilości błędów

Toczenie piłki do koszykówki po prostej do współćwiczącego

Podskoki w formie ścisłej

Rzuty woreczkami do celu (ćwiczący z koszem na materacu)

Chwyt woreczków rzucanych przez współćwiczących w ustawieniu na materacu

Doskonalenia zabaw na pełnej prędkości

Zabawy : „Toczenie piłki w tunelu” , „Ranny skoczek”, „Rzuty woreczkami do celu” Uczeń zna swoje możliwości motoryczne wie jak unikać błędów w zabawie

Uczeń wie jak potoczyć piłkę (prawidłowe ustawienie ciała RR i NN)
Wie jak powinna zachowywać się piłka podczas toczenia

Uczeń umie wykonać podskoki wie jak przytrzymywać drugą nogę

Uczeń wie jak prawidłowo wykonać rzut (wyważenie woreczka, ustawienie RR i NN , praca ręki)
Uczeń wie co robić żeby uniknąć błędów

Uczeń wie jak trzymać kosz, wie jak ustawić się na materacu

Uczeń zna swoje możliwości psychomotoryczne wie jak unikać błędów, jak się zachować w sytuacji popełnienia błędu

Uczeń zna zasady poszczególnych zabaw wie jakie może popełnić błędy i jak ich uniknąć


III Zabawy z kalendarza ZSZ z kl. III

Gry i zabawy rzutne, zręcznościowe zespołowe, poznawane w toku zajęć Zabawy w pełnej formie wyścigów rzędów na pełnej szybkości z eliminowaniem jak największej ilości błędów

Doskonalenie gier i zabaw rzutnych Uczeń zna swoje możliwości psychomotoryczne i wie jak unikać błędów i jak współpracować w zespole

Uczeń zna swoje słabe i mocne strony i jak je wykorzystać lub doskonalić w klasach sportowych ZSS

IV. Procedury osiągania celu
• Prowadzenie zajęć w formie „Gier i zabaw” wymaga od nauczyciela wdrożenia dużej ilości ćwiczeń i zabaw organizacyjno – porządkowych oraz podjęcia wielu czynności dyscyplinujących grupę. Uczniowie uczęszczający na tego rodzaju zajęcia wykazują się dużą sprawnością fizyczną, ale także dużym temperamentem. Dlatego tez grupa taka wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom podczas gier i zabaw, które niosą ze z sobą duży potencjał emocjonalny.
• Uzyskanie zamierzonego celu w postaci jak najlepszego wystąpienia na zawodach uczestnicy musza dobrze poznać regulamin zawodów i zrozumieć czym jest reprezentowanie szkoły i zaszczyt bycia w drużynie.
• Nauczyciel musi prawidłowo dobierać przybory i przyrządy oraz zestawy ćwiczeń w celu stopniowania trudności i obciążeń młodego „zawodnika”
• Uczeń musi widzieć postępy w we własnym rozwoju, odczuwać dużą satysfakcje z udziału w zajęciach.

V. Standardy kształcenia
• Nabór na zajęcia odbywa się po pierwszym semestrze pierwszej klasy każdego roku szkolnego. Uczniowie wszystkich klas pierwszych są poddawani prostemu testowi sprawności fizycznej, a także jest wykonywany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wywiad z wychowawcą poszczególnych klas na temat predyspozycji psychofizycznych uczniów. Na podstawie wyników testu sprawnościowego dokonuje się wyboru uczniów i uczennic z najlepszymi wynikami.
• W związku z tym, że zajęcia są prowadzone w formie pozalekcyjnej nie ma konieczności ocenianie uczniów. Uczestnicy są poddawani testom sprawnościowym w celu wyłonienia reprezentacji szkoły na poszczególnych etapach zajęć (po klasie pierwszej i po klasie drugiej).
• W sytuacji wykorzystania programu do prowadzenia lekcji wf w klasach I – III uczniowie otrzymują oceny zgodnie z kryteriami punktowego oceniania z wychowania fizycznego dla klas I –III zgodnie z WSO Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. Uczniowie są oceniani za treści znajdujące się w podstawie programowej, a także za treści znajdujące się w rozszerzeniu (program własny).

VI. Warunki wdrożenia programu
• Warunki szkoły w, której program ma być wdrażany (ZSS nr 1 w Chorzowie) umożliwiają realizację programu zarówno pod względem bazy jak i sprzętu sportowego, którym dysponują nauczyciele wf .
• Materiał nauczania może być realizowany przez innych nauczycieli wf i nauczania zintegrowanego
• Program nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych ze strony szkoły a także uczniów, nie ma potrzeby zakupu specjalistycznego sprzętu czy strojów sportowych.
• Nauczyciel będzie realizował zajęcia w formie pozalekcyjnej w ramach dodatkowej godziny karcianej wprowadzonej przez ministerstwo od roku szkolnego 2009/2010

VII. Ewaluacja
Ewaluacja będzie miała na celu ocenę skuteczności podjętych działań. Zajęcia są prowadzone dla kl. I od II semestru każdego roku szkolnego do kl. III I semestru. Dlatego tez ewaluacji będzie można dokonywać po zakończeniu zajęć po klasie pierwszej i po klasie drugiej w formie testu sprawnościowego zawierającego ćwiczone treści programowe. Drugą forma ewaluacji będzie uzyskany wynik wyłonionej reprezentacji szkoły kl. II i III na zawodach. Dokonana ewaluacja przyniesie odpowiedź na następujące pytania:
• Czy osiągnięte zostały założone cele edukacyjne
• Czy prawidłowo dokonano naboru grupy ( selekcja na podstawie testu)
• Czy trafny był dobór zastosowanych form i metod
• Czy udało się zachęcić uczniów do dalszego rozwoju swoich predyspozycji (w klasie sportowej ) i czy potrafią dokonać trafnego wyboru profilu tej klasy
Ewaluacja dostarczy informacji o przydatności programu i dalszej celowości jego realizacji.

VIII. Bibliografia
1. Trześniowski R. 1972. Gry i zabawy ruchowe. Sport i Turystyka, Warszawa.
2. Trześniowski R. 1958. Zdrowe i sprawne dziecko. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
3. Grad T. 2008. Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej i w korekcji wad postawy. WOM, Katowice.
4. Vopel K. 1999. Witajcie ręce ! Jedność, Kielce.
5. Grad T. 2007. Gry i zabawy w doskonaleniu techniki i taktyki piłki siatkowej. WOM , Katowice.
6. Denisiuk L., Kalinowski A. 1964. Podstawy teorii i metodyki wychowania fizycznego. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , Warszawa.
7. Informator Programowy Szkolnego Związku Sportowego 2009/2010 Katowice.


ANEKS
• Test sprawnościowy do zorganizowania grupy (nabór na zajęcia)
• Przykładowe konspekty zajęć
• Testy sprawnościowe po klasie I i II
• Regulamin Turnieju Gier i Zabaw – Memoriał Franciszka Witkowskiego


Test sprawności fizycznej na podstawie, którego wyłania się uczestników zajęć :
1. Ćwiczący wykonują bieg po prostej na sygnał nauczyciela z obiegnięciem półmetka i stojaka zatrzymują się na linii mety.
• Próba jest przeprowadzana z indywidualnym pomiarem czasu dla dwóch ćwiczących jednocześnie.
• Bieg odbywa się na odcinku ok. 25 m
2. Bieg po prostej do półmetka gdzie ćwiczący wykonuje swobodne przeskoki przez skakankę pięć razy. Powrót na linie startu bez obiegnięcia półmetka i stojaka. Próba jest wykonywana bez pomiaru czasu. Oceną za wykonanie próby jest:
„ +” w momencie wykonania swobodnych przeskoków przez uczestnika testu lub
„–„ w momencie nie wykonania przeskoków
3. Przeprowadza się także wywiad z wychowawcą klasy na temat predyspozycji psychofizycznych kandydata na zajęcia oraz na temat jego zachowania i relacji w grupie.


Test sprawności fizycznej po klasie I

1. Uczeń wykonuje bieg po prostej na sygnał nauczyciela z pałeczką sztafetowa w dłoni z obiegnięciem półmetka i stojaka za zespołem. Ćwiczący kończy bieg z pałeczką w dłoni na wyznaczonej linii mety.
• Próba jest wykonywana z indywidualnym pomiarem czasu dla dwóch ćwiczących jednocześnie.

2. Uczeń wykonuje bieg po prostej do półmetka gdzie wykonuje 6 przeskoków obunóż przez skakankę, obiega półmetek, stojak za zespołem i ustawia się na wyznaczonej linii mety.
• Próba jest wykonywana z indywidualnym pomiarem czasu dla dwóch ćwiczących jednocześnie.
Przy wyborze ćwiczących liczy się suma dwóch czasów.
Przy uzyskanych dwóch tych samych czasach przez ćwiczących wybiera się ucznia o lepszych predyspozycjach psychofizycznych popełniającego mniej błędów podczas zajęć.


Test sprawności fizycznej po klasie II

1. Uczeń wykonuje bieg po prostej na sygnał nauczyciela z pałeczką sztafetowa w dłoni z obiegnięciem półmetka i stojaka za zespołem. Ćwiczący kończy bieg z pałeczką w dłoni na wyznaczonej linii mety.
• Próba jest wykonywana z indywidualnym pomiarem czasu dla dwóch ćwiczących jednocześnie.

2. Uczeń wykonuje bieg po prostej do półmetka gdzie wykonuje 8 przeskoków obunóż przez skakankę, obiega półmetek, stojak za zespołem i ustawia się na wyznaczonej linii mety.
• Próba jest wykonywana z indywidualnym pomiarem czasu dla dwóch ćwiczących jednocześnie.

3. Uczeń na sygnał nauczyciela wykonuje podskoki na jednej nodze do półmetka ze zmianą nogi na półmetku skacze do linii startu następnie obiega stojak za zespołem i ustawia się na wyznaczonej linii mety.

4. Próba jest wykonywana z indywidualnym pomiarem czasu dla dwóch ćwiczących jednocześnie .
Przy wyborze ćwiczących liczy się suma dwóch czasów .
Przy uzyskanych dwóch tych samych czasach przez ćwiczących wybiera się ucznia o lepszych predyspozycjach psychofizycznych popełniającego mniej błędów podczas zajęć.


Szczegółowy regulamin Turnieju „Gier i Zabaw” na podstawie kalendarza SZS

1. Program zawodów
Kl. II- rocznik 2001- zestaw 5 gier i zabaw
Kl. III-rocznik 2000- zestaw 5 gier i zabaw
Kl. IV- zestaw 5 gier i zabaw
Kl. V – zestaw 5 gier i zabaw

2. Uczestniczą
Uczennice i uczniowie szkół podstawowych w zespołach szkolnych z danego rocznika.
3. Sposób przeprowadzenia
Zawody przeprowadzane są od szczebla szkoły do szczebla wojewódzkiego. Do dalszego szczebla awansuje drużyna, która uzyskała łącznie najwięcej punktów za wyniki klas.
4. Skład zespołu
Każdy zespół składa się z pięciu dziewcząt i pięciu chłopców. W każdej zabawie startuje 8 uczniów.
5. Punktacja
I miejsce w każdej z gier - 9 pkt.
II miejsce w każdej z gier - 6 pkt.
III miejsce w każdej z gier - 4 pkt.
IV miejsce w każdej z gier - 2 pkt.
Dalsze miejsca po jednym punkcie
O zajętym miejscu w każdej z klas decyduje suma pkt. Za poszczególne gry. W przypadku równości pkt. Decyduje suma małych pkt. Uzyskana przez szkołę we wszystkich grach a następnie:
- większa ilość pierwszych miejsc
-większa ilość drugich miejsc i kolejnych
Komisję techniczną stanowią nauczyciele wraz z MOS. Proponuje się aby na każdy tor przypadał jeden nauczyciel. Stolik sędziowski 3 nauczycieli i 1 sekretarz MOS. Sędziowie torowi zgłaszają po każdej grze popełnione przez zespół błędy. Każdy błąd powoduje utratę przez zespół 0,5 pkt. Z tym, że gdy cały zespół popełni ten sam błąd, zespół spada na ostatnie miejsce.
Błędy ogólne dla wszystkich zabaw:
- nie wykonanie ćwiczenia - dyskwalifikacja
- nie obiegnięcia półmetka - 0,5 pkt. x osoba
- ustawienie inne niż w regulaminie - 0,5pkt. x osoba
- przekroczenie linii startu - 0,5 pkt. x osoba
- nie przekazanie następnemu zawodnikowi sygnału do startu - 0,5 pkt.
-nie obiegnięcie chorągiewki za zespołem - 0,5 pkt.
- nie wykonanie ustalonej ilości podskoków
każdy brak – 0,5 pkt.
Błędy szczegółowe zostały omówione wraz z grami. Przeszkadzanie przeciwnikowi powoduje automatycznie spadek zespołu na ostatnie miejsce. Przed turniejem następuje losowanie torów. W konkurencjach , w których nie jest podane inaczej, półmetek należy ustawić w odległości 19-20 m. Każdy zespół powinien mieć jednolite stroje. Każdy ostatni zawodnik musi być oznakowany. Zawody są rozgrywane dla każdego rocznika w całości. Przeszkody powinny być nieprzewracane. Nie wolno ingerować, poprawiać przyborów w trakcie gry przez osoby postronne (jedynie w przypadku zagrożenia).
Nauczyciele w trakcie zabaw znajdują się w wyznaczonej strefie .Przed każdą grą następuje pokaz i objaśnienie gry. Każdy zespół musi posiadać identyczne przybory. W szczególnych okolicznościach np. nieumyślne spowodowanie strat rywali, komisja sędziowska może zadecydować o powtórzeniu gry.
Sygnałem do zakończenia gry przez dany zespół (z wyjątkiem rzutu piłką przez głowę, rzutu do celu i rzutów dodawanych) jest ustawienie się zespołu w rzędzie w pozycji stojącej. W zabawach ze skakanką sędzia głośno liczy ilość podskoków, na każdym torze odrębnie. W zabawie tej można najpierw obiec półmetek a później skakać. Za każdym zespołem ustawia się chorągiewkę (1,5 m wysokości)do obiegnięcia przed oddaniem przyboru lub przed zmianą zawodnika (5 m od linii startu).

Kl. II
1. Sadzenie ziemniaków
Ustawienie w rzędzie. Pierwszy zawodnik trzyma w ręku woreczki, na sygnał biegnie w kierunku półmetka sadząc na wcześniej ułożone krążki ziemniaki (woreczki). Następnie obiega półmetek oraz chorągiewkę i swój zespół i klaśnięciem daje sygnał do startu następnemu zawodnikowi. Ostatni zawodnik po obiegnięciu chorągiewki i swojego zespołu ustawia się na jego początku.
Błędy:
- woreczek nie dotyka krążka - 0,5 pkt.
- biegnący może poprawić woreczek w drodze powrotnej
- nie obiegnięcie chorągiewki i zespołu - 0,5 pkt.
2. Sztafeta z piłką lekarską
Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik wykonuje bieg z piłką lekarską (2 kg) do półmetka i z powrotem. Przed oddaniem piłki następnemu, obiega chorągiewkę i swój zespół. Ostatni zawodnik obiega chorągiewkę i swój zespół i ustawia się z piłką w rękach na początku zespołu.
3. Sztafeta zwinnościowa
Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik wykonuje przeplot przez szarfę (5 m od startu), 3 przeskoki zawrotne w dowolnym miejscu ławeczki (10 m od startu), przeplot przez szarfę (15 m od startu), obiegnięcie półmetka i powrót bez pokonywania przeszkód. Sygnałem startu dla następnego zawodnika jest obiegnięcie chorągiewki swojego zespołu i klaśnięcie w dłoń. Ostatni zawodnik obiega chorągiewkę swój zespół i ustawia się na początku zespołu.
Błędy:
- nie wykonanie przeplotu przez szarfę - 0,5 pkt.
- nie wykonanie 3 przeskoków zawrotnych każdy przeskok - 0, 5 pkt.
- nie obiegnięcie półmetka
4. Sztafeta wahadłowa z pałeczką

Ustawienie w dwóch rzędach naprzeciw siebie, w odległości 15- 20 m, po 4 zawodników. Pierwszy biegnie na sygnał i przekazuje pałeczkę sztafetową pierwszemu stojącemu po stronie przeciwnej, obiegając wcześniej cały zespół i chorągiewkę. Gra kończy się z chwilą powrotu każdego zawodnika na swoje miejsce pierwotne.
Błędy:
- nie obiegnięcie chorągiewki i zespołu - 0,5 pkt.
- nie ukończenie zabawy - dyskwalifikacja

5. Podskoki ze skakanką
Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik biegnie do półmetka (10m), wykonuje dowolnym sposobem 6 podskoków ze skakanką znajdującą się na półmetku. Po wykonaniu podskoków zostawia skakankę na półmetku, obiega go i wraca do swojego zespołu, obiega chorągiewkę i zespół. Klaśnięciem daje sygnał do startu kolejnemu zawodnikowi. Ostatni po obiegnięciu swojej chorągiewki i drużyny ustawia się na początku. „Skucie” (zatrzymanie) w czasie wykonywania podskoków nie jest błędem.
Błędy:
- podskoki rozpoczyna się i liczy ze skakanką z tyłu

Kl.III
1. Toczenie piłki koszykowej w tunelu

Ustawienie w rzędzie, pierwszy zawodnik (oznaczony szarfą) stoi przodem lub tyłem do swojego zespołu. Na sygnał, toczy piłkę w tunelu stworzonym przez rozkrok całego zespołu. Ostatni chwyta ją i biegnie do półmetka (20m). Po obiegnięciu półmetka biegnie do swojego zespołu, obiega chorągiewkę, swój zespół i toczy piłkę w tunelu.
Wyścig kończy zawodnik, który na początku gry pierwszy toczył piłkę (oznakowany), który po obiegnięciu chorągiewki i swojego zespołu ustawia się na początku z piłka w ręku.

2. Sztafeta wahadłowa z pałeczką

Opis zabawy jak w klasie II

3. Ranny skoczek
Dystans do półmetka 10 m. Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik wykonuje podskoki jednonóż do półmetka. Po obiegnięciu półmetka następuje zmiana nogi. Po obiegnięciu chorągiewki i swojego zespołu daje sygnał do startu następnemu zawodnikowi (klaśnięcie w dłoń), ostatni zawodnik po obiegnięciu chorągiewki i swojego zespołu ustawia się na czele zespołu.
Błędy :
- nie dobiegnięcie na jednej nodze do linii początkowej - 0,5 pkt.
- nie osiągnięcie podskokami półmetka - 0,5 pkt.
- nie przytrzymywanie nogi wolnej - 0,5 pkt.
- nie wykonanie zmiany nogi - 0,5 pkt.
- nie obiegnięcie chorągiewki za zespołem - 0,5 pkt.

4. Rzuty woreczkami do celu
Ustawienie w rzędzie, 8 m od materaca ustawionego wszerz. Na materacu stoi jeden z zawodników trzymając w rękach kosz na śmieci. Pozostałych siedmiu posiada po trzy woreczki i kolejno wykonuje po trzy rzuty do kosza. Zabawa jest rozgrywana na celność rzutu. Zawodnik trzymający kosz musi mieć stały kontakt z materacem (przynajmniej jedna nogą). Jeśli woreczek zawiśnie na krawędzi kosza, należy rzut uznać jako celny. W przypadku, gdy stojący na materacu straci z nim, kontakt należy uznać to za błąd powodujący odjęcie 0,5 pkt. Rzut należy uznać . Wygrywa drużyna, która ma więcej celnych rzutów. W trakcie rzutów można część celnych woreczków wyrzucić z kosza.

5. Podskoki ze skakanką – 8 podskoków
Opis zabawy jak w klasie II pkt. 5.

Program własny „Gry i zabawy w klasach I-III szkoły podstawowej” – autor programu Kornelia Baljon nauczyciel wychowania fizycznego
Celem zaproponowanego programu jest harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny dzieci z ponadprzeciętną sprawnością ruchową w celu przygotowania zawodników reprezentujących szkołę w klasach II - III. Aby ten cel osiągnąć program wprowadza się już w klasie I. Ponieważ tylko systematycznie prowadzone zajęcia pozalekcyjne z wyselekcjonowaną grupą uczniów umożliwiają jego zrealizowanie. Program może być rozszerzeniem treści wytyczonych przez nową podstawę programową dla nauczania zintegrowanego . Wykorzystane w nim ćwiczenia (gry i zabawy) umożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijają koordynację ruchowo- przestrzenną, wzmacniają mięśnie, kształtują szybkość , uczą współpracy w grupie i odporności na stres związany z zawodami oraz zapewniają odpowiednią „dawkę” ruchu – wyżycia emocjonalnego i fizycznego tak potrzebnego u dzieci w tym wieku rozwojowym (naturalna potrzeba ruchu). Realizacja programu odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych przyborów i przyrządów takich jak skakanki, szarfy, woreczki, pałeczki sztafetowe, piłki lekarskie, piłki do koszykówki, ławeczki.
ławeczki.
Cele nauczania obejmują :
Wiadomości na temat :
• Bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych
• Bezpiecznego wykorzystywania przyrządów i przyborów do ćwiczeń
• Zasad współpracy w grupie
• Znaczenia systematycznego udziału w zajęciach
• Poznania regulaminu turnieju „Pięć milionów”
• Świadomego rozwoju
• Samokontroli
• Wdrożenia do samorozwoju
Umiejętności w zakresie:
• Opanowanie zabaw z kalendarza SZS
• Współpraca w grupie w trakcie zabaw
• Bezpieczne wykonywanie poszczególnych elementów zabaw
z wykorzystaniem przyborów i przyrządów
• Umiejętność zastosowania opanowanych elementów zgodnie z regulaminem zabawy

Kształtowanie postaw i nawyków:
• Systematyczne uczęszczanie na zajęcia (zajęcia o charakterze pozalekcyjnym)
• Dbałość o higienę stroju , odpowiednie przygotowanie do zajęć, i własny rozwój
• Przestrzeganie regulaminu bezpieczeństwa reguł zabaw
• Umiejętność oceny swoich mocnych i słabych stron oraz konsekwentne dążenie do rozwijania i pokonywania tych drugich
• Umiejętność wygrywania i zniesienia porażki (zaszczyt reprezentowania szkoły)
• Ukształtowanie postawy pro sportowej ( kontynuacja rozwoju w klasie czwartej o profilu LA).
Warunki wdrożenia programu
• Warunki szkoły w, której program ma być wdrażany (ZSS nr 1 w Chorzowie) umożliwiają realizację programu zarówno pod względem bazy jak i sprzętu sportowego, którym dysponują nauczyciele wf .
• Materiał nauczania może być realizowany przez innych nauczycieli wf i nauczania zintegrowanego
• Program nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych ze strony szkoły a także uczniów, nie ma potrzeby zakupu specjalistycznego sprzętu czy strojów sportowych.
• Nauczyciel będzie realizował zajęcia w formie pozalekcyjnej w ramach dodatkowej godziny karcianej wprowadzonej przez ministerstwo od roku szkolnego 2009/2010

Ewaluacja
Ewaluacja będzie miała na celu ocenę skuteczności podjętych działań. Zajęcia są prowadzone dla kl. I od II semestru każdego roku szkolnego do kl. III I semestru. Dlatego też ewaluacji będzie można dokonywać po zakończeniu zajęć po klasie pierwszej i po klasie drugiej w formie testu sprawnościowego zawierającego ćwiczone treści programowe. Drugą forma ewaluacji będzie uzyskany wynik wyłonionej reprezentacji szkoły kl. II i III na zawodach. Dokonana ewaluacja przyniesie odpowiedź na następujące pytania:
• Czy osiągnięte zostały założone cele edukacyjne
• Czy prawidłowo dokonano naboru grupy ( selekcja na podstawie testu)
• Czy trafny był dobór zastosowanych form i metod
• Czy udało się zachęcić uczniów do dalszego rozwoju swoich predyspozycji (w klasie sportowej ) i czy potrafią dokonać trafnego wyboru profilu tej klasy
Ewaluacja dostarczy informacji o przydatności programu i dalszej celowości jego realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.