X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10287
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Beata Cholewiak
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jaśle
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

CEL GŁÓWNY:

- uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:

- współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym
- rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji plastycznej i informatycznej
- rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informatycznej i wykorzystanie ich na rzecz przedszkola ( gazetki, kronika grupowa, prezentacje multimedialne...)
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym
- promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

PODSTAWY PRAWNE:

1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r.
Nr 97, • poz.674 ze zm.) – rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593) – obowiązujące z dniem ogłoszenia, tj. od 8 grudnia 2004 r.
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 214, poz. 1580) - obowiązujące od 1 grudnia 2007 r.

Par. 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp.
Zadania i działania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Odbycie stażu.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi reformy oświaty, awansu zawodowego itd.
- Sformułowanie wniosku o odbycie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursie na temat: ,,Awans zawodowy nauczyciela”.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- VII 2010 r.
- VII 2010 r.
- VII 2010 r.
- Wg ofert.
- Okres stażu.
- V 2013r.
- Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Zaświadczenie.
- Dokumentacja.
- Sprawozdanie z realizacji planu.

2. Doskonalenie pedagogicznego warsztatu pracy.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do nauczyciela i przedszkola ( kursach i warsztatach).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Inne.
- Okres stażu.
- Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.
- Referaty.

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Współpraca w tworzeniu planów rocznych przedszkola.
- Inwentaryzacji.
- Inne.
- Okres stażu.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Okres stażu.
- Dziennik lektur.
- Wykaz stron internetowych.

5. Wykorzystywanie nowatorskich metod w pracy.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych podczas pracy
z dziećmi agresywnymi, nadpobudliwymi i nieśmiałym i z cała grupą.
- Okres stażu.
- Opracowania ze scenariuszami.

6. Prowadzenie dodatkowych zajęć bezpłatnych.
- Prowadzenie zajęć dodatkowych ,,Mały plastyk”.
- Inne.
- 2010/2011 r.
- Plan pracy.

7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
- Prowadzenie gazetki przedszkolnej „Dzieciąteczka”
-Inne.
- 2011- 2013r.
- Gazetki przedszkolne.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.

8. Współpraca z rodzicami.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków:
• Przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Pomoc w organizowaniu imprez inicjowanych
przez Radę Rodziców:
• Mikołajki
• Piknik rodzinny
• Dzień Dziecka.
- Pozyskiwanie sponsorów.
- Okres stażu.
- Plan współpracy.
- Referaty.
- Sprawozdania ze współpracy z rodzicami.
- Scenariusze uroczystości.

9. Współorganizowanie wycieczek przedszkolnych.
- Organizowanie wycieczek dla dzieci na terenie miasta i poza nim.
- Okres stażu.
- Plany wycieczek.

10. Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych
w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje.
- Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
- Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
- Okres stażu.
- Dyplomy.
- Zaświadczenia.
- Podziękowania.

Par. 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania i działania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela
i wychowawcy.
- Przygotowywanie: programu, planów miesięcznych, sprawozdań, ogłoszeń, ankiet, scenariuszy zajęć, pomocy do zajęć, scenariuszy imprez, opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. - techniką komputerową.
- Okres stażu.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
- Scenariusze.
- Dyplomy.
- Podziękowania.
- Zaproszenia.

2. Doskonalenie umiejętności komputerowych.
- Ukończenie kursu komputerowego.
- Wg ofert.
- Zaświadczenie.

3. Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych
w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
- Publikowanie planu rozwoju zawodowego
i scenariuszy zajęć na stronach portali internetowych, przedszkola.
- Korzystanie z wiedzy innych nauczycieli.
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
- Korzystanie ze stron MEN.
- Innych.
- 2010 r.
- Okres stażu.
- Okres stażu.

4. Samodzielne opracowanie prezentacji multimedialnych - wzbogacenie biblioteki przedszkolnej.
- Kronika grupowa.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnych:
• „W zdrowym ciele zdrowy duch”
• „Zbiór wierszy o tematyce ekologicznej”
• Inne.

5. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych ( kasety
magnetofonowe, video, płyty CD, księgozbiór wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
i programów DVD.
- Okres stażu.
- Płyty DVD i CD.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.

6. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.
- Uatrakcyjnianie zajęć.
- Zapoznanie dzieci z programem Power Point.
- Wzbogacenie biblioteki o nowe gry i bajki na komputer.
- Okres stażu.

7. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
- Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
- Okres stażu.
- Strona przedszkola zamieszczona w Internecie, płyta CD.

Par. 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania i działania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Opublikowanie ,, Planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
- 2010 r.
- Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy zajęć, wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
- Okres stażu.
- Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli swojego przedszkola.
- Okres stażu.
- Scenariusze.
- Lista obecności nauczycieli.

4. Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
- Przygotowanie i prowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej i WDN.
- Okres stażu.
- Referaty.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.

Par. 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania i działania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
- Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych zgodnego z potrzebami placówki.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu działań edukacyjnych.
- Okres stażu
- Program i inna dokumentacja z nim związana.

2. Opracowanie planu kółka plastycznego,, Mały plastyk”.
- Opracowanie i realizacja planu zajęć dodatkowych ,,Mały plastyk ”.
- 2010/2011 r.
- Plan pracy

Par. 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komenda Policji w Jaśle.
- Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
- Okres stażu.
- Zaświadczenia.
- Podziękowania.
- Potwierdzenia.
2. Współpraca z Miejską Biblioteką w Jaśle.
- Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza.
- Spotkania pisarzami i poetami dla dzieci.
- Okres stażu.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle.
- Spotkania z psychologiem.
- Okres stażu.
- Potwierdzenia.
- Zdjęcia.

4. Współpraca ze Szkołami Podstawowymi Nr 1 i 2 w Jaśle.
-Udział dzieci w dniach otwartych dla przedszkolakach i konkursach organizowanych
w szkole.
- Inne.
- Okres stażu.
- Potwierdzenia.
- Zdjęcia.
- Podziękowania
- Dyplomy.

5. Współpraca z jasielskimi przedszkolami.
- Udział dzieci w konkursach i olimpiadzie.
- Inne.
- Okres stażu.
- Dyplomy.
- Podziękowania.

6. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżu w Jaśle.
- Pełnienie funkcji opiekuna PCK w przedszkolu.
- Spotkania przedstawicielami PCK.
- Opracowanie planu współpracy.
- Wykonywanie przez dzieci stroików świątecznych dla ludzi starszych i ubogich.
- Pomoc najuboższym dzieciom w przedszkolu: ( wyprawka, paczki świąteczne, cukier...)
- 2010/2011r.
- Plan współpracy.
- Sprawozdanie.
- Zdjęcia.

7. Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach.
- Udział w:
• ,,Noworoczny darze”- zbiórce pieniędzy
• ,,Górze grosza”
• Zbiórce baterii
• Inne.
- Okres stażu.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.

Par.8 ust.2, pkt 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Ocena pracy za okres przed stażem.
- Uzyskanie pozytywnej oceny pracy za okres pracy przed stażem.
- Wrzesień 2010 r.
- Ocena pracy.

2. Rozwijanie zdolności i umiejętności dzieci.
- Przygotowywanie dzieci do różnych konkursów.
- Okres stażu.
- Dyplomy.
- Podziękowania.

3. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
- Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
- Nagrody dyrektora.
- Okres stażu.
- Dokumenty.
- Inne.

Par. 8 ust. pkt 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której jest zatrudniony.

Lp.
Zadania i działania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
- Okres stażu.
- Opis przypadków.

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania,
w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.
Opracowała: Beata Cholewiak
Zatwierdzam do realizacji
Podpis nauczyciela:
Podpis dyrektor
Jasło, dn.01.09.2010 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.