X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10240
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Wychowawca internatu w Zespole Placówek w Łukowie


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.

Czas trwania stażu: 01.09.2010r. – 31.05.2011r.
(9 miesięcy)


Opiekun stażu: mgr B. J.


Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce oraz nabycie umiejętności jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Obserwowanie zajęć opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

§ 6 ust.2 pkt.1

Znajomość organizacji, zadań funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania placówki.
1) Analiza dokumentacji obowiązującej w Zespole Placówek:
- Statut Zespołu Placówek
- Regulaminy
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Wychowania
- Program Profilaktyki
2. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Zespole Placówek.
1)Opracowywanie indywidualnych programów pracy z wychowankami.
2) Prawidłowe dokonywanie wpisów do dziennika zajęć internatu, zeszytu raportów dziennych, zeszytu wyjść i wyjazdów wychowanków, zeszytu dyżurów nocnych, zeszytu uwag i pochwał wychowanków, karty oceny zachowania.
3. Poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
1) Udział w szkoleniu bhp.
4. Opracowanie dokumentacji wychowawcy internatu.
1)Opracowywanie konspektów zajęć.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
1) Analiza Karty Nauczyciela.
2) Poznanie i analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
3) Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
4) Dokumentowanie realizacji planu Rozwoju Zawodowego.
5) Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
6) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 6 ust.2 pkt.2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Doskonalenie warsztatu pracy.
1) Gromadzenie informacji mogących pomóc w dalszej pracy wychowawczo-opiekuńczej.
2) Aktywny udział w warsztatach i kursach.
3) Studiowanie wybranych pozycji literatury fachowej oraz czytanie czasopism pedagogicznych.
4) Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, różnych formach WDN.
2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
1) Organizacja gier, zabaw i konkursów wynikających z planu pracy internatu.
3.Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
1) Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
2) Praca z dziećmi słabszymi w nauce.
3) Konkursy, gry i zabawy edukacyjne.
4. Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych.
1) Przygotowanie i organizacja: m.in.: Święta Pieczonego Ziemniaka, Andrzejek, Dzień Dziecka.
2) Pomoc w organizacji uroczystości w placówce.
5. Dodatkowe zadania pełnione w Zespole Placówek.
1) Prowadzenie Samorządu wychowanków oraz gazetki ściennej z aktualnościami.
2) Prowadzenie Kroniki.
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
1) Przygotowanie dokumentacji stażu w wersji elektronicznej na płycie CD.
2) Opracowywanie pomocy dydaktycznych.
3) Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć w internecie.

§ 6 ust.2 pkt.3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
1) Analiza akt osobowych wychowanka (opinie z PPP, wywiady środowiskowe).
2)Spotkania i współpraca z rodzicami.
3)Pedagogizacja rodziców w ramach rozmów indywidualnych.
4) Współpraca z wychowawcami klas oraz wychowawcami internatu i ustalenie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych.
2.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy
1) Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy.
2) Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków.
3. Współpraca z osobami wspierającymi rozwój dzieci (logopeda, psycholog).
1) Bezpośrednie rozmowy z logopedą i psychologiem.
2) Konsultowanie bieżących problemów w celu ich rozwiązywania.
4. Współpraca z pielęgniarka szkolną.
1) Bezpośrednie rozmowy z pielęgniarką szkolną.

§ 6 ust.2 pkt.4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1) Bezpośrednia rozmowa
z opiekunem stażu.
2) Omówienie koncepcji Planu Rozwoju Zawodowego.
3) Sporządzenie kontraktu.
2. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
1) Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi.
2) Omówienie hospitacji i zapisywanie jej wyników.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
1)Opracowanie scenariuszy zajęć.
2) Analiza konspektów.
4. Ocena własnych umiejętności,
analiza mocnych i słabych stron własnej pracy
1) Autorefleksja, samoocena.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
1 Autorefleksja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.