X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10208
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, seminaria i inne formy dokształcania.)
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania.
• Udział w warsztatach, seminariach i innych formach dokształcania.
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
4. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
• Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
• Udział w lekcjach otwartych, warsztatach itp. organizowanych w szkole
6. Samoocena własnej pracy
• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Współpraca z rodzicami
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
9. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• Udział w przesłuchaniach półrocznych i końcoworocznych diagnozujących stopień opanowania wiedzy przez uczniów

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami
• Systematyczny kontakt z kierownictwem sekcji, pozostałymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów
2. Uwzględnienie indywidualnych możliwości dydaktyczno -wychowawczych uczniów
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów
• Indywidualne rozmowy z uczniem.
• Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi uczniami.
• Podejmowanie działań naprawczych i korygujących w razie problemów uczniów
4. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych
• Udział w przygotowanie uroczystości i koncertów szkolnych.
• Organizacja audycji i lekcji otwartych dla rodziców.
• Organizacja i przygotowywanie uczniów do różnego koncertów, audycji, warsztatów itp.
• Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego tematów egzaminacyjnych, programów, sprawozdań.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• Wykorzystanie programu Sibelius w przygotowaniu pomocy dydaktycznych oraz materiałów do przesłuchań półrocznych i końcoworocznych
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1.Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Znajomość aktualnego etapu rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Udział w radach pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej uczniów
• Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie uczniów z trudnościami wychowawczymi


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
• Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra
Edukacji Narodowej
• Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.