X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10107
Przesłano:
Dział: Języki obce

System oceninia z języka angielskiego dla klas IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim


Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

- Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Podstawa programowa dla szkoły podstawowej
- Nowa Podstawa Programowa


Nauczanie języka angielskiego odbywa się w naszej szkole według programu nauczania wydawnictwa Pearson Education Polska sp. z o.o. Ewy Lewandowskiej i Barbary Maciszewskiej oraz wydawnictwa Express Publishing Magdaleny Kębłowskiej.

Program realizowany jest w ciągu 3 lat w następującym wymiarze:
IV klasa – 2 godziny tygodniowo
V klasa – 3 godziny tygodniowo
VI klasa – 3 godziny tygodniowo


Atmosfera i zachowanie:

- Nauczyciel jest po to, aby nauczać i pomagać uczniowi: uczeń nie obawia się zwrócić o pomoc do nauczyciela.

- Uczeń i nauczyciel szanują się nawzajem; uczeń nie przeszkadza nauczycielowi
w prowadzeniu lekcji, ani swoim kolegom.
- Za złe zachowanie lub niewykonywanie poleceń nauczyciela podczas lekcji uczeń może być ukarany uwagą do dzienniczka i dziennika, dodatkową pracą (ustną lub pisemną), która będzie oceniona; nauczyciel może ocenić złą pracę ucznia na lekcji (np. brak notatek, uzupełnionych ćwiczeń, ciągły brak koncentracji, itp. ) minusem (3 minusy to ocena niedostateczny) lub oceną niedostateczny (jeśli sytuacje będą się powtarzały podczas tej samej lekcji); przy powtarzającym się złym zachowaniu nauczyciel skontaktuje się z rodzicami ucznia; nauczyciel zawsze powiadamia wychowawcę o złym zachowaniu ucznia.

- Uczeń może podzielić się swoimi propozycjami lub pomysłami dotyczącymi zasad obowiązujących na lekcji lub dotyczącymi lekcji; nauczyciel może zgodzić się je realizować, jeśli uważa, że pomogą one uczniowi w nauce lub sprzyjają atmosferze na lekcji.

- Jeśli uczeń chce wiedzieć więcej o języku angielskim lub kulturze krajów anglojęzycznych niż przewiduje materiał programowy, może zwrócić się
do nauczyciela z prośbą o dodatkowe informacje lub ćwiczenia oraz brać udział w kole języka angielskiego lub spotkaniach w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego.


Kontrakt z uczniami

1. Nauczyciel jest po to, aby nauczać i pomagać uczniowi: uczeń nie obawia się zwrócić o pomoc do nauczyciela.

2. Uczeń i nauczyciel szanują się nawzajem; uczeń nie przeszkadza nauczycielowi
w prowadzeniu lekcji, ani swoim kolegom.

3. Za złe zachowanie lub niewykonywanie poleceń nauczyciela podczas lekcji uczeń może być ukarany uwagą do dzienniczka i dziennika, dodatkową pracą (ustną lub pisemną), która będzie oceniona; nauczyciel może ocenić złą pracę ucznia na lekcji (np. brak notatek, uzupełnionych ćwiczeń, ciągły brak koncentracji, itp. ) minusem (3 minusy to ocena niedostateczny) lub oceną niedostateczny (jeśli sytuacje będą się powtarzały podczas tej samej lekcji); przy powtarzającym się złym zachowaniu nauczyciel skontaktuje się z rodzicami ucznia; nauczyciel zawsze powiadamia wychowawcę o złym zachowaniu ucznia.

4. Uczeń będzie oceniany za znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji (ustną lub pisemną w formie kartkówki), prace klasowe, zadania domowe, czytanie ze zrozumieniem (tłumaczenie), pracę na lekcji, prace dodatkowe, aktywność i zadania na plusa (5 plusów to ocena bardzo dobry). Za zajęcie od I do III miejsca w dowolnym konkursie języka angielskiego, uczeń otrzyma ocenę celujący.


5. Prace klasowe i kartkówki:
0 - 32% 1
33 - 42% 2
43 - 49% 2+
50 - 59% 3
60 - 69% 3+
70 - 79% 4
80 - 89% 4+
90% i więcej 5
Jeśli uczeń uzyska co najmniej 90% punktów z podstawowego materiału i co najmniej 90% punktów z zadania dodatkowego na pracy klasowej lub 10 dodatkowych słówek na kartkówce otrzyma ocenę celujący.

6. Nauczyciel zapowiada prace klasowe co najmniej tydzień wcześniej, a kartkówkę
1 lub 2 dni wcześniej.

7. Ocenę niedostateczny z pracy klasowej i kartkówki uczeń ma obowiązek poprawić
w czasie 2 tygodni od dnia oddania prac, po lekcjach.

8. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczający, w wyjątkowych sytuacjach dostateczny po indywidualnej rozmowie z nauczycielem.

9. Jeśli uczeń był nieobecny, musi napisać pracę klasową lub kartkówkę w czasie
2 tygodni od powrotu do szkoły, jeśli nie, otrzymuje ocenę niedostateczny.

10. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace klasowe w terminie nie dłuższym niż
2 tygodnie, a kartkówki w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień.

11. Nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczny za ściąganie na pracach klasowych lub kartkówkach, ocena ta nie podlega poprawie.

12. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na początku lekcji (brak zeszytu, brak zadania domowego, nieprzygotowanie zadanego materiał, itp.) 2 razy w ciągu semestru, kolejne nieprzygotowania to za każdym razem ocena niedostateczny.

13. Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji musi uzupełnić zeszyt i zeszyt ćwiczeń. Jeśli lekcja wypada następnego dnia, uczeń może uzupełnić braki na kolejną lekcję, jeśli nie uzupełni, będzie to traktowane jako nieprzygotowanie. W wyjątkowych sytuacjach, np. po długiej nieobecności w szkole nauczyciel może wyznaczyć dłuższy termin po indywidualnej rozmowie z uczniem.

14. Ocena na koniec każdego semestru wystawiana jest z ocen uzyskanych w trakcie jego trwania, nie ma możliwości wykonania dodatkowych prac czy poprawy oceny na tydzień lub 2 przed wystawieniem ocen, dlatego tak ważna jest systematyczna nauka oraz poprawianie ocen z kartkówek czy prac klasowych na bieżąco. Przy wystawianiu ocen na semestr lub koniec roku nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny, jednak oceny za prace klasowe i kartkówki mają największy wpływ.

15. Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny są zawarte w przedmiotowym systemie oceniania z języka angielskiego, który znajduje się w teczce klasy.


Zasady pracy z uczniem zdolnym:
- włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć,
- kierowanie przez ucznia pracą zespołową,
- udział w konkursach przedmiotowych,
- udział w zajęciach kół zainteresowań,
- zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych,
- zadania dodatkowe.

Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka:
Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane są w dzienniku klasowym. Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebrań z rodzicami
i spotkań indywidualnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się informowanie poprzez rozmowę telefoniczną oraz listownie.


Struktury gramatyczne i słownictwo jakimi powinni posługiwać się uczniowie na poszczególnych poziomach

Klasa IV

• struktury gramatyczne (to be, have got, like, can, czas Present Simple i Present Continuous, przedimki a/an/the, zaimki wskazujące, there is / there are, wyrażenie Let’s, tryb rozkazujący, liczba mnoga, przysłówki czasu i miejsca oraz częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania WH-)
• słownictwo (alfabet, liczebniki 1-100, liczebniki porządkowe, nazwy kolorów, nazwy części ciała, dni tygodnia, miesiące, pory roku, przybory szkolne, państwa, jedzenie, pytania o czas, sport, członkowie rodziny, hobby, codzienne czynności, czas wolny, dom, ubrania)
• kultura (nazwy niektórych krajów anglojęzycznych i ich stolice)

Klasa V

• struktury gramatyczne (to be, have got, czasy: Present Simple, Present Continuous, Simple Past, going to, have to, must i mustn’t, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, niektóre przysłówki, przedimki, liczebniki porządkowe, zaimki wskazujące, określniki some, any, czasownik can, pytania WH-)
• słownictwo (język klasowy, przedmioty szkolne, rodzina i przyjaciele, państwa
i narodowości, czynności wykonywane codziennie, hobby, miesiące, części ciała, zwierzęta, jedzenie i picie, pogoda, telewizja, zawody, rozrywka, zasady domowe, meble)
• kultura (Wyspy Brytyjskie, znane miejsca w Londynie, niektóre święta i tradycje angielskie)

Klasa VI

• struktury gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect, czasowniki must, mustn’t, have to, don’t have to, can, should, konstrukcja going to, stopniowanie przymiotników, wybrane phrasal verbs, something, everything, everywhere, anybody, wybrane przysłówki, Question tags)
• słownictwo (rodzina, hobby, czas wolny, szkoła – przedmioty szkolne, transport, praca, sport, zwierzęta, miejsca w mieście, określanie kierunków – pytania o drogę, położenie, film, telewizja, wybrane terminy przyrodnicze i geograficzne, teatr, prace domowe, komputery)
• kultura (USA, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Australia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.