X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10017
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Wioletta Kocik
nauczyciel mianowany
kształcenie zintegrowane
historia


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni zawodowego przez nauczycieli


Opracowany plan uwzględnia moja dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wynikające z 17-letniej pracy pedagogicznej oraz ukończenia różnorodnych form doskonalenia. Zaplanowane działania i zadania uwzględniają specyfikę i potrzeby Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu – szkoły, która w dobie reformy oświatowej opracowuje swój plan rozwoju, szuka nowych rozwiązań edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych, aby realizować nadrzędny cel, jakim jest wszechstronny rozwój uczniów.

Realizacja zadań określonych w planie rozwoju zawodowego będzie przedstawiona w postaci pisemnej, w formie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działań i wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz zaświadczeń, świadectw i innych dokumentów potwierdzających udział w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

Reforma oświaty umieściła mnie w grupie nauczycieli mianowanych stwarzając szansę awansu.

Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem – pedagogiem. Przedstawiony poniżej plan zamierzeń na okres stażu to okazja planowego działania i chyba po raz pierwszy szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczycielską. Mam nadzieję, że praca według niniejszego planu przyniesie korzyści mnie – pedagogowi oraz rodzicom i dzieciom, którzy stali się mimowolnie uczestnikami jego realizacji.


Imię i nazwisko nauczyciela : Wioletta Kocik
Okres stażu : 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu : 1 września 2007r.
Czas zakończenia stażu : 31 maja 2010r.


1. Poznawanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego

Zadania do realizacji:
- przestudiowanie i analiza przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ze zmianami;
- ustawa z 18 lutego 2000r. o zmianie Karty Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw;
- rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- analiza zasobów własnych i potrzeb szkoły.

Przewidywany termin realizacji: VIII / IX. 2007r.

Dowody realizacji i uwagi:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- złożenie planu rozwoju zawodowego.

2. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust.2 pkt.1)

Zadania do realizacji:
- systematyczne opracowywanie i przeprowadzanie diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów (przynajmniej dwa razy w roku); dowody realizacji: zaświadczenia;
- wdrażanie uczniów do samooceny: ankiety karty ewaluacyjne ułatwiające uczniom samoocenę z zachowania oraz zdobywanych umiejętności (przez cały okres stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, zapisy w szkolnych dziennikach;
- opracowanie i przedstawienie referatów w ramach pedagogizacji rodziców, przekazanie ich do biblioteki (przez cały okres stażu); dowody realizacji: zaświadczenia Dyrektora szkoły;
- wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego tj. kursy, szkolenia, warsztaty, także z zakresu WDN (przez cały okres stażu); dowody realizacji: zaświadczenia;
- doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism (na bieżąco); biblioteka szkolna;
- gromadzenie literatury z zakresu historii oraz kształcenia zintegrowanego (w ciągu całego stażu); biblioteka szkolna;
- przygotowanie uczniów do pozaszkolnych konkursów przedmiotowych (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki lub organizatora konkursu;
- współorganizowanie oraz organizowanie szkolnych konkursów z zakresu nauczanych przedmiotów, w tym przygotowanie uczniów (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki;
- organizacja wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki;
- organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym przygotowywanie uczniów (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki;
- aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki;
- prowadzenie kółka historycznego i matematycznego (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki;
- pozyskiwanie sponsorów na potrzeby działań dydaktyczno – wychowawczych (w ciągu całego stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki.

3. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej (§8 ust.2 pkt.2)

Zadania do realizacji:
- komputerowe opracowywanie materiałów potrzebnych w procesie edukacyjnym (na bieżąco); dowody realizacji: przykładowe testy źródłowe;
- wyposażenie pracowni historycznej w teksty źródłowe do nauczania historii w szkole podstawowej (na bieżąco); dowody realizacji: dokumentacja własna;
- wykorzystywanie komputera w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej (w miarę potrzeb);
- wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji (w ciągu całego stażu);
- wykorzystanie środków przekazu w procesie dydaktycznym (płyty CD, DVD, kasety VHS i kasety magnetofonowe).

4. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8 ust.2 pkt.2)

Zadania do realizacji:
- pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub w razie potrzeby opiekuna praktyk pedagogicznych (w miarę potrzeb); dowody realizacji: zaświadczenie Dyrektora szkoły, potwierdzenie wyższej uczelni;
- opublikowanie planu rozwoju oraz autorskich scenariuszy lekcji historii i kształcenia zintegrowanego w Internetowym Magazynie Publikacji www.literka.pl, www.edux.pl, www.45minut.pl (w okresie stażu); dowody realizacji: wydruk stron internetowych, zaświadczenia.
- udostępnianie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, tekstów, sprawdzianów lub innych pomocy dydaktycznych w bibliotece szkolnej (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza;
- pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę oraz awans zawodowy (w miarę potrzeb); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki;
- prowadzenie szkoleń w ramach WDN – szkolenie Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli humanistów lub kształcenia zintegrowanego, prowadzenie lekcji otwartych (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki lub wyciąg z protokołów Rady Pedagogicznej;
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki.

5. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust.2 pkt.4a)

Zadania do realizacji:
- opracowanie we współpracy, wdrożenie i ewaluacja programu własnego związanego z działaniem szkolnej promocji zdrowia pt. „Ruch i zdrowa dieta to mądrego człowieka zaleta” (2008/2011r.); dowody realizacji: wyciąg z protokołów Rady Pedagogicznej, potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu działań dydaktyczno – wychowawczych z zakresu edukacji czyteln8iczej dla klas III pt. „Z książką za Pan Brat” (2008/2009r.); dowody realizacji: dokumentacja własna;
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego koła historycznego pt. „Na nieludzkiej ziemi – losy Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej” (2008/2009r.); dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora placówki, wyciąg z protokołów Rady Pedagogicznej;
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu profilaktyki próchnicy zębów dla klas 0 – III pt. „Radosny uśmiech” (2007/2008r.); dowody realizacji: potwierdzenie szkolnego koordynatora promocji zdrowia oraz dyrektora placówki;
- opracowanie we współpracy autorskiego programu Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2008 – 2011 pt. „Żyj bezpiecznie – zdrowie w twoich rękach” (2008/2009r.); dowody realizacji: potwierdzenie koordynatora Promocji Zdrowia oraz dyrektora placówki.

6. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust.2 pkt.4c)

Zadania do realizacji:
- pedagogizacja rodziców: wygłaszanie referatów dla rodziców o tematyce pedagogicznej (w miarę potrzeb); dowody realizacji: potwierdzenie pedagoga szkolnego;
- prowadzenie Koła Historycznego dla klas V i VI oraz Koła Matematycznego dla klas II (w okresie stażu); dowody realizacji: protokoły zebrań z rodzicami;
- organizowanie wycieczek edukacyjnych i turystyczno – krajoznawczych (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- pełnienie roli szkolnego animatora współpracy szkoły z placówkami kulturalno – oświatowymi: kina, teatry, muzea, itp. (w okresie stażu); dowody realizacji: zapisy w dziennikach szkolnych , potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- organizacja i współorganizowanie konkursów szkolnych, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach na wyższych szczeblach (w okresie stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, dyplomy uczniów, potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- współorganizowanie VIII Powiatowego Turnieju Ortograficznego – kształcenie zintegrowane (XI.2007r.); dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- współpraca z Wrocławskim Stowarzyszeniem „Akademia Wyobraźni” – program działań teatralnych (w okresie stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, potwierdzenie stowarzyszenia;
- udział w szkolnej akcji „Poznajemy różne formy przedstawień teatralnych”: pantomima, opera, teatr kukiełkowy, itp. (w okresie stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- pełnienie funkcji wychowawcy na półkoloniach letnich organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 95 we Wrocławiu (w okresie stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym przygotowywanie uczniów (w okresie stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, potwierdzenie Dyrektora szkoły;
- pełnienie funkcji szkolnego koordynatora programu „Trzymaj formę” dla klas IV – VI (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu;
- udział w realizacji szkolnego programu Promocji Zdrowia (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie szkolnego koordynatora Promocji Zdrowia;
- uczestnictwo w programie „Od grosika do złotówki” – pełnienie funkcji szkolnego koordynatora programu (2008/2009r.); dowody realizacji: potwierdzenie WCDN oraz dyrektora placówki.

7. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt.4e)

Zadania do realizacji:
- utrzymywanie stałych kontaktów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie kierownika poradni;
- nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną na Złotnikach we Wrocławiu, współpraca z organami prewencji, z parafią pw. Św. Andrzeja Apostoła na Stabłowicach (w okresie stażu); dowody realizacji: zapisy w zeszycie wychowawczym oraz w dziennikach szkolnych;
- stała współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – wspólne rozwiązywanie problemów (w okresie stażu); dowody realizacji: potwierdzenie pedagoga szkolnego;
- współpraca z kuratorem sądowym (w miarę potrzeb);
- współpraca z Pogotowiem Rodzinnym we Wrocławiu przy ul. Jeleniogórskiej 28 (2007/2008r.); dowody realizacji: potwierdzenie pracownika Pogotowia Rodzinnego;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Nowa Idea 2007, 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 49-55 – „Magiczne pudełko – pakiet edukacyjny” (w okresie stażu); dowody realizacji: dokumentacja własna, potwierdzenie stowarzyszenia;
- współpraca ze Związkiem Sybiraków we Wrocławiu (cały okres stażu); dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora szkoły i Związku Sybiraków we Wrocławiu.

8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt.5)

Zadania do realizacji:
- analiza dwóch przypadków wychowawczych: zebranie informacji o uczniach, poznanie ich osobowości i charakteru, identyfikacja problemu, opisanie historii zjawiska, propozycja rozwiązania, wdrożenie działań, ewaluacja i zbadanie skuteczności oddziaływań (cały okres stażu); dowody realizacji: potwierdzenie pedagoga szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.