X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9668
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i Nazwisko: Anna Grudzień
Nazwa i adres szkoły: .............
Opiekun stażu: ................

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
§ 6 ust.2, pkt 1

1.Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Termin- Wrzesień 2009
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- rozmowa.
Termin- Wrzesień 2009
3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacja szkoły.
- analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi(dzienniki lekcyjne, rozkład zajęć).
Termin- Wrzesień 2009
4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacji jej podstawowych funkcji.
- współpraca z rodzicami i nauczycielami. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Udział w posiedzeniach Rady pedagogicznej, uroczystościach i akcjach organizowanych przez szkołę, np. w akcji„Sprzątanie Świata".
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
5. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
- analiza dzienników zajęć lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw itp. Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania
- autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Termin- Maj 2010 r


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§ 6 ust.2, pkt 2


1.Przygotowanie rozkładu materiału z zajęć przysposobienia do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność
- analiza podstawy Programowej, opracowanie planu działań dydaktycznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktycznej ustalonych w podstawie programowej
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora SOSW
- opracowanie konspektów zajęć, omawianie przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy, wspólne omawianie zajęć
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
4.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust.2, pkt 3

1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
- analiza akt osobowych ucznia (opinie z PPP, wywiady środowiskowe), współpraca z wychowawcami klas,
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
- prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy, indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
3.Udzielanie się w pracach wychowawczych szkoły
- Sprawowanie opieki nad uczniami oraz włączanie się do organizacji imprez Ośrodka:
- Andrzejki
- Wigilia
- Choinka
- Śniadanie Wielkanocne
- I Dzień Wiosny
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.

IV Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz w życiu szkoły.
§ 6 ust. 2 pkt 4

1.Wstępna ocena własnych umiejętności.
- autorefleksja, Dokumentacja efektów własnej pracy.
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania problemów wychowawczych
- rozmowy z wychowawcami innych klas
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
3. Zdobycie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
- udział w wewnątrzszkolnych konferencjach szkoleniowych, pracach zespołów nauczycielskich.
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
4. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
- wykorzystanie ciekawych metod pracy na lekcjach oraz poznanie nowości wydawniczych
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.
5. Kultywowanie tradycji szkoły.
- współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii, np. z okazji Andrzejek.
Termin- wciągu całego okresu trwania stażu.


Zatwierdzono do realizacji:data i podpis dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.