X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9656
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Mgr DOROTY RYGAŁ
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Opiekun : mgr Małgorzata Dukaczewska

Nauczyciel stażysta:Dorota Rygał
Ukończone studia:Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Posiadane kwalifikacje:magister pedagogiki, specjalność - nauczanie początkowe

Miejsce odbywania stażu:
Zespół Placówek Oświatowych w Herbach

Data rozpoczęcia stażu:1 września 2009r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2010r.


A. Cel podstawowy: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ZPO w Herbach
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w ZPO i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego
- wewnątrz placówki
- samokształcenie
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami


I. STANDARD: Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ZPO oraz dokumentacji funkcjonującej w ZPO (§ 6ust.2pkt 1)

ZADANIA
1. Analiza procedury awansu zawodowego nauczycieli
2. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji ZPO
3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły wraz z załącznikami(regulaminy)
4. Poznanie dokumentów oraz zasad prowadzenia pracy edukacyjnej
5. Opracowanie dokumentów własnych: planów miesięcznych, zadań do planu rocznego, karty obserwacji wychowanka (diagnoza przedszkolna)
6. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole

FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z głównymi dokumentami i przepisami określającymi przebieg awansu zawodowego nauczycieli
2. Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
3. Analiza dokumentacji
4. Poznanie dokumentów nauczyciela przedszkola: analiza dziennika, zapisów w dzienniku
5. Planowanie pracy, analiza zadań oraz postępów dzieci
6. Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu
7. Udział w szkoleniu. Poznanie obowiązujących aktów prawnych, zasad stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny w pracy z dziećmi w pomieszczeniach i na powietrzu

TERMIN
1. IX 2009
2. Na bieżąco
3. IX
4. IX
5. Okres stażu
6. IX
7. IX/X

OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Opiekun stażu
2. Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
3. Opiekun stażu, Dyrektor
4. Opiekun stażu, Dyrektor
5. Opiekun stażu
6. Opiekun stażu
7. Opiekun stażu, Dyrektor, Inspektor BHP

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1. Zapiski własne
2. Lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołachsamokształceniowych
3. Wykaz poznanej dokumentacji
4. Dokumentacja nauczyciela przedszkola
5. Plany miesięczne, karty obserwacji, karty oceny stopnia gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
6. Kontrakt
7. Świadectwo ukończenia kursu BHP


II. STANDARD: Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań ZPO (§ 6 ust.2 pkt 2)

ZADANIA
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
5. Obserwacja i analiza możliwości wychowanków (diagnoza przedszkolna)
6. Praktyczne poznanie różnorodnych metod i form pracy w ZPO
7. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu
8. Praca indywidualna z dzieckiem posiadającym fragmentaryczne zaburzenia rozwoju, przejawiającym zachowania agresywne wobec rówieśników, nieśmiałym oraz z dzieckiem zdolnym

FORMY REALIZACJI
1. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach
2. Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
3. Przygotowanie dzieci do różnego rodzaju konkursów, organizowanie konkursów
4. Zamieszczenie w sieci internet planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie materiałów do zajęć z wykorzystaniem komputera
5. Przygotowanie diagnozy przedszkolnej
6. Udział w posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych, lektura literatury metodycznej
7. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w kursach i warsztatach
8. Praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

TERMIN
1. min. raz w miesiącu
2. min. raz w miesiącu
3. Okres stażu
4. Okres stażu
5. Okres stażu
6. Okres stażu
7. Okres stażu
8. Okres stażu

OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Dyrektor, Opiekun stażu, Pedagog szkolny, Nauczyciele
2. Dyrektor, Opiekun stażu, Pedagog szkolny, Nauczyciele
3. Opiekun stażu, Dyrektor, Organizatorzy konkursów
4. Opiekun stażu, Nauczyciel informatyki
5. Opiekun stażu, Pedagog szkolny, Logopeda
6. Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
7. Opiekun stażu, Dyrektor
8. Opiekun stażu, Pedagog szkolny, Logopeda

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1. Konspekty obserwowanych zajęć
2. Konspekty prowadzonych zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Potwierdzenie od organizatorów konkursów. Sprawozdanie z organizacji konkursów
4. Potwierdzenie
5. Dokumentacja diagnozy przedszkolnej (karty obserwacji dziecka)
6. Poprawna dokumentacja działań edukacyjnych
7. Zaświadczenia
8. Dokumentacja pracy indywidualnej, Pomoce dydaktyczne


III. STANDARD: Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3)

ZADANIA
1. Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej podopiecznych
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
3. Współpraca z rodzicami
4. Współpraca z logopedą
5. Motywowanie dzieci do nauki i rozwoju
6. Udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce

FORMY REALIZACJI
1. Rozmowy, analiza dokumentacji, karty informacyjnej, wywiad
2. Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku ucznia na podstawie literatury, rozmowy, wywiadów
3. Indywidualne spotkania z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej, przygotowanie dla rodziców referatu oraz materiałów pedagogizujących : model dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole, cechy charakterystyczne harmonijnego rozwoju dziecka sześcioletniego, wskazówki dla rodziców dotyczące wychowania „Czym dziecko żyje i czego się uczy"
4. Spotkania i rozmowy z logopedą dotyczące wad wymowy wychowanków i sposobów ich likwidowania (ćwiczenia logopedyczne)
5. Rozmowy. Stosowanie innowacyjnych metod pracy. Udzielanie pomocy i wsparcia wychowankom.
6. Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce

TERMIN
1. Okres stażu
2. Okres stażu
3. Okres stażu
4. Okres stażu
5. Na bieżąco
6. Na bieżąco

OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Opiekun stażu, Pedagog szkolny
2. Opiekun stażu, Pedagog szkolny
3. Opiekun stażu, Pedagog
4. Logopeda
5. Opiekun stażu, Pedagog
6. Opiekun stażu, Pedagog, Logopeda

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1. Notatki własne
2. Streszczenie przeanalizowanych pozycji literatury pedagogiczno-psychologicznej
3. Notatki z zebrań, Listy obecności, Grafik zebrań, Kserokopie materiałów i referatu
4. Potwierdzenie logopedy, Notatki i kserokopie ćwiczeń logopedycznych
5. Notatki, Scenariusze zajęć
6. Dokumentacja dotycząca rozwoju dojrzałości szkolnej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Scenariusze i zestawy ćwiczeń


IV. STANDARD: Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
2. Doskonalenie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
3. Gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnych działań
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
1. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i analiza działań
2. Spotkania i rozmowy dotyczące prowadzonych zajęć. Analiza zajęć z uwzględnieniem elementów: zaplanowane cele i ich zgodność z przebiegiem zajęć, zastosowane metody, indywidualizacja zadań i działań, osiągnięcie zamierzonego celu, wiedza i umiejętności dzieci
3. Uzupełnianie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań planu rozwoju zawodowego
4. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
5. Ocena własnych możliwości i warsztatu pracy

TERMIN
1. Raz w miesiącu
2. Raz w miesiącu
3. Okres stażu
4. VI 2010
5. VI 2010

OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Opiekun stażu, Nauczyciele
2. Opiekun stażu, Dyrektor
3. Opiekun stażu, Dyrektor
4. Opiekun stażu, Dyrektor
5. Opiekun stażu, Dyrektor

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1. Wnioski z obserwacji, hospitacji
2. Notatki, Scenariusze, Samoocena
3. Dokumentacja przebiegu stażu
4. Samoocena
5. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.