X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9591
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

mgr Justyna Beck
wychowawca w
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


&7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadanie I Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: wrzesień 2009r.
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów, analiza.
Termin realizacji: dwa razy w roku szkolnym.
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie konspektów, analiza.
Termin realizacji: według harmonogramu hospitacji.
Sposób dokumentacji: wniosek, kontrakt z opiekunem stażu, konspekty, arkusze hospitacji,plan rozwoju zawodowego

Zadanie II Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Formy realizacji:
• udział w szkoleniu na temat metod plastycznych w pracy z dziećmi,
• udział w szkoleniu dotyczącego metody projektu w pracy z dziećmi.
Termin realizacji: 2010/2011.
Sposób dokumentacji: zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Zadanie III Publikacja własnych prac.
Formy realizacji:
• publikacja na stronach internetowych „ Planu rozwoju zawodowego”,
• publikacja artykułów na internetowej stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: zaświadczenie o publikacji.

Zadanie IV Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Formy realizacji:
• prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• opracowywanie miesięcznych planów pracy, indywidualnych programów terapii,
• prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców, jako jej koordynator.
Termin realizacji: cały okres stażu.


&7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadanie I Integracja wychowanków poprzez ich aktywizację i uspołecznienie.
Formy realizacji:
• organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek,
• założenie I Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Agat” im. Marii Grzegorzewskiej,
• prowadzenie cyklu warsztatów dla starszej grupy dziewcząt pt.: „ Dorosły – Niedorosły”.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć, scenariusze imprez, zdjęcia, dziennik pozalekcyjny.

Zadanie II Realizacja zadań wynikających ze statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
Formy realizacji:
• współpraca pomiędzy Dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym a Radą Rodziców,
• koordynacja działań Rady Rodziców.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: dokumentacja Rady Rodziców.


&7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie I Posługiwanie się techniką komputerową.
Formy realizacji:
• przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów, planów pracy, pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera i internetu,
• wykorzystywanie internetu jako źródła informacji.
Termin realizacji: cały okres stażu.

Zadanie II Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej.
Formy realizacji:
• poznawanie przez dzieci procesu drukowania, nagrywania zdjęć z aparatu cyfrowego na płytę DVD,
• korzystanie w pracy z dziećmi z programów komputerowych: Word, Paint i in.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: prace dzieci.


&7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadanie I Samokształcenie.
Formy realizacji:
• aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez studiowanie literatury, poszukiwanie artykułów i informacji w internecie,
• korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej – nowości książkowe i czasopisma.
Termin realizacji: cały okres stażu.

Zadanie II Poszerzanie wiedzy i umiejętności.
Formy realizacji:
• udział w wewnątrzszkolnych doskonaleniach nauczycieli,
• udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
• udział w warsztatach dotyczących awansu zawodowego,
• udział w szkoleniach dotyczących zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: potwierdzenie udziału w WDN i Radach Pedagogicznych,zaświadczenie ukończenia kursów.

Zadanie III Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Formy realizacji:
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, opiekunów prawnych
Termin realizacji: 2010r.
Sposób dokumentacji: scenariusz zajęć.


&7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadanie I Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej.
Formy realizacji:
• analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (ze zmianami w rozporządzeniu z dnia 14.11.2007r.),
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
• konstruowanie dokumentów związanych z pracą Rady Rodziców – plany pracy, sprawozdania.
Termin realizacji: cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.