X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9581
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: Stefania Brzezińska-Michalska
2. Nazwa placówki: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Filia w .......
3. Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarz
4. Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2008 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
3. Opiekun stażu: ..........

III. Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

IV. Plan rozwoju zawodowego

stworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.


§ 7 ust. 2 p. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego przez zapoznanie się z aktualnymi aktami dotyczącymi zagadnienia.
Termin realizacji: wrzesień 2008 r.
Forma dokumentacji: notatki własne

2.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego – wewnątrzbiblioteczne formy doskonalenia i szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu lub Bibliotekę Narodową oraz ukończenie kursu języka angielskiego.
Termin realizacji: zgodnie z ofertą ODN w Kaliszu, Biblioteki Narodowej i Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz szkoły językowej
Forma dokumentacji: notatki własne, kopie zaświadczeń ukończenia szkoleń

3.Samodzielne dokształcanie poprzez zapoznawanie się z bieżącą literaturą z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pedagogiki, psychologii oraz poznawanie programów komputerowych, tj. MS Access, MS Excel i wybranego edytora stron internetowych w celu sporządzenia baz danych i podstrony internetowej biblioteki.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: notatki własne z przeczytanej literatury

4.Rozbudowa warsztatu informacyjnego biblioteki – tworzenie baz danych adresów internetowych oraz niepublikowanych prac studentów i nauczycieli powiatu kępińskiego, a także uzupełnianie kartotek zagadnieniowych i opracowanie planszowej instrukcji obsługi katalogu komputerowego kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: bazy danych, kartoteki zagadnieniowe, planszowa instrukcja obsługi katalogu

5.Opracowanie planu selekcji księgozbioru w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego. Filii w Kępnie i przeprowadzenie jej we współpracy z kierownikiem filii.
Termin realizacji: zgodnie z planem pracy filii
Forma dokumentacji: notatki własne, potwierdzenie przez kierownika filii

6.Zdiagnozowanie problemów ze zwrotem książek w kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu i zaproponowanie podjęcia działań naprawczych.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: notatki własne


§ 7 ust. 2 p. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poszerzenie oferty usług w zakresie działalności edukacyjnej kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu skierowanej do nauczycieli-bibliotekarzy.
Termin realizacji: wrzesień każdego roku stażu
Forma dokumentacji: wywiad kwestionariuszowy

2.Wspomaganie nauczycieli w przekazywaniu treści związanych z edukacją czytelniczą, informacyjną i medialną ucznia.
Termin realizacji: zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli
Forma dokumentacji: scenariusze zajęć

3.Otoczenie opieką bibliotekarzy szkolnych rozpoczynających pracę przez promowanie oferty działań wspierających pracę bibliotekarzy szkolnych.
Termin realizacji: regularne konsultacje indywidualne
Forma dokumentacji: notatki z konsultacji, potwierdzenie przez nauczycieli

4.Rozszerzenie oferty kępińskiej placówki Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu przez udostępnienie, za zgodą autora, prac magisterskich i licencjackich o tematyce regionalnej oraz prac nauczycieli powiatu kępińskiego ofiarowanych kępińskiej bibliotece
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: bazy danych MS Access

5.Utworzenie bazy łączy internetowych przydatnych w gromadzeniu bibliografii załącznikowej do prac o różnorodnej tematyce.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: przykładowy wydruk bazy danych w MS Excel

6.Promowanie biblioteki w środowisku oświatowym przez opracowanie i samodzielną edycję informatora Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego. Filia w Kępnie.
Termin realizacji: drugi rok stażu
Forma dokumentacji: informator


§ 7 ust. 2 p. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie komputera do opracowywania materiałów bibliotecznych.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: przykładowe wydruki kartotek zagadnieniowych, zestawień bibliograficznych i materiałów pomocniczych do zajęć lekcyjnych

2.Posługiwanie się pocztą elektroniczną w komunikacji z nauczycielami, czytelnikami i współpracownikami.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: przykładowe wydruki z korespondencji

3.Stworzenie podstrony internetowej kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: adres podstrony, przykładowy zrzut z ekranu

4.Współtworzenie bazy katalogu księgozbioru Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego. Filia w Kępnie w programie SOWA.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: potwierdzenie kierownika filii

5.Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie na stronie http://www.edux.pl.
Termin realizacji: po zatwierdzeniu przez dyrektora biblioteki
Forma dokumentacji: adres strony, zaświadczenie


§ 7 ust. 2 p. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Aktualizacja własnej wiedzy przez zapoznawanie się, na bieżąco, z nowościami z dziedziny pedagogiki i psychologii.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: notatki własne

2.Sporządzanie adnotowanych zestawień bibliograficznych z zakresu pedagogiki i psychologii.
Termin realizacji: zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników
Forma dokumentacji: zestawienia bibliograficzne

3.Wykorzystywanie w czasie prowadzenia lekcji bibliotecznych metod i form aktywizujących.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: scenariusze zajęć

4.Wspieranie działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie przez sporządzanie adnotowanych zestawień bibliograficznych oraz dostarczanie materiałów bibliotecznych potrzebnych do przygotowania referatów.
Termin realizacji: zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników poradni
Forma dokumentacji: zestawienia bibliograficzne


§ 7 ust. 2 p. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza i zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego i bibliotecznego koniecznymi do opracowania planu rozwoju zawodowego, jego dokumentacji i przeprowadzenia stażu.
Termin realizacji: wrzesień 2008
Forma dokumentacji: plan rozwoju zawodowego

2.Stosowanie przepisów obowiązującego prawa oświatowego, statutu biblioteki i regulaminów bibliotecznych w planowaniu i wykonywaniu działań wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
Termin realizacji: cały staż
Forma dokumentacji: poświadczenie kierownika filii

3.Dzielenie się wiedzą nabytą samodzielnie lub w ramach różnych form dokształcających na posiedzeniach rady pedagogicznej w ramach WDN i zespołu samokształceniowego.
Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem rad pedagogicznych i zespołu samokształceniowego
Forma dokumentacji: notatki potwierdzone przez kierownika filii

4.Wspomaganie nauczycieli w realizacji priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez przygotowywanie zestawień bibliograficznych lub tworzenie kartotek tekstowych.
Termin realizacji: zgodnie z ogłoszonymi zadaniami na dany rok szkolny
Forma dokumentacji: zestawienia bibliograficzne, spis tekstów z kartotek


Kępno, 10.09.2008

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.