X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9552
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego

Opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dziennik Ustaw Nr 214/2007 r., poz. 1580

Imię i nazwisko: Małgorzata Kacprzyk
Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Łowiczu
Dyrektor: Emilia Raczek
Opiekun stażu: Urszula Piszczałka
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
o wewnątrz placówki;
o samokształcenie;


§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

-Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
-Obserwacja.
-Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
-Organizacja zajęć własnych.

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące
zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji w grupie (dziennik, dokumentacja wychowawcy).


Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

Analiza dokumentów:
Statutu Przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego, programów autorskich dopuszczonych do użytku, regulaminu pracy, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej, specjalistów przedszkolnych (logopeda, psycholog).


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2009
Kontrakt

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole.

Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.


§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.

Co najmniej raz w miesiącu.
Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora szkoły.

Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje, ewaluacja.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.

Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.


Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.


Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu.
Czynny udział w imprezach przedszkolnych (np. Andrzejki, bal karnawałowy, dzień Babci i Dziadka, dzień rodzinny). Dekorowanie wnętrza przedszkola (hol, korytarze).

Korzystanie z literatury pedagogicznej i czasopism pedagogicznych.

Doskonalenie własnych działań pedagogicznych.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.


§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji i środowisku uczniów.
Rozmowa z opiekunem stażu oraz konsultacje z psychologiem.


Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych

Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.


Diagnoza
Prowadzenie kart obserwacji.
Okres stażu.
Karty obserwacji dziecka.


Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.

Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.


Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Konsultacje z opiekunem stażu.


Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.


§6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów, zakresów i terminów.

Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków.

Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.

Opracowała: Małgorzata Kacprzyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.