X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9528
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Jakub Piekarczyk nauczyciel kontraktowy
w Zespole Szkół Publicznych nr 2
im. Jana Pawła II w Myszkowie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2007-31.05.2010)
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie
Opiekun stażu: mgr Barbara Kortas

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1 Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego i intelektualnego. Uświadomienie sobie własnych niedociągnięć wymagających poprawy, określenie mocnych i słabych stron.
cały okres stażu
Gromadzenie dokumentów dotyczących oceny mojej pracy
2 Opracowanie testu kompetencji dla klasy
I gimnazjum z języka angielskiego Opracowanie i przeprowadzenie testu.
Analiza wyników.
IX 2007
Test
Analiza testu
3 Doskonalenie kryteriów ocen
i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka angielskiego
Uzupełnienie przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka angielskiego
IX 2007
Zatwierdzone przez dyrektora szkoły udoskonalony przedmiotowy system oceniania oraz kryteria ocen i wymagania edukacyjne
4 Przygotowanie planu wynikowego, prezentującego sposób realizacji treści programowych z języka angielskiego na dany rok szkolny.
Wdrażanie planów wynikowych dla
kl. I-III gimnazjum.
IX 2007
VI 2010
Plany wynikowe
5 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników. Zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z opiekunem stażu.
Wnioski z obserwacji.
6 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z opiekunem.
Omówienie z opiekunem sposobu prowadzenia zajęć; wnioski do dalszej pracy.
7 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Cały okres stażu Notatki z odbytych szkoleń, wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej.
Świadectwa ukończenia.
8 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Praca metodami aktywizującymi rozwijającymi umiejętności interpersonalne uczniów
Cały okres stażu
Scenariusze lekcji

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1 Zapoznanie uczniów z programem wychowawczym klasy, tematyką godzin wychowawczych; określenie zadań nauczyciela wychowawcy.
Opracowanie i wdrożenie rocznego programu wychowawczego pozostającego w związku z programem wychowawczym szkoły.
2007
2008
2009
Program wychowawczy klasy, tematyka godzin wychowawczych
2 Pozyskanie funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki
2007 -2013 na zajęcia pozalekcyjne w ZSP nr 2
Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego zajęć pozalekcyjnych 2007/ 2008
Przygotowany wniosek
3 Zorganizowanie konkursu na najładniejszy album wiadomości o Wielkiej Brytanii.
Ogłoszenie konkursu wśród uczniów, określenie formatu albumu oraz omówienie sposobu wykonania albumów.
V 2008
Wystawa albumów
4 Realizacja planu pracy z zespołem klasowym.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy:
organizowanie imprez o charakterze integracyjnym:
(Andrzejki, Mikołajki)
cały okres stażu
Scenariusze godzin wychowawczych
5 Zorganizowanie loterii
fantowej na zakup słowników do języka angielskiego do biblioteki szkolnej Ogłoszenie wśród uczniów celowości loterii fantowej, ceny losu i daty przeprowadzenia I semestr roku szkolnego 2009/2010 Potwierdzenie przez opiekuna stażu.
Sporządzenie protokołu z zebranej sumy pieniędzy oraz wpłacenie jej na konto samorządu uczniowskiego.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków na komputerze Na bieżąco Testy, sprawdziany, prace klasowe pisane na komputerze. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
2 Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej *Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
*Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.)
*Dokumentowanie przebiegu stażu
*Przeprowadzenie lekcji języka angielskiego z użyciem komputera Cały okres stażu *Załączniki wykonane techniką komputerową (dyplomy, słówka)
*Plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania.
*Zaświadczenia i inne materiały
*Potwierdzenie opiekuna stażu
3 Publikacje
w Internecie Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego II 2008 Strona www

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1 Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącej pracy z młodzieżą (konflikty w zespole klasowym
i sposoby ich rozwiązywania, agresja i sposoby radzenia sobie z jej przejawami). Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami. Cały okres stażu
Recenzje wybranych pozycji literatury.
2 Opracowanie i przekazanie do biblioteki referatów dot. wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki *Opracowanie referatów o treści wychowawczo – dydaktycznej (metodycznej)
*Przekazanie ich do biblioteki w celu wykorzystywania przez osoby zainteresowane Okres stażu Potwierdzenie z biblioteki

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
(Rozporządzenie MEN z 29 maja w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Poznanie i analiza ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela.
Udział w szkoleniu
„Awans zawodowy-dokumentacja wymagań edukacyjnych i kwalifikacyjnych.”
Sierpień 2007
2007 Wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego, plan rozwoju zawodowego.
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa-określenie zasad współpracy.
Zawarcie kontraktu.
Wrzesień 2007
Określenie zasad współpracy, ustalenie terminów obserwacji zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.