X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9538
Przesłano:

Regulamin Ośrodka Wsparcia Dziennego

REGULAMIN
Ośrodka Wsparcia Dziennego

§1

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp. działa w ramach struktur Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. jako wyodrębniony organizacyjnie moduł, w którym mogą przebywać dzieci skierowane przez pracownika socjalnego, kuratora sądowego, sąd.

§2

Pobyt dzieci w OWDz. jest nieodpłatny.

§3

Ośrodek w stosunku do przebywających w nim dzieci pełni funkcję społeczną, organizacyjną i dydaktyczną.

§4

Zadaniem Ośrodka w szczególności jest:
1) Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowej funkcji.
2) Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom z rodzin objętych pomocą GCPRiPS.
3) Prowadzenie zajęć socjalizujących, korekcyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych rekompensujących ewentualne braki u dziecka.
4) Zaspakajanie potrzeb kontaktu z rówieśnikami.
5) Wyrównywanie braków edukacyjnych, socjalizacyjnych dziecka.
6) Wdrażanie dzieci do poznania różnych form spędzania czasu wolnego.
7) Zapewnienie dzieciom wyżywienia.

§5

Ośrodek w zakresie swojego działania współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, a rodzice lub opiekunowie powinni brać czynny udział w pracach Ośrodka poprzez:
 informowanie pracowników OWR o sytuacji dziecka w szczególności zdrowotnej,
 udział w uroczystościach organizowanych przez OWD.
 udział w szkoleniach i kursach oraz zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez OWD.

§6

1. Zajęcia w Ośrodku prowadzone są w danym roku szkolnym od poniedziałku do piątku
w ramach czterogodzinnych, dwuzmianowo. W okresie wakacyjnym w terminie podanym na tablicy informacyjnej OWD.
2. Przedłużenie czasu pobytu dziecka w OWD. jest możliwe po wcześniejszym poinformowania personelu o takiej potrzebie i w usprawiedliwionych przypadkach.
3. W momencie stwierdzenia przez personel OWD, że rodzice bądź opiekunowie dziecka nie odbierają go w ustalonym czasie, zostanie zastosowane :
a) upomnienie słowne,
b) poinformowanie GCPRiPS o zaistniałym fakcie


§7

Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przebywającego w OWD jest
w szczególności:
1) Zapewnienie regularnego uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek.
2) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w ustalonych przez Ośrodek godzinach. Za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie dzieci mogą być odbierane przez upoważnione osoby pełnoletnie.
3) Informowanie pracowników Ośrodka telefonicznie lub osobiście o nieobecności dziecka na zajęciach w przeddzień, lub do godziny 9.00 danego dnia.
4) Dbałość o higienę osobistą i odzież dziecka.
5) Zapewnienie dziecku odzieży pozwalającej na swobodę i na samodzielne ubranie i rozebranie się.
6) Wyposażenie dziecka w obuwie zamienne.


§8

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach w Ośrodku trwającej ponad 7 dni, a także w przypadku utraty przez rodziców lub opiekunów dziecka statusu osoby wymagającej pomocy ze strony GCPRiPS Dyrektor OWR uprawniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci korzystających z pomocy Ośrodka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.