X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9518
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Ewaluacja programu

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY
Rok szkolny 2009/2010
1) Dane personalne ucznia:

ur.
zam.
Przedszkole SOSW
Nazwiska nauczycieli: Anita Kawczyńska, ....................................
2) Informacje o dziecku i jego specjalnych potrzebach
ZALECENIA PPPP
1. Zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na:
a) Rozwijanie umiejętności poznawczych. Program terapeutyczny powinien rozwijać takie umiejętności jak:
- dopasowywanie,
- naśladowanie,
- rozpoznawanie przedmiotów,
- reagowanie na polecenia nauczyciela,
- rozpoznawanie części ciała,
- rozwijanie zdolności samoobsługowych,
- eliminacja zachowań niepożądanych.
b) Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – próby wywoływania dźwięków mowy, wprowadzenie alternatywnych systemów komunikacji.
2. Wskazana konsultacja z rehabilitantem oraz w razie potrzeby objęcie chłopca zajęciami rehabilitacyjnymi.
3. Specjalistyczna opieka lekarska.
Obserwacja nauczyciela po pierwszym miesiącu nauki 1.10.2009r.Dawid reaguje na swoje imię. Reaguje na polecenia typu: „chodź do mnie”, „wstań”, „usiądź”. Rozumie polecenie „daj” poparte gestem. Samodzielnie posługuje się łyżką i widelcem. Prawidłowo siedzi na krześle przy stoliku. Umieszcza kształty w otworach, nawleka korale na sznurek, prawidłowo trzyma kredkę. Dawid bardzo oporuje w sytuacjach zadaniowych, wykonuje bardzo wolno i niezgrabnie czynności, które potrafi wykonać. Rozumie mowę czynną. Porozumiewa się za pomocą gestów. Ma trudności z wykonywaniem prostych poleceń. Nie potrafi wskazywać części ciała, ani części pomieszczenia. Prawidłowo naśladuje ruchy z zakresu motoryki dużej. Ma problem z naśladowaniem mimiki (naśladuje dawanie całusa). Różnicuje znane i nieznane osoby. Samodzielnie je i pije; chociaż po wakacjach pogorszyła się jego umiejętność w tym zakresie (rozgniata kanapkę, wylewa zupę z łyżki, nie gryzie pokarmów a łyka je). Chętnie bawi się klockami i samochodami. Ma wprowadzony trening toaletowy.
Narzędzia diagnostyczne użyte do zbadania dziecka
Elementy testu APPEP przystosowane do diagnozy w SOSW, karta oceny umiejętności ucznia.
FORMY PRACY:
- zajęcia edukacyjno-terapeutyczne,
- kompensacyjno-rewalidacyjne,
- religia,
- zajęcia logopedyczne,
- fizjoterapia,
- hipnoterapia.

SFERA I- KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH
CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Zdobycie umiejętności i nawyków związanych z higieną osobistą oraz estetyką otoczenia Ubieranie - doskonalenie samodzielnego zdejmowania butów,
- doskonalenie samodzielnego zdejmowania kurtki, bluzy,
- nauka zakładania kapci, butów.
Jedzenie - doskonalenie prawidłowego posługiwania się łyżką,
- doskonalenie prawidłowego posługiwania się widelcem,
- nauka estetyczne spożywania posiłków.
Zdobycie umiejętności i nawyków związanych z higieną osobistą oraz estetyką otoczenia Czynności higieniczne - doskonalenie techniki mycia rąk,
- korzystanie z przyborów toaletowych,

SFERA II- ORGANIZACJIA CZASU WOLNEGO
CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Samodzielne spędzanie czasu wolnego – ukształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego
Samodzielne spędzanie czasu wolnego - oglądanie telewizji (programy edukacyjne dla dzieci),
- nawlekanie korali,
- nauka budowania z klocków wieży.
- oglądanie książek,
- układanie puzzli 3 elementowych (zawody),
- umieszczanie kształtów w otworach (figury geometryczne, zwierzęta, pojazdy),
- naśladowanie motoryki dużej (klaskanie, tupanie, pukanie w stół) w miksie,
- nauka podnoszenie rąk do góry, klepanie rękoma w uda.
Kształcenie zainteresowania życiem publicznym - udział w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych.

SFERA III-ADAPTACJA DO PRACY
CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Wyrobienie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach i przestrzeganie zasad BHP Ukształtowanie umiejętności współżycia w grupie - wykonywanie poleceń nauczyciela (uczesz włosy, zadzwoń, umyj zęby, ubierz okulary),
- wykonywanie poleceń nauczyciela (daj kubek, daj samochód, rzuć piłkę, wyrzuć papierek do kosza, posprzątaj)
- słuchanie nauczyciela, przychodzenie na jego zawołanie.

SFERA IV-KOMUNIKACJA

CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Ukształtowanie umiejętności przekazywania i odbioru informacji drogą werbalną Mowa bierna - rozpoznawanie nazw prostych przedmiotów ( łyżka, widelec, talerz, kubek, ręcznik) (wskazywanie)
- rozpoznawanie części ciała (głowa, noga, brzuch, ręka) - (wskazywanie),
- rozpoznawanie zwierząt na obrazkach (pies, kot),
- dopasowywanie konkretu do zdjęcia (samochód do samochodu na zdjęciu).

SFERA V-ZACHOWANIA INTERPERSONALNE
CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALZACJI
Ukształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych, w szkole, w grupie. Zachowania społeczne
- odwzajemnianie pozdrowień (pa-pa).

Nawiązywanie kontaktów społecznych - doskonalenie techniki przywitania się po wejściu do sali (podanie ręki na słowo cześć),
- nauka używania form grzecznościowych (dziękuje – skinienie głową).

SFERA VI-UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSZKOLNE

CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Ukształtowanie umiejętności przekazywania i odbioru informacji drogą werbalną Najbliższe otoczenie i środowisko

- rozpoznawanie psa i kota na obrazku,
- rozpoznawanie wybranych owoców (jabłko).

Plastyka – rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej (Z CAŁKOWITĄ POMOCĄ NAUCZYCIELA) a) malowanie za pomocą różnych narzędzi i materiałów
- malowanie dłonią, palcem, pędzlem,
- farby plakatowe, akwarele, pasta do zębów.
b) rysowanie
- dowolne bazgranie po kartce,
- rysowanie na polecenie |, O,
- kolorowanie w konturze,
c) modelowanie
- ugniatanie, uklepywanie plasteliny,
- naśladowanie lepienia (dziurka, placek, jeżyk)

Ukształtowanie umiejętności przekazywania i odbioru informacji drogą werbalną Technika – kształtowanie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijanie sprawności manualnych, zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami (Z CAŁKOWITĄ POMOCĄ NAUCZYCIELA) - łączenie klocków – dociskanie,
- mieszanie, ugniatanie, uklepywanie mas,
- napełnianie masami różnych naczyń,
- formowanie kuleczek, wałeczków,
- wypełnianie konturów masami, plasteliną,
- oblepianie przedmiotów masami, plasteliną,
- nawlekanie, przewlekanie przedmiotów,
- darcie papieru,
- odbijanie śladów dłoni,
- odbijanie śladów stempli,
- układanie rzeczy, przedmiotów w pomieszczeniu,
- usuwanie śmieci,
- umiejętność zamykania i otwierania drzwi.
Ukształtowanie umiejętności przekazywania i odbioru informacji drogą werbalną Muzyka z rytmiką – doskonalenie umiejętności słuchowo – wzrokowo – ruchowej, rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej (Z CAŁKOWITĄ POMOCĄ NAUCZYCIELA) a) kształcenie poczucia rytmu
- tupanie, klaskanie przy muzyce,
b) tempo
- szybkie i wolne klaskanie, tupanie,
- reagowanie bezruchem na brak muzyki – wznawianie ruchu z chwilą rozpoczęcia muzyki
c) dynamika
- głośne i ciche klaskanie
d)formy taneczne
- nauka ustawiania się w pociąg,
- wiązanie w koła.
Religia - z pomocą katechety wykonuje znak krzyża,
- z pomocą katechety wskazuje na obrazku krzyż, grób,
- słucha kolęd
- z pomocą katechety koloruje obrazki.
SFERA VII-FIZJOTERAPIA
CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Fizjoterapia Hydroterapia - normalizacja napięcia mięśniowego obręczy biodrowej i barkowej oraz stawów kręgosłupa.
Fizjoterapia Masaż - zwiększenie zakresu ruchu w stawach kończyn dolnych, obręczy barkowej i grzbietu.
Fizjoterapia Indywidualne ćwiczenia usprawniające - elongacja kręgosłupa, zwiększenie ruchomości w stawach barkowych w celu korygowania wady postawy, ćwiczenia zwinnościowe w postaci toru przeszkód, usprawnianie metoda integracji sensorycznej.
LOGOPEDIA VIII
CEL TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI
Ukształtowanie umiejętności przekazywania i odbioru informacji drogą werbalną Ćwiczenia narządów artykulacyjnych - masaż logopedyczny

Data:.......................................
Podpisy nauczycieli: Podpis rodzica/opiekuna prawnego:
............................
........................................

-----------------------------------------------------

EWALUACJA PROGRAMU EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO
ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
(dzieci upośledzone w stopniu znacznym i umiarkowanym)
Dawid K.
(przedszkole)

UZYSKANE EFEKTY:

- Dawid zdejmuje samodzielnie buty,
- zdejmuje czapkę,
- z pomocą nauczyciela zakłada kapcie,
- trzyma łyżkę i widelec – posługuję się nimi, jednak należy zwracać uwagę na prawidłowej ich chwytanie,
- samodzielnie zjada kanapki,
- odkręca kran i wkłada ręce pod wodę,
- odzwyczajany jest od pampersa – posadzony na muszlę załatwia swoje potrzeby fizjologiczne (nie regularnie),
- nawleka korale na sznurek,
- ogląda książki ze sztywnymi kartkami,
- wkłada kołeczki do otworów,
- umieszcza kształty w otworach przy wyjętych ogop ogopedycz,
- naśladuje klaskanie, tupanie, pukanie w stół,
- wykonuje polecenia (rzuć piłkę, wyrzuć papier do kosza, posprzątaj, daj kubek, daj ogopedy),
- Reaguje na swoje imię, przychodzi na zawołanie,
- wskazuje części ciała – głowa, noga,
- dopasowuje konkrety do zdjęcia ( ogopedy do samochodu, piłkę do piłki, klocek do klocka),
- podaje rękę na powitanie,
- na pożegnanie robi „pa – pa”,
- prawidłowo trzyma kredkę,
- koloruje w grubym konturze,
- rysuje na polecenie linię pionową,
- samodzielnie ugniata plastelinę, ciastolinę,
- odbija swoją dłoń kartce,
- otwiera drzwi z pomocą nauczyciela je zamyka,
- przy muzyce tupie, klaszcze, kołysze się,
- pokazuje przedmioty, które chce dostać w nagrodę,

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
- doskonalenie nabytych umiejętności,
- rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
- stymulacja rozwoju ogopedycznego
- kontynuacja ćwiczeń ogopedycznych,
- kontynuacja masażu ogopedycznego,
- zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy zgodnie z treściami zawartymi w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

Anita Kawczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.