X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9390
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Stażysta: Irena Janiszewska
Opiekun: .............................
Miejsce pracy: Szkoła Filialna w Kazimierowie
Kazimierów
62-571 Stare Miasto

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Data zakończenia stażu: 31.05.2010

Stażysta: Irena Janiszewska
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie
(specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna)
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Podjęte działania
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
Uwagi

&6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza procedury awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznanie się z głównymi dokumentami i przepisami określającymi przebieg awansu zawodowego nauczycieli:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Miesiąc IX
Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne oraz kopie przepisów

2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania szkoły:
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta nauczyciela
• Statut Szkoły
Okres stażu
Własne zapiski oraz kserokopie dokumentów

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą.
Miesiąc IX
Kontrakt- omówienie zasad współpracy

4. Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej nauki i zabawy.
Miesiąc IX
Własne zapiski oraz kserokopie dokumentów

5. Dogłębna analiza podstawy programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Okres stażu
Notatki

6. Poznanie i zanalizowanie programów realizowanych w szkole
Okres stażu
Spis programów z krótkim komentarzem

7. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole:
• Poprawne wpisy do dziennika
• Opracowywanie planów pracy
• Opracowywanie scenariuszy zajęć
• Projektowanie narzędzi badawczych (arkusz obserwacyjny dziecka)
Okres stażu
Notatki

&6 ust. 2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Raz w miesiącu
Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, konspekty obserwowanych zajęć.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi w obecności opiekuna stażu
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć

&6 ust. 2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku.
Miesiąc X Notatki na podstawie rozmowy z opiekunem i fachowej literatury

2. Gromadzenie informacji o środowisku z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych
Cały okres stażu
Karta informacyjna o dziecku, charakterystyka grupy

3. Współpraca z rodzicami. Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej.
Cały rok
Notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań.

4. Poznanie instytucji, które wspomagają szkołę w pracy wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej.
Miesiąc X
Spis instytucji z adresami i telefonami.

5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Cały okres stażu
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.


&6 ust. 2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Miesiąc X
notatki

2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod katem zgodności zamierzonych celów.
Raz w miesiącu
Protokoły zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.


&6 ust. 2 pkt.5
Doskonalenie zawodowe

1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym :
• Udział w wykładach, warsztatach i zajęciach otwartych organizowanych przez doradcę metodycznego
• Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN
• Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno – pedagogicznych

Cały okres stażu
Zaświadczenia lub potwierdzenia udziału, ciekawe materiały,
dziennik przeczytanej literatury psychologiczno – pedagogicznej

2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Okres stażu Płyta z materiałem zawartym w teczce awansu zawodowego, zamieszczenie planu rozwoju w Internecie

3. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych; wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
Cały okres stażu
Zatwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia, scenariusze imprez

4. Poznanie i zastosowanie nowych metod pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, wytwory dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.