X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9141
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych nauki i doskonalenia pływania z elementami ratownictwa

WSTĘP

Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży i rozwijać w pełni jego zainteresowań sportowych. To a także chęć sprawdzenia się w rywalizacji sportowej powoduje, że młodzież coraz chętniej uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Taką formą zajęć są właśnie zajęcia nauki i doskonalenia pływania. Umożliwiają one podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu wybranej dyscypliny sportowej. Jako zajęcia fakultatywne realizują i rozbudzają zainteresowania uczniów, zaszczepiając potrzebę ruchu w czasie wolnym i prowadzenia zdrowego stylu życia. Angażują zarówno uczniów zdolnych, jak i słabszych, czy średnio uzdolnionych, którzy chcą usprawnić i doskonalić swoje umiejętności. Dlatego ważną rzeczą jest właściwy program prowadzonych zajęć sportowych, który spełniałby nadzieje i potrzeby uczniów, szkoły i nauczyciela prowadzącego.
Umiejętność pływania była sztuką docenianą już od bardzo dawna. Od czasów starożytnych uprawiano pływanie w trosce o harmonijny rozwój swojego ciała. Umiejętność ta mieściła się w systemie wychowania młodzieży często łączona ze sprawnością bojową obok innych sprawności fizycznych. Również w czasach nowożytnych umiejętność pływania była bardzo ważnym elementem wyszkolenia wojskowego i oznaką wysokiej sprawności fizycznej.
Obecnie pływanie traktowane jest jako jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać człowiek. Poprzez pływanie podnosimy wydolność i sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka. Powszechnie wiadomo również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korekcji wad postawy.
Dzieci i młodzież zwłaszcza wiejska ze względu na trudności techniczno - organizacyjne ma mniejszy dostęp do zajęć na krytych pływalniach. Jeżeli jest to możliwe należy jak najliczniej mobilizować i wdrażać dzieci i młodzież do nauki pływania.
KONCEPCJA PROGRAMU

Ruch w środowisku wodnym przynosi szereg korzystnych zmian fizjologiczno – funkcjonalnych w organizmie młodego człowieka skłania, zatem do jak najwcześniejszego opanowania umiejętności pływania. Niestety spory procent uczniów rozpoczynający naukę w naszej szkole nie potrafi pływać lub przejawia niewielkie umiejętności pływackie. Dlatego chcę propagować tę formę ruchu wśród młodzieży. Rozbudzać w nich pasję pływania i chęć do uprawiania tej dyscypliny nie tylko w wieku szkolnym, ale przez całe życie. Jest to sport bardzo zdrowy, a uprawianie go zdecydowanie może przełożyć się na jakość życia człowieka w wieku dojrzałym. Pływanie i proces uczenia się ruchu w wodzie powinny uczniom dostarczać wiele radości, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji i odprężenia. Rozwinąć zdolności motoryczne, zahartować, wpłynąć na sferę psychiczną poprzez wyrabianie odwagi, zdyscyplinowania, systematyczności, pracowitości oraz samodzielności. Program do nauki pływania oparty jest na podstawie programowej.

ADRESAT PROGRAMU
Adresatami programu są uczniowie klas I – III z II Liceum Ogólnokształcącego w xxxx. Uczniowie charakteryzują się różnymi warunkami fizycznymi, przejawiają różny stopień sprawności fizycznej i umiejętności pływackie. Kryterium doboru do zajęć powinno być orzeczenie lekarza, stwierdzające, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby uczestniczyć w zajęciach z pływania. W programie może brać udział grupa od 12 do 15 osób. Na zajęcia pływania przewidziane jest 15 godzin lekcyjnych odbywających się, co tydzień. Zajęcia pływania są zajęciami dodatkowymi, odbywającymi się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Miejscem realizacji programu jest pełnowymiarowa 25 metrowa, 6 torowa kryta pływalnia ,,xxxxx” przy ulicy xxxx w XXXXX. Wyposażenie pływalni to: koło ratunkowe, rzutka na linie, żerdzie, sprzęt wypornościowy, krążki hokejowe, apteczka pierwszej pomocy.

ZADANIA SZKOŁY

- Tworzenie warunków do nauki i doskonalenia umiejętności pływackich oraz podnoszenia sprawności psycho – fizycznej uczniów;
- Tworzenie warunków do osiągania dobrych wyników w rywalizacji sportowej;
- Motywowanie do dbałości o zdrowie własne i innych;
- Stymulowanie i umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach i grach.

ZADANIA WYCHOWAWCZE

- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia;
- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej;
- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec dążenia do osiągnięcia sukcesu i zwycięstwa w oparciu o poszanowanie przeciwnika;
- Kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów;
- Kształtowanie wrażliwości i zrozumienia dla możliwości i ograniczeń innych;
- Kształtowanie potrzeby i umiejętności udzielania pomocy i wsparcia innym;
- Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz samokontroli i samooceny osiągnięć.

CELE GŁÓWNE

- Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
- Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów;
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
- Utrwalanie nawyku dbałości o higienę ciała;
- Rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu;
- Wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiania pływania;
- Zdobycie wiadomości jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą;
- Przygotowanie najbardziej uzdolnionej młodzieży do zawodów sportowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Z zakresu umiejętności:
- skompletowanie sprzętu pływackiego,
- zadbanie o higienę ciała przed i po zajęciach,
- ocena swoich umiejętności poprzez zabawy w wodzie.
- różne formy wejścia do wody i wyjścia z wody,
- ćwiczenia oddechowe przy przelewie (wydechy do wody),
- wykonanie ćwiczeń wypornościowych,
- prawidłowe wykonanie skoku do wody,
- poślizg z deską po odbiciu od dna i ściany, wstrzymanie oddechu po zanurzeniu,
- praca NN do stylu kraulowego przy ścianie i z pomocą partnera,
- praca NN do stylu grzbietowego przy ścianie i z pomocą partnera,
- elementarne ruchy RR na grzbiecie przy pomocy współćwiczącego,
- kraulowe ruchy RR i NN z oddychaniem,
- koordynacja RR, oddychania w kraulu,
- pływanie elementarne kraulem i na grzbiecie,
- start do stylu grzbietowego,
- skok startowy ze słupka,
- pływanie kraulem po skoku startowym,
- holowanie na plecach współćwiczącego,
- skok wykroczny,
- skok ratowniczy i dopłynięcie do tonącego,
- wyciąganie zatopionych przedmiotów.

Z zakresu wiadomości:
- zasady bezpieczeństwa na pływalni,
- przygotowanie się do zajęć,
- jak powinno się oswajać ze środowiskiem wodnym,
- woda – jakie niesie zagrożenia,
- skutki lekkomyślnych skoków do wody w miejscach niebezpiecznych,
- komendy startowe,
- znajomość poszczególnych technik pływackich,
- jak zachowuje się tonący,
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
- znajomość przepisów dotyczących pływania poszczególnymi stylami, startów i nawrotów obowiązujących na zawodach pływackich.

Z zakresu usamodzielniania:
- próba samooceny,
- ocenianie siebie na tle grupy,
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu:
1. Uczniowie nabędą umiejętność pływania dwoma stylami.
1. Uczniowie nabędą umiejętność nurkowania w dal i w głąb.
2. Uczniowie potrafią wymienić niebezpieczeństwa i wyjaśnić jak należy właściwie zachować się podczas kąpieli.
3. Uczniowie potrafią wyjaśnić pozytywny wpływ pływania na rozwój organizmu i prawidłową postawę ciała.
4. Uczniowie porównają i ocenią swoją sprawność fizyczną przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu.


METODY NAUCZANIA PŁYWANIA

1. oglądowe (pokaz w wodzie i na lądzie, obserwacja),
2. słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie),
3. częściowo – kompleksowa:
o syntetyczna – nauczanie całego ruchu,
o analityczna – rozbicie ćwiczeń na fragmenty,
o kompleksowa – dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość.
Dobór metod zależy m. in. od celu (złożoności koordynacyjnej nauczanego elementu) i ucznia (uzdolnienia, posiadane umiejętności). Techniki poszczególnych stylów uczone będą metodą częściowo – całościową. Najpierw nauka poszczególnych elementów technik, a następnie łączenie w całość. Osobno nauka ruchów nóg, ramion, oddychania, a następnie synchronizowanie elementów.

FORMY NAUCZANIA PŁYWANIA

1. Zadaniowa – do zastosowania we wszystkich etapach nauczania i doskonalenia technik pływania sportowego, polega na określaniu zadania bez podawania sposobu jego wykonania.
2. Ścisła – do zastosowania w nauczaniu i doskonaleniu technik pływania, polega na dokładnym określeniu zadania i sposobu jego wykonania.

FORMY ORGANIZACYJNE

1. Zespołowa:
- frontalna z całą grupą,
- grupowa z podgrupami:
- wyrównane zadania,
- zróżnicowane zadania (głównie w doskonaleniu i treningu).
2. Indywidualna – kryterium podziału stanowi: konkretne ćwiczenie, umiejętności pływackie i zaawansowanie uczniów, specjalizacja, organizacja ćwiczeń.

ZASADY NAUCZANIA

1. Świadomości i aktywności – uczeń zna cel swojej pracy, rozumie zadania oraz bierze aktywny udział w ich wykonywaniu.
2. Poglądowości – realizowana jest przez pokaz i objaśnienie ruchu.
3. Systematyczności – ćwiczenia winny być tak dobrane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom (od znanego do nieznanego, od prostego do złożonego, od łatwego do trudnego).
4. Przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.
5. Trwałości – powtarzanie danego ruchu i przekształcanie go w nawyk.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Zajęcia z pływania prowadzić tak, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
2. Metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów.
3. Motywować uczniów do większej pracy.
4. Stawiać przed uczniem różnorodne zadania.
5. Eksponować indywidualne możliwości i upodobania ucznia.
6. Wprowadzać zajęcia w formie zabawowej i współzawodnictwa.
7. Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
8. Mobilizować do udziału w szkolnych zawodach pływackich.
9. Powierzać uczniom różne funkcje i zadania.

OCENA I KONTROLA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

- obserwacja zachowań i umiejętności w zakresie poruszania się w wodzie,
- wywiad i dyskusja w trakcie zajęć,
- sprawdzian umiejętności po realizacji części zadań,
- sprawdzian końcowy.

EWALUACJA PROGRAMU

Po zakończeniu zajęć dokonana zostanie ewaluacja, czyli działania zmierzające do stwierdzenia, w jakim stopniu założone w programie cele edukacyjne zostały osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy były skuteczne.
Ewaluacja będzie prowadzona w ciągu całego cyklu realizacji programu na podstawie obserwacji, sprawdzianów pływackich, uczestnictwie w zawodach sportowych.
Sądzę, iż powyższe obserwacje pozwolą na podniesienie jakości i atrakcyjności moich działań w czasie zajęć, a przede wszystkim przyniosą wiele satysfakcji uczniom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.