X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8943
Przesłano:

Prezentacja projektu "Badania statystyczne w klasach szóstych". Konspekt lekcji matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI
KLASA VI B

NAUCZYCIEL M. Szewczyk 19.05.2005

TEMAT: Prezentacja projektu „Badania statystyczne w klasach szóstych”

ZAKRES MATERIAŁU: Procenty

CEL LEKCJI: Przedstawienie na forum klasy sposobu realizacji oraz wyników zadania długoterminowego (projektu) przez poszczególne grupy.
Prezentacja ma na celu wykazanie wiedzy i umiejętności, jaką musieli opanować uczniowie wykonujący i przedstawiający w/w zadanie.

METODA: Referat połączony z przedstawieniem, inscenizacją, scenki grupowe

CZĘŚCI LEKCJI:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA- opis treści projektu

Projekt pt.” Badania statystyczne w klasach szóstych ”składał się z czterech zadań:
1. Badanie średniej ocen semestralnych z wszystkich przedmiotów w danej klasie
2. Badanie odwodu głów uczniów danej klasy
3. Badanie wzrostu uczniów danej klasy
4. Badanie długości stóp uczniów danej klasy
Klasa została podzielona na 4 grupy. Każda grupa, chociaż otrzymała inne zadanie miała wykonać podobne czynności, a mianowicie:
- wykonać odpowiedni do zadania przyrząd pomiarowy
- zestawić wyniki pomiarów w kolejności rosnącej
- odczytać średnią medialną swoich wyników(odczytów)
- obliczyć średnią arytmetyczną wyników
- sporządzić tabelę zawierającą informacje na temat zależności wartości badanej cechy (np. długości stopy) a ilością uczniów odpowiadających tej wartości (mających daną długość stopy)
- na podstawie tabeli sporządzić wykres słupkowy (ilościowy) i diagram procentowy
- obliczenia zestawić w formie prospektu
- przygotować prezentację swojego zadania

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
Każda z czterech grup prezentuje wyniki swojej pracy w dowolnie obrany przez siebie sposób. Prezentacja odbywa się na forum klasy.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
Ewentualne uwagi nauczyciela dotyczące zadania; ocena projektów.

PLAN HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

MIEJSCE ODBYCIA HOSPITACJI:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach
TERMIN HOSPITACJI:
19.05.2005
ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE:
Wykorzystanie wiedzy w praktyce
Praca w grupie
OBSERWOWANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:
-uczeń zna pojęcia: średnia arytmetyczna, wartość medialna, procent, diagram
-uczeń potrafi obliczać średnią arytmetyczną i medialną
-uczeń umie zamieniać procenty na ułamki
-uczeń potrafi obliczać, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
-umie zaokrąglać liczby
-umie przedstawiać dane na diagramie słupkowym
-potrafi przeliczać procenty na stopnie
-potrafi sporządzić diagram kołowy
-potrafi współpracować z innymi w ramach grupy
-wykazuje umiejętności organizacyjne, plastyczne

ZADANIA DLA UCZNIÓW:
Przedstawienie wyników swojej pracy na forum klasy

OCENA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

Obserwowana umiejętność Wykazał się (+)
Nie wykazał się ( -)
Zna pojęcia: procent, diagram, średnia arytmetyczna i medialna
Oblicza średnią arytmetyczną i medialną
Oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
( zamienia ułamki na procenty)
Zaokrągla liczby
Przedstawia dane na diagramie słupkowym
Przelicza procenty na stopnie
Sporządza diagram kołowy
Wykazuje umiejętności organizacyjne, plastyczne
Odpowiada na pytania dotyczące danych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.