X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8899
Przesłano:

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty – Pana ............... za okres stażu: ........................ przygotowany przez opiekuna stażu - ............

Pan/ Pani ..................jest nauczycielem, który w roku szkolnym ..................... rozpoczął po raz pierwszy pracę w szkole ............... jako anglista. W związku z tym, jako opiekun stażu, starałam się wspierać go i pomagać w szybszej adaptacji do warunków pracy w szkole, wskazywałam źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.

Wynik realizacji planu rozwoju zawodowego

Przedstawiony przez Pan.................. plan dotyczy Jego rozwoju zawodowego w okresie od........................................ Za podstawę rozwiązania przyjął schemat rozwoju zawodowego w podstawowych sferach działalności nauczyciela. Dokumentację przewidzianych w planie zadań prezentuje opracowane przez nauczyciela sprawozdanie z jego realizacji, co świadczy, iż planowany rozwój poddawany był wnikliwej obserwacji i ocenie przez samego zainteresowanego.

Pan............ od początku roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego, rozpoczął jego realizację. Zapoznał się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawał organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły - sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.

W ciągu roku szkolnego Pan................... obserwował zajęcia lekcyjne prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, z których sporządzał notatki, formułował wnioski, dzielił się spostrzeżeniami w trakcie ich omawiania. Przeprowadził zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo uzgodnił wcześniej, przedstawił do konsultacji szczegółowe konspekty i sygnalizował problemy metodyczne (ilość obserwowanych i przeprowadzonych zajęć była zgodna z przepisami i ustaleniami zawartymi w kontrakcie opiekuna stażu i stażysty).
Lekcje prowadzone przez Pana............ planowane były bardzo starannie, metody dobierane w zależności od tematu, zainteresowań i uzdolnień uczniów. Uczniowie aktywizowani przez prowadzącego do podejmowania działań, wykonywali wiele zadań indywidualnie i grupowo, a umiejętność dobierania składu grupy ułatwiała prowadzenie zajęć i osiąganie dobrych efektów nauczania.

Rozwój kompetencji ważnych z punktu widzenia potrzeb szkoły
•obrona pracy dyplomowej w zakresie: filologia angielska i uzyskanie tytułu licencjata w .........r.,
•udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,
•wzbogacanie banku narzędzi monitorowania i ewaluacji procesu dydaktycznego (testy, sprawdziany, tematy egzaminacyjne),
•uczestnictwo w opracowaniu wewnętrznych standardów jakości pracy szkoły,
•organizowanie dodatkowych imprez o charakterze relaksującym, np. dyskotek.

Sposób dokumentacji dorobku zawodowego dowodzi, iż ubiegający się o tytuł nauczyciela kontraktowego Pan ................... jest osobą zastanawiającą się nad swoim życiem zawodowym i nad tym, co aktualnie robi, analizującą zdobyte doświadczenia i wciąż doskonalącą swój warsztat pracy. Myślę, że doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze, jakie zdobył stażysta w pierwszym roku pracy w szkole, zainspirują go do wnikliwej analizy swych dokonań, wyzwolą chęci wzbogacania swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Propozycja oceny: ..................
Opiekun stażu: ............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.