X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8848
Przesłano:

Program działań wychowawczych oraz tematy godzin wychowawczych w klasie IV

Program działań wychowawczych oraz tematy godzin wychowawczych
w klasie IV Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2009/2010
I. Ogólne założenia programu:

Program jest przeznaczony dla uczniów klasy IV b i będzie realizowany podczas godzin wychowawczych w trakcie całego roku szkolnego (1 godzina tygodniowo, 36 godzin rocznie).Tematyka została ściśle związana z Programem Wychowawczym oraz profilaktycznym Szkoły. Uwzględnione zostały w nim potrzeby zespołu klasowego, szczególny nacisk kładzie na kształtowanie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju, poznanie i przestrzeganie podstawowych norm społecznych oraz budowanie postawy życzliwości i współdziałania w grupie. W trakcie realizacji plany zakres tematyczny może ulec zmianie w związku z potrzebami wynikającymi podczas trwania roku szkolnego.

Ważną rzeczą w pracy wychowawczej jest kontakt z rodzicami uczniów. Polegać on będzie na wymianie informacji rodzic – wychowawca podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć. Rodzic otrzyma na zebraniach informację o wynikach nauczania oraz zachowaniu dziecka
w szkole i poza nią.

II. Cele edukacyjne.

Cel główny:

Głównym celem zajęć jest integracja zespołu klasowego. Ponad to: budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, poprawnego komunikowania się, zdobywanie umiejętności asertywnego zachowania i rozwiązywania konfliktów. Stworzenie wzajemnego zaufania w relacjach uczeń – nauczyciel.

Cele szczegółowe:

- wdrażanie do samorządności,
- wdrażanie do sumiennego pełnienia obowiązków uczniowskich i nie tylko,
- uświadomienie zagrożeń wynikających podczas drogi do szkoły,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- przeciwdziałanie agresji,
- kształtowanie następujących zachowań : dbałość o bezpieczeństwo i higienę podczas spędzania wolnego czasu, racjonalne korzystanie z telewizora i komputera,
- kształtowanie postawy szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego,
- kształtowanie aktywnych postaw wobec ekologii i ochrony środowiska,
- pogłębianie tradycji własnego regionu,
- uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień.

III. Procedury osiągania celów.

W procesie pracy wychowawczej bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka do pracy. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy:

a) Zasady pracy:
- Indywidualizacja, każdy ma prawo do własnej wypowiedzi i wyciągania wniosków,
- Nie można zmuszać ucznia do wzięcia udziału w zabawie, jeśli nie ma na to ochoty,
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka.
b) Metody:
- wykład,
- pogadanka,
- dyskusja,
- burza mózgów,
- zabawy integracyjne,
- praca w grupach,
- zabawy edukacyjne,
- rysunki,
- ankiety,
- krzyżówki,
- wycieczki,
- obserwacja przyrody,
- drama.

c) Formy pracy:
praca indywidualna,
grupowa,
zbiorowa.

d) Środki dydaktyczne:
- karty pracy,
- rysunki,
- krzyżówki,
- plansze,
- szary papier.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

W wyniku realizacji programu uczeń:
- zna i stosuje zasady bycia dobrym kolegom,
- zna i stosuje sposoby rozwiązywania konfliktów,
- uczestniczy w apelach i uroczystościach szkolnych,
- szanuje własne dobro i jest za nie odpowiedzialny,
- jest wrażliwy na piękno otaczającej go przyrody,
- umiejętnie korzysta z zasad ruchu drogowego,
- ma wyrobione nawyki czystości i higieny.
     
V. Ewaluacja programu.

Celem ewaluacji jest ustalenie opanowania osiągnięć ucznia. Ewaluację przeprowadzę za zakończenie roku szkolnego. W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia:

- karty pracy,
- obserwacja pedagogiczna,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami.

VI. Treści programu:
WRZESIEŃ
1.Wybieramy samorząd klasowy

- wybór samorządu klasowego,
- współpraca samorządu z samorządem szkolnym,
- prezentacja kolegów,
- podział zadań,
- zawarcie kontraktu,
2. Jesteśmy odpowiedzialni za klasę.
- opieka nad klasą , podział obowiązków w klasie,
- ustalenie dyżurów / zakres obowiązków/,
- odpowiedzialność własna i zespołowa
- przydział obowiązków w klasie,
- poznawanie tradycji szkoły,
- ustalenie tematów do omówienia na godzinach wychowawczych.
3. Bezpieczna droga do szkoły.

- niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia do szkoły,
- różne sytuacje na drogach,
- jak należy dbać o własne bezpieczeństwo.

4. Prawa i obowiązki ucznia na terenie szkoły.
- zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami dokumentacji szkolnej: - Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki
- wybór osób odpowiedzialnych za dekoracje w klasie,
- omówienie praw i obowiązków ucznia.
PAŹDZIERNIK
5. Planowanie i organizacja własnej pracy.
- organizacja pracy i wypoczynku,
- właściwe oświetlenie biurka,
- o mówienie zasad bezpiecznego wypoczynku.
6. Jak być dobrym zespołem klasowym?

- kultura zachowania w grupie,
- jakim zespołem jest nasza klasa,
- jak widzą nas i oceniają inni,
- odpowiedzialność zespołowa,
- jak kształtować dobre samopoczucie w naszej klasie.
7. Jak się odżywiam?
- prawidłowe odżywianie,
- estetyka, jakość i ilość spożywanych posiłków,
- układamy jadłospis,
- co to znaczy zdrowa żywność.

8. Aktywny i bierny wypoczynek.

- formy spędzania wolnego czasu,
- organizacja wolnego czasu,
- wpływ wypoczynku na nasze zdrowie,
- podział form wypoczynku na aktywny i bierny,
- jak zorganizować wolny czas aby być wypoczętym.
LISTOPAD
9. Pamiętamy o tych co odeszli.
- szacunek i pamięć o zmarłych,
- troska o miejsca pamięci,
- tradycje święta zmarłych i Zaduszek,
- pamięć o najbliższych.
10. Godło i hymn państwowy.
- umiejętność poprawnego zachowania podczas śpiewania hymnu i całych uroczystości o charakterze patriotycznym,
- czym są symbole narodowe dla każdego człowieka – postawa ucznia,
11. Higiena mojego ciała i ubioru
- co to jest higiena,
- dbanie o czystość ciała,
- ubiór i obuwie dziecka,
- higiena ciała i ubioru dawniej dziś,
- higiena zębów i jamy ustnej.
12. Co to jest nałóg?
- co to jest nałóg?
- szkodliwość picia alkoholu,
- skutki palenia papierosów,
- plakat – Nie nikotynie.
GRUDZIEŃ
13. Mikołajki.
- kim był Święty Mikołaj,
- co to jest prezent i jakie są rodzaje prezentów,

14. Ta wszechobecna telewizja
- rodzaje programów telewizyjnych,
- oznaczenia filmów i programów na ekranie,
- co lubię oglądać i dlaczego?
- różnorodność programów – ich świadomy wybór,
- rodzaje reklam,
-odbiór reklam telewizyjnych i ich wpływ na odbiorcę.
15. Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu.
- dekoracja Sali lekcyjnej,
- tradycje i obyczaje rodzinne,
- przygotowanie wigilii,
- potrawy wigilijne,
- prezentowanie pamiątek rodzinnych.
STYCZEŃ
16. Telewizja i komputer.

- rodzaje programów telewizyjnych,
- jakie pomagają a jakie szkodzą programy telewizyjne i komputerowe,
- jakie znasz gry komputerowe,
- plusy i minusy komputera,
- kryteria wyboru gry,
- uzależnienie od komputera,-
- wpływ gier na nasze samopoczucie.
17. Jak zagospodarować czas wolny?
- jak organizować wolny czas podczas roku szkolnego,
- organizacja czasu wolnego podczas wakacji i ferii,
- napisanie harmonogramu dnia,

18. Mam trudności w nauce. Chcę wiedzieć więcej
- wyniki uczniów w nauce za I półrocze,
- dlaczego warto się uczyć,
- pomoc koleżeńska,
- oceniamy nasze zachowanie ,
- przyczyny trudności w nauce,
- sposoby przezwyciężania trudności,
- powołanie zespołu klasowego – pomoc kolegom,
- jak może pomóc nauczyciel przedmiotowy.
LUTY
19. Nasze hobby.
- co to jest hobby,
- prezentacja przez uczniów swoich kolekcji,
- znaczenie hobby a spełnianie marzeń w życiu człowieka,
- co zbieramy i dlaczego,
- wystawa kolekcji.
20. Moja ulubiona książka.
- rodzaje książek,
- jak szukać książek w bibliotece,
- uczniowie czytają fragmenty ulubionych książek,
- dlaczego warto czytać książki,
- wybór najciekawszej książki,
- poszukiwanie źródeł informacji.
21. Ja wśród innych uczniów.
- kształtowanie tolerancji i empatii,
- podział klasy ze względu na zainteresowania,
- szanujemy indywidualność,
- jestem wyśmiewany przez kolegów (postawy empatyczne).
MARZEC
22. Moje miejsce w rodzinie.
- czym jest rodzina w życiu każdego człowieka,
- drzewo genealogiczne rodziny ucznia,
- prawa i obowiązki rodziny, w tym ucznia,
- rola rodziców,
- obowiązki i prawa dziecka w rodzinie,
- rodzice mnie krzywdzą – co to znaczy?
23. Praca zawodowa naszych rodziców.
- co to jest praca,
- co to jest zawód,
- rodzaje zawodów,
- przyczyny i skutki bezrobocia,
- dostrzeganie znaczenia pracy w życiu każdego człowieka.
24. Pomoc i obowiązki dzieci w rodzinie.
- jakie obowiązki w rodzinie mają dzieci mieszkające w mieście i na wsi,
- dlaczego należy pomagać rodzicom,
-bezpieczeństwo podczas wykonywania prac domowych.
25. Wypoczynek na łonie natury.
- jak zorganizować wypoczynek w plenerze,
- znaczenie przyrody w naszym życiu,
- potrzeba ochrony środowiska,
- dlaczego lubimy przebywać poza domem?
- dlaczego zaśmiecamy lasy?
- organizujemy czas wolny(praca w grupach) w lesie, na łące, nad jeziorem.
KWIECIEŃ
26. Symbole i tradycje wielkanocne.
- istota i tradycje świąt wielkanocnych,
- zwyczaje wielkanocne w naszym regionie i w Polsce,
- jak ja w rodzinie spędzam święta?
- wykonanie gazetki.
27. Chrońmy naszą Matkę Ziemię.
- co to jest ekologia,
- analiza własnego postępowania,
- cechy człowieka „ekologicznego”,
- jak zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska,
- co to jest środowisko naturalne,
- jak zadbać o estetykę otoczenia – sadzimy kwiaty.
28. Kultura mojego zachowania.
- przyczyny dobrych i złych zachowań,
-jak ze sobą współdziałamy jako klasa,
- dlaczego moje zachowanie świadczy o mnie i o moich rodzicach,
- jak należy zachować się podczas wycieczki,
29. Chcę poznać siebie.
- wyrażanie uczuć,
- jakie znasz uczucia,
- za co siebie lubię a za co nie?
- poznanie swoich słabych i mocnych stron.
MAJ
30. Koleżeństwo a przyjaźń.

- co to jest koleżeństwo,
- na czym polega przyjaźń,
- cechy dobrego kolegi i przyjaciela,
- jak należy postępować żeby mieć kolegów, przyjaciół,
-po co mi przyjaciel?
31. Zachowania agresywne.
- co to jest kompromis,
- co to jest agresja,
- rodzaje agresji,
- rozwiązujemy konflikty – scenki.
32. Moi rodzice i ja: smutki i radości.
- rozmowy o różnych sytuacjach w rodzinie,
- próby rozwiązania trudnych sytuacji,
- wzajemna pomoc, życzliwość i odpowiedzialność wszystkich członków rodziny.
33. Dzień Matki – jak uczcić?
- szykujemy laurki,
- przygotowujemy część artystyczną dla rodziców,
- przygotowanie zaproszeń.
CZERWIEC
34. Moje miasto.

- położenie geograficzne miasta, pobliskie wsie,
- historia miasta,
- legendy związane z naszym miastem.
35. Szkolne sukcesy i porażki.
- podsumowanie II półrocza,
- dla kogo się uczę?-
- oceniamy nasze zachowanie.
36. Bawimy się bezpiecznie podczas wakacji.
- BHP podczas wakacji,
- zachowanie ostrożności podczas zabaw,
Jak ustrzec się przed wypadkami?
- scenki przedstawiające nieostrożne zachowanie.

VII. Kalendarz imprez klasowych i szkolnych:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010.
2. Dzień Chłopaka.
3. Andrzejki.
4. Mikołajki.
5. Wigilia klasowa.
6. Walentynki.
7. Dzień Kobiet.
8. Dzień Wiosny.
9. Dzień Matki i Ojca – uroczystość z udziałem rodziców.
10. Dzień Ziemi.
11. Dzień Dziecka.
12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010.

VIII. Planowane wycieczki:

1. Wycieczka integracyjna do Wioski Indiańskiej - Wokini.
2. Wyjście do DPS – u na Dzień Seniora – wręczenie laurek.
3. Wycieczka do lasu.
4. Wyjście do biblioteki miejskiej.
5. Wycieczka po Kożuchowie.
6. Wycieczka do kina.
7. Wycieczka kilkudniowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.