X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8847
Przesłano:

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych - Praca z dziećmi mającymi trudności w matematyce

PROGRAM
ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZO – DYDAKTYCZNYCH: „Praca z dziećmi mającymi trudności w matematyce”
DLA UCZNIÓW KLASY CZWARTEJ , PIĄTEJ I SZÓSTEJ
Realizujących program nauczania matematyki w oparciu o podręczniki „Matematyka z plusem” wyd. GWO
I . Ogólne założenia programu:

Program realizowany jest w ramach zajęć wyrównawczych w klasach IV, V, i VI. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej. Program w pełni uwzględnia edukację matematyczną, zawartą w Podstawie Programowej określonej przez MENiS.
W klasach w których uczę jest spora grupa uczniów bardzo słabych, którzy nie radzą sobie w toku zajęć edukacyjnych. W klasie czwartej, piątej i szóstej prowadziłam zajęcia wyrównawcze, które dały wymierne efekty, uczniowie przestali bać się matematyki, potrafią określić zagadnienie, którego nie rozumieją.
Program ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów, ich rodziców i moim własnym. Program przygotowany został do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dobór treści pozwala na częste odwoływanie się do życia codziennego, co ułatwia uczniowi pojmowanie niektórych zagadnień.

II. Cele edukacyjne.

Cel główny:
- wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych,
- zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie własnej wartości,
- zniwelowanie przykrych doświadczeń wiązanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki,
- uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie .

Cele szczegółowe:
- nauczanie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- kształtowanie pojęć matematycznych,
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości,
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.

Uczeń powinien:
• operować podstawowymi pojęciami arytmetyki i geometrii,
• posługiwać się symbolami matematycznymi do zapisywania treści zadań,
• przeprowadzać proste rozumowania matematyczne,
• postrzegać różnego rodzaju przedmioty jako figury przestrzenne,
• rozwijać wyobraźnię przestrzenną,
• umieć uzasadnić poprawność własnych spostrzeżeń i myśli,
• zdobyć umiejętność dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem,
• stosować matematykę do opisu prostych zjawisk przyrodniczych,
• zdobyć umiejętności potrzebne w życiu codziennym, takie jak:
o posługiwanie się dostępnymi urządzeniami usprawniającymi obliczenia,
o sporządzanie rysunków pomocniczych ułatwiających rozwiązywanie problemów praktycznych,
o korzystanie z podstawowych jednostek miary (długości, wagi, czasu i pola)
o odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów,
o planowanie wydatków i gospodarowanie pieniędzmi.
• posiadać nawyk porządnej, starannej i systematycznej pracy,
• być przygotowanym do dalszego kształcenia, do zdobywania i pogłębiania wiedzy
oraz szukania informacji.

III. Procedury osiągania celów.

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka do pracy. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody
i zasady pracy:

1. Zasady pracy:
- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka.

2. Metody:
- rozwiązywanie zadań,
- ćwiczenia,
- gry i zabawy,

3. Formy pracy:
praca indywidualna,
grupowa,
zbiorowa.

4. Środki dydaktyczne:
- podręczniki i zeszyty zadań dla klasy IV, V, VI „Matematyki z plusem”,
- przyrządy geometryczne,
- karty pracy,
- figury geometryczne,
- geoplany,
- zegary,
- termometry,
- kalendarze.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

W wyniku realizacji programu uczeń klasy IV:
- wyrówna braki edukacyjne w zakresie treści programowych,
- ma wyrobione poczucie własnej wartości,
- chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego,
- umiejętnie stosuje wiedzę matematyczną w różnych sytuacjach życiowych,
- zna cyfrowy i słowny zapis liczby wielocyfrowej,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne pisemnie i w pamięci,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- wśród figur geometrycznych potrafi wskazać prostokąt i kwadrat,,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- potrafi obliczyć pole prostokąta i kwadratu,
- zna pojęcie skali,
- potrafi wykonać dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach oraz ułamków dziesiętnych,
- potrafi pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną,
- potrafi pomnożyć i podzielić ułamki dziesiętne:

W wyniku realizacji programu uczeń klasy V:
- wyrówna braki edukacyjne w zakresie treści programowych,
- ma wyrobione poczucie własnej wartości,
- chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego,
- umiejętnie stosuje wiedzę matematyczną w różnych sytuacjach życiowych,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne pisemnie i w pamięci,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- rozróżnia figury geometryczne,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- potrafi obliczyć pole figury płaskiej,
- zna i stosuje pojęcie skali,
- potrafi wykonać cztery działania na ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych,
- odczytuje wskazania termometru,
- wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych,
- potrafi obliczyć procent z liczby,
- umie wykorzystać obliczenia procentowe do rozwiązywania prostych zagadnień praktycznych np. oblicza podwyżkę,
- potrafi kreślić siatki graniastosłupów prostych,
- potrafi wymienić własności kątów w wielokątach,
- potrafi odczytać informacje zawarte na diagramie procentowym, sporządza diagram.
     
W wyniku realizacji programu uczeń klasy VI:
- wyrówna braki edukacyjne w zakresie treści programowych,
- ma wyrobione poczucie własnej wartości,
- chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego,
- umiejętnie stosuje wiedzę matematyczną w różnych sytuacjach życiowych,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne pisemnie i w pamięci,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- rozróżnia figury geometryczne,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- potrafi obliczyć pole figury płaskiej,
- zna i stosuje pojęcie skali,
- potrafi wykonać cztery działania na ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych,
- odczytuje wskazania termometru,
- wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych,
- potrafi obliczyć procent z liczby,
- umie wykorzystać obliczenia procentowe do rozwiązywania prostych zagadnień praktycznych np. oblicza podwyżkę,
- potrafi kreślić siatki graniastosłupów prostych,
- potrafi wymienić własności kątów w wielokątach,
- potrafi odczytać informacje zawarte na diagramie procentowym, sporządza diagram,
- potrafi rozwiązać proste równanie i nierówność,
- potrafi zapisać i obliczyć wartości prostych wyrażeń algebraicznych,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z życia codziennego.

V. Ewaluacja programu.

Celem ewaluacji jest ustalenie stopnia opanowania osiągnięć ucznia. Przeprowadzona zostanie na początku roku szkolnego, po I semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego. W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia:

- testy „na wejściu”,
- sprawdziany zaczerpnięte z programu „ Lepsza szkoła”,
- obserwacja pedagogiczna,
- testy „na wyjściu”,
- wyniki sprawdzianu po klasie VI,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami.

VI. RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU

1 godzina tygodniowo.
36 godzin rocznie.

KLASA 4

ARYTMETYKA:
1. Liczby naturalne
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. System zapisywania liczb
GEOMETRIA
1. Figury na płaszczyźnie
2. Graniastosłupy
KLASA 5

ARYTMETYKA:
1. Liczby naturalne
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. Procenty
4. Liczby całkowite

GEOMETRIA
1. Figury na płaszczyźnie
2. Graniastosłupy

KLASA 6

ARYTMETYKA:
1. Liczby naturalne
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. Procenty
4. Liczby wymierne

GEOMETRIA
1. Figury na płaszczyźnie
2. Graniastosłupy
3. Konstrukcje geometryczne
ALGEBRA
1. Proste wyrażenia algebraiczne
2. Równania i nierówności
VII. Treści programu:

Klasa IV

ARYTMETYKA

Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne

Działania na liczbach naturalne.
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe).
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
• Działania pisemne
• Cechy podzielności liczb naturalnych
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych.
• Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie
• Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej
• Porównywanie ułamków
• Dodawanie, odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
• mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie
• Porównywanie ułamków dziesiętnych
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
System zapisywania liczb
• System dziesiątkowy
• Znaki rzymskie
• Jednostki długości i masy
• Porównywanie liczb naturalnych wielocyfrowych

GEOMETRIA
Figury na płaszczyźnie
Własności figur płaskich.
• Rodzaje i mierzenie kątów
• Rysowanie prostokątów i kwadratów
• Położenie prostych i odcinków
Pola i obwody trójkątów i czworokątów
• Obliczanie pól i obwodów prostokątów i kwadratów
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
Prostopadłościany Własności prostopadłościanów
• Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw prostopadłościanów
• Rozpoznawanie i kreślenie siatek prostopadłościanów
Pole powierzchni prostopadłościanu
• Jednostki pola
• Obliczanie pól powierzchni (proste przykłady)


Klasa V
ARYTMETYKA

Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne

Działania na liczbach naturalne.
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe).
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
• Działania pisemne
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych.
• Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie
• Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej
• Porównywanie ułamków
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie
• Porównywanie ułamków dziesiętnych
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
• Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
Procenty Obliczenia procentowe
• Zapisywanie ułamków w postaci procentów.
• Zapisywanie procentów w postaci ułamków.
• Odczytywanie i rysowanie diagramów procentowych.
• Obliczanie procentu danej liczby.
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
Liczby całkowite
• Rozpoznawanie liczby dodatniej i ujemnej
• Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

GEOMETRIA
Figury na płaszczyźnie
Własności figur płaskich.
• Rodzaje kątów
• Rodzaje trójkątów.
• Własności kątów w trójkątach.
• Rodzaje czworokątów.
• Własności kątów w czworokątach.
• Własności przekątnych w równoległobokach.
Pola i obwody trójkątów i czworokątów
• Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów.
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
Graniastosłupy Własności graniastosłupów
• Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw graniastosłupów prostych
• Rozpoznawanie i kreślenie siatek graniastosłupów prostych
Pole powierzchni i objętość graniastosłupów
• Jednostki pola i objętości
• Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów (proste przykłady)
• Obliczanie objętości graniastosłupów (proste przykłady)


Klasa VI
ARYTMETYKA

Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne

Działania na liczbach naturalne.
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe).
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
• Działania pisemne
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych.
• Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie
• Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej
• Porównywanie ułamków
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie
• Porównywanie ułamków dziesiętnych
• Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
• Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
Procenty Obliczenia procentowe
• Zapisywanie ułamków w postaci procentów.
• Zapisywanie procentów w postaci ułamków.
• Odczytywanie i rysowanie diagramów procentowych.
• Obliczanie procentu danej liczby.
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
Liczby całkowite
• Rozpoznawanie liczby dodatniej i ujemnej
• Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

GEOMETRIA Ewaluacja ma służyć uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycielomrealizującym program. Wszystkie strony będą informowane o jej wynikachi będą uczestniczyły w wyciąganiu, formułowaniu wniosków i realizowaniuzaleceń na przyszłość.
Figury na płaszczyźnie
Własności figur płaskich.
• Rodzaje kątów
• Rodzaje trójkątów.
• Własności kątów w trójkątach.
• Rodzaje czworokątów.
• Własności kątów w czworokątach.
• Własności przekątnych w równoległobokach.
Pola i obwody trójkątów i czworokątów
• Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów.
• Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
Graniastosłupy Własności graniastosłupów
• Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw graniastosłupów prostych
• Rozpoznawanie i kreślenie siatek graniastosłupów prostych
Pole powierzchni i objętość graniastosłupów
• Jednostki pola i objętości
• Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów (proste przykłady)
• Obliczanie objętości graniastosłupów (proste przykłady)
Konstrukcje geometryczne
• Przenoszenie odcinków i kątów
• Proste prostopadłe i równoległe
• Symetralna odcinka, dwusieczna kata
• Konstrukcja trójkąta

Wyrażenia algebraiczne
• Zapisywanie i odczytywanie prostych wyrażeń algebraicznych
• Obliczanie wartości liczbowych prostych wyrażeń algebraicznych
• Redukcja wyrazów podobnych
• Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
Równania i nierówności
• Zapisywanie równań i nierówności. Liczba spełniająca równanie lub nierówność
• Rozwiązywanie równań i nierówności
• Proste zadania tekstowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.