X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8734
Przesłano:

Kryteria oceniania z informatyki

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)nie opanował w stopniu podstawowym najłatwiejszych pojęć, metod, narzędzi i procesów związanych z informatyką, które są konieczne w dalszym toku nauki, a przez to nie potrafi rozwiązywać najprostszych zadań teoretycznych i praktycznych,
b)nie rozumie prostych pytań i poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznie wiedzy ani wykonać najprostszych czynności związanych z użytkowaniem komputera,
c)wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a)potrafi opisać środki, narzędzia i metody informatyki posługując się poprawną terminologią informatyczną,
b)zna rolę, funkcje i zasady pracy komputera, sieci komputerowej,
c)potrafi rozwiązywać najprostsze zadania teoretyczne i praktyczne wykorzystując komputer jako narzędzie,
d)potrafi komunikować się za pomocą komputera i wykorzystywać elektroniczne źródła informacji,
e)potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym uczenie się różnych dziedzin,
f)nie uczestniczy aktywnie w lekcji, jest bierny.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)opanował wiadomości i umiejętności określone na poziomie podstawowym,
b)stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania prostych zadań teoretycznych i praktycznych jednocześnie dobierając właściwe narzędzie do rozwiązywanego zadania,
c)potrafi scharakteryzować typowe narzędzia informatyczne takie jak: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych itp.,
d)dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków i luk w wiedzy,
e)aktywność ucznia na lekcjach jest sporadyczna.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym w zakresie pojęć, metod, narzędzi i procesów związanych z informatyką,
b)wykorzystuje środki i narzędzia informatyki w rozwiązywaniu typowych zadań,
c)potrafi postępować systematycznie podczas rozwiązywania problemów, w tym: definiować problem, określać plan działania, projektować algorytmy rozwiązywania podproblemów,
d)na lekcjach jest aktywny i dociekliwy w poznawaniu oprogramowania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował wiadomości i umiejętności określone poziomem wymagań podstawowych i ponadpodstawowych a ponadto:
b)wykazał się aktywnością w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i integrowaniu jej na podstawie różnych źródeł i dyscyplin naukowych,
c)stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania złożonych zadań teoretycznych i praktycznych,
d)potrafi przygotować referat lub prezentację na lekcji z wykorzystaniem różnych, w tym rozproszonych, źródeł informacji i technik multimedialnych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował wiadomości i umiejętności obejmujące treści poza programowe, szczególnie złożone i wąsko specjalistyczne,
b)korzysta ze środków informatyki i nowoczesnych technik multimedialnych do przygotowania prac z różnych przedmiotów, działalności szkolnej i poza szkolnej,
c)samodzielnie rozwija własne zainteresowania, interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki informatycznej,
d)osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu międzyszkolnym, regionalnym i krajowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.