X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8608
Przesłano:

Maryja przykładem wypełniania woli Bożej. Konspekt katechetyczny

Kl. V SP

TEMAT: MARYJA PRZYKŁADEM WYPEŁNIENIA WOLI BOŻEJ

Cel ogólny:
Ukazanie Maryi jako wzoru w wypełnianiu woli Boga.
Kształtowanie postaw wierności, posłuszeństwa i zaufania Panu Bogu.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- przytacza tekst biblijny Łk 1,26-38,
- wymienia znane modlitwy do Matki Bożej,
- wyjaśnia, dlaczego Maryja zajmuje szczególne miejsce wśród ludzi,
- uzasadnia, że Maryja jest również Matką każdego człowieka
- ocenia swoją wierność wobec Pana Boga
- przyjmuje odpowiedzialność za wypełnienie woli Bożej na wzór Maryi.

Środki dydaktyczne:
Pismo święte. Katechizm Kościoła Katolickiego, Dokumenty Soborowe, plakat z wizerunkiem Matką Bożą

Metody:
Praca w grupach, analiza tekstu, pogadanka, tekst piramida, praca z podręcznikiem, praca z zeszytem ćwiczeń

Modlitwa
„Pod Twoją obronę...”

Katecheta wiesza na tablicy plakat z wizerunkiem Matki Bożej

Wprowadzenie
Na ostatnich spotkaniach omawialiśmy działalność proroków.
- Jaką prawdę głosili prorocy?
- Dlaczego ludzie oczekiwali przyjścia Zbawiciela?
- Od jakiego momentu trwało oczekiwanie na przyjście Pana?
- Dlaczego pierwsi ludzie popełnili grzech?
- Jak nazywamy ten grzech?
- Kto jest tą niewiastą mającą porodzić Zbawiciela?
- Czym wyróżniała się Maryja?

Maryja jako jedyna kobieta na świecie została wybrana przez Boga na Matkę Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. I z tego tytułu była wolna od grzechu pierworodnego. Tak jak każdy Izraelita w tamtych czasach oczekiwała na narodzenie Syna Bożego. Maryja za pewne nie przypuszczała, że to Ona będzie Jego Matką. Kochała Boga, chciała Mu być we wszystkim posłuszna. Dziś dowiecie się, jak doszło do wyrażenia przez Maryję zgody na przyjęcie woli Bożej.
To mówi Pan:
Odczytanie tekstu - Łk 1, 26-38.
Analiza tekstu biblijnego.
Szczególną uwagę zwracamy na słowa, w których Maryja wyraża zgodę na przyjęcie woli Bożej (Łk 1,38a). Tekst Łk 1,3 8a zapisujemy na tablicy.
W tych właśnie słowach Maryja wyraża Bogu gotowość wypełnienia Jego woli we wszystkim. Czyni to z wiarą i miłością. Przez swoje „tak” najdoskonalej złączyła się z Bogiem, stając się Matką Jego Syna.
Odczytanie tekstu - Jn 19, 25-27
(ćwiczenie 1)
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.
- W którym momencie Maryja stała się naszą Matką?
W momencie śmierci Jezusa na krzyżu, gdy oznajmia On swój testa¬ment, oddając Maryję za Matkę św. Janowi, a w jego osobie całej ludzkości. Cierpiąc wraz ze swoim Synem, razem z Nim ma Maryja udział w zbawieniu świata. To wraz z Nią przyszło wypełnienie oczekiwań pierwszego ludu Bożego, żyjącego nadzieją w Starym Przymierzu. I wraz z Nią Chrystus dał początek nowemu ludowi żyjącemu w Nowym i Wiecznym Przymierzu z Bogiem.
Jako nasza Matka Maryja jest naszą Pośredniczką w spotkaniu
z Chrystusem. Do Niej zwracamy się ze wszystkimi naszymi sprawami, oddając Jej siebie samych.
(ćwiczenie 2)
Praca w grupach
Grupa I
„Albowiem Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże i dała światu Życie, uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. Odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi Syna swego i zjednoczona z Nim węzłem ścisłym i nierozerwalnym, obdarzona jest tym najwyższym darem i najwyższą godnością, że jest mianowicie Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córką Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego (...)” {Lumen gentium, 53).

- Dlaczego Maryja jest najbardziej umiłowana przez Boga i jak została
nazwana?

Grupa II
„Maryja, nazywana w Ewangeliach <Matką Jezusa> (J 2,1; 19,25), już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem Ducha Świętego, <Matką mojego Pana> (Łk 1,43). Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotokos)” (KKK 495).

- Jak Maryja została nazwana i za kogo ją uważa Kościół?

Grupa III
„Dziewica Maryja <wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała
w dziele zbawienia ludzkiego>. Wypowiedziała swoje <tak> (...) w imieniu całej ludzkiej natury. Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyjących” (KKK 511).

Jakimi słowami Katechizm Kościoła Katolickiego określa Maryję?
(ćwiczenie 4)

Grupa IV
„Maryja jest Dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary <nie skażonej żadnym wątpieniem> i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej. Właśnie ta wiara pozwala Jej stać się Matką Zbawiciela (...)” (KKK 506).

- Jak Maryja została nazwana i dlaczego?
(ćwiczenie 4)

Katecheta podsumowuje pracę w grupach.

Maryja od wieków uważana jest za doskonały wzór pełnienia woli Bożej . W analizowanych tekstach Maryja została nazwana Rodzicielką Syna Bożego, Matką Jezusa, Matką - Karmicielką Syna Człowieczego, córką Dawida czy „drugą Ewą” wydającą na świat „Życie”, które otworzyło ludziom drogę do zbawienia. Jako Dobra Matka kocha nie tylko swego Syna Jezusa Chrystusa, ale również nas. Jezus dając Janowi Maryję za Matkę, dał ją każdemu człowiekowi.

Katecheta stawia pytania
- Kiedy jesteśmy podobni do Maryi?
- Na czym polega naśladowanie Maryi w posłuszeństwie Bogu?
- W której tajemnicy różańca świętego rozważamy Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny?
- Dlaczego Maryja jest tak ważna dla Kościoła?
- Jakie znacie modlitwy poświęcone Matce Bożej?
- Jakich znacie czcicieli Najświętszej Maryi Panny?
- Kiedy w Kościele obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny?

Zeszyt ucznia
Uczniowie zapisują słowa z Ewangelii Łk 1, 38a.

Praca domowa:
Uzupełnij ćwiczenie nr. 3 z zeszytu ćwiczeń.

Modlitwa:
„Anioł Pański...”

Konspekt opracowany na podstawie podręcznika ks. S. Łabendowicza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.