X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8588
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko:
Szkoła:
Stanowisko:
Data rozpoczęcia stażu:
Czas zakończenia stażu:
Opiekun stażu:

II. Kwalifikacje

III. Cele stażu
a) cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
b) cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 )
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§6 ust. 2 pkt 1

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONAWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

A. Działania nauczyciela związane z procedurą awansu zawodowego

L.p. Zadania Działania podjęte dla realizacji wymagań
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- ustawa o systemie oświaty,
- najnowsze rozporządzenie MEN

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
• zawarcie ustnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu:
- określenia zakresu obowiązków stażysty
- określenie obowiązków opiekuna stażu
- określenie zasad komunikowania się i współpracy

• skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentów
• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
• przedstawienie dokumentacji stażu

B. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki

L.p. Zadania Działania podjęte dla realizacji wymagań
1. Poznanie podstawowych przepisów i dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji placówki
(schemat organizacyjny placówki, zasady funkcjonowania szkoły, internatu)
• analiza dokumentacji:
- statut placówki,
- program rozwoju placówki
- WSO

2. Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej nauki i pracy
• udział w szkoleniu podstawowym BHP
• analiza przepisów BHP

3. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji
• udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli według harmonogramu (dzielenie się własną wiedzą i umiejętnościami)

• udział w Radach Pedagogicznych.
4. Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną na poziomie grupy
• dokonywanie poprawnych wpisów do dziennika
• prowadzenie indywidualnych dokumentacji dla dzieci z orzeczeniami


§6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH DZIAŁAŃ PLACÓWKI

A. Prowadzenie zajęć
L.p. Zadania Działania podjęte dla realizacji wymagań
1. Prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
• przygotowanie konspektów zajęć
• omawianie prowadzonych zajęć
• wyciąganie wniosków do dalszej pracy - ewaluacja

B. Doskonalenie własnego warsztatu
L.p. Zadania Działania podjęte dla realizacji wymagań
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności

a) wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań

b) studiowanie literatury i czasopism psychologiczno-pedagogicznych

• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty)
• współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą
• zapoznanie się z literaturą przedmiotową oraz artykułami w czasopismach psychologiczno-pedagogicznych

2. Wzbogacanie warsztatu pracy
• przygotowanie materiałów, nowych pomocy, gromadzenie i wykorzystywanie ich na zajęciach
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• publikacja planu rozwoju zawodowego oraz opracowywanych konspektów w Internecie
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej


§6 ust. 2 pkt 4
OMAWIANIE PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

L.p. Zadania Działania podjęte dla realizacji wymagań
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• udział w zajęciach według wcześniej określonych zasad (zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy)
• omawianie zajęć i ewaluacja


§6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

L.p. Zadania Działania podjęte dla realizacji wymagań
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
• analiza opinii z PPP:
- diagnoza medyczna,
- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
- wskazania i zalecenia terapeutyczne

• rozmowy indywidualne z rodzicami
2. Wspieranie rodzin wychowanków • spotkania i współpraca z rodzicami:
- zebrania z rodzicami
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- pisemna informacja dla rodziców o osiągnięciach dziecka w I i II półroczu,
- kontakty indywidualne według potrzeb

• współdziałanie z wychowawcami grupy oraz psychologiem i pedagogiem

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• stała obserwacja wychowanków
• rozmowy indywidualne z dzieckiem
• współpraca z rodzicami i nauczycielami
4. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
• prowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz stosownie do potrzeb i możliwości podopiecznych
5. Współorganizowanie i udział w uroczystościach, imprezach odbywających się w Placówce
• włączanie się do organizacji imprez:
- Andrzejki,
- spotkanie ze św. Mikołajem, Wigilia, Jasełka,
- bal karnawałowy,

Zatwierdzono do realizacji:
................................... ........................................
data i podpis dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.