X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8550
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego
Anety Andrzejak
nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Józefa Wybickiego
w Aleksandrowie Kujawskim
ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aneta Andrzejak
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Makowska
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. Nr 179 z 2004 r., poz. 1845 );
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 z 8 grudnia 2004 r., poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r., poz. nr 1580).

B. Plan działania:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

I. Sfera organizacyjna rozwoju zawodowego
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
IX/X 2009
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu.
IX 2009
Kontrakt - ustalenie zasad współpracy.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
IX/XI 2009
Oświadczenie o znajomości przepisów BHP.
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji:
- statut szkoły
- programy rozwoju szkoły
- program wychowawczy szkoły
- wewnątrzszkolny system oceniania.
IX/X 2009
Potwierdzenie.
Notatki z przeczytanych pozycji.
Uwagi.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów:
- świadectwa
- zaświadczenia
- programy
- arkusze hospitacji
- scenariusze zajęć
- rozkład materiału
- plan wynikowy
- zdjęcia
- itp.
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Zgromadzone dokumenty potwierdzające realizację planu.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V 2009
Sprawozdanie.

II. Sfera osobista rozwoju zawodowego

1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju.
IX 2009
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, udział w radach pedagogicznych i radach szkoleniowych.
Cały rok
Zaświadczenia potwierdzające obecność;
Lista obecności na radach pedagogicznych.
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
Czytanie poradników metodycznych, czasopism pedagogicznych, publikacji w Internecie.
Cały rok
Notatki z przeczytanych pozycji, gromadzenie czasopism.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Organizowanie uroczystości szkolnych.
Opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, kart pracy, sprawdzianów oraz scenariuszy imprez i uroczystości.
Cały rok
Zdjęcia, potwierdzenia.
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Staranie się o dobrą atmosferę pracy w szkole, autorefleksja.
Cały rok
Opinia opiekuna stażu.
7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Przygotowywanie:
- materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
- dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Cały rok
Płyta z zapisem elektronicznym.

III. Sfera dydaktyczna rozwoju zawodowego

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
2 x w miesiącu
Arkusz obserwacji pracy nauczyciela.
Komentarz własny do zajęć opiekuna stażu – analiza i wnioski.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna. Opracowanie scenariusza zajęć.
Konsultacja.
Hospitacja zajęć przez opiekuna stażu.
Analiza.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
1 x w miesiącu
Scenariusz zajęć.
Arkusz hospitacyjny.
Uwagi i wnioski opiekuna stażu do realizacji na przyszłość.
Autorefleksja.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Cały rok
Zaświadczenia.
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych.
Cały rok
Płyta z zapisem elektronicznym.
5. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Cały rok
Potwierdzenia uczestnictwa w konkursach.

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie szkolnego koła ortograficznego dla klas III.
Opieka nad szkolnym kołem PCK.
1 godz. w tygodniu
1 godz. w tygodniu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wypełnianie dziennika zajęć, arkuszy, wypisywanie świadectw.
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Potwierdzenia.

IV. Sfera wychowawczo - opiekuńcza rozwoju zawodowego

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy.
Analiza programu wychowawczego szkoły.
Opracowanie planu wychowawczego.
IX 2009
Plan pracy wychowawczej w nauczaniu zintegrowanym klasy III a na rok szkolny 2009/2010.
2. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzi dziecko. Spotkania z rodzicami, kontakty indywidualne z rodzicami, odwiedziny w domach wychowanków (w zależności od potrzeb), współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały rok
Grafik zebrań.
Zapisy w dzienniku.
Charakterystyka grupy.
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Cały rok
Sprawozdania z przeczytanych pozycji.
4. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych wewnątrz- przedszkolnych i między-przedszkolnych.
Realizacja zadań ujętych w planie pracy wychowawczej nauczania zintegrowanego klasy III a.
Cały rok
Zapisy w dzienniku.
Potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.