X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8443
Przesłano:

Opis i analiza rad pedagogicznych w szkole podstawowej

§ 8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, poprzez prowadzenie rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej
w Szkole Podstawowej w Kani.

Opis i analiza

Podjęte działania i uzyskane efekty:

W wyniku przydzielonych mi zadań w ramach mierzenia jakości pracy szkoły, po przeprowadzonych badaniach wyników nauczania oraz opracowaniu tych wyników przeprowadziłam wiele szkoleń Rady Pedagogicznej dotyczących podsumowania wyników mierzenia jakości pracy szkoły. Studiowanie fachowej literatury oraz doświadczenie zawodowe, pozwoliło mi na sprawniejsze przedstawienie wyników sprawdzianów klasy: pierwszej, drugiej i trzeciej oraz w podnoszeniu efektów kształcenia i wspieraniu rozwoju uczniów nauczania zintegrowanego. Przeprowadziłam także szkolenie Rady Pedagogicznej propagujące metody aktywizacyjne do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.

Terminy realizacji szkoleń i zakres wykonanych przeze mnie działań:
1. We wrześniu 2006r. przedstawiłam wyniki badań po przeprowadzonej diagnozie uczniów z klasy pierwszej:
omówiłam wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy wyników nauczania w klasie pierwszej,
przedstawiłam wiadomości i umiejętności opanowane najlepiej,
wyszczególniłam treści i umiejętności programowe, które uczniowie opanowali najsłabiej,
przedstawiłam formy i metody pracy z uczniem na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych, służące podniesieniu poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie wykazującym największe niedociągnięcia oraz przeprowadziłam dyskusję w gronie pedagogicznym dotyczącą możliwości ich wykorzystania,
2.W listopadzie 2006 r. uczestniczyłam w opracowaniu nowego systemu oceny z zachowania uczniów klas IV-VI, uchwalono, że każdy uczeń będzie otrzymywał punkty za swoje zachowanie zgodnie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
3.W czerwcu 2006 r. przedstawiłam wyniki sprawdzianu kompetencji klasy pierwszej „Wiosenny las”:
przedstawiłam ogólną charakterystykę wyników uczniów klasy,omówiłam szczegółowo poziom opanowania poszczególnych umiejętności wyznaczonych standardami.
4.W roku szkolnym 2007/2008 r. omówiłam kolejne analizy i interpretację wyników trzech sprawdzianów klasy drugiej „Jesienna szaruga”, „Zima na wesoło” i „Co w trawie piszczy”. Na kolejnych radach pedagogicznych:przedstawiłam wyniki diagnozy wynikające z mierzenia jakości pracy szkoły – był to test badający technikę głośnego czytania wśród dzieci,
na kolejnej radzie pedagogicznej zostałam jednogłośnie powołana na szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole,
dokonałam szczegółowej analizy sprawdzianów kompetencji po każdej części materiału do której przygotowałam materiały w formie zawierających wykresy, tabele, zestawienia wyników.
5.W styczniu 2009 r. przedstawiłam wyniki sprawdzianu kompetencji „Jesienne odloty” i analizę z badanychpodstawowych umiejętności :omówiłam analizę wyników uzyskanych przez uczniów klasy trzeciej.
6.W maju 2009 r. przeprowadziłam radę szkoleniową na temat „101 pomysłów na klasę... czyli jak być super nauczycielem?”, gdyż uczestniczyłam w konferencji na wyżej wymieniony temat, przeprowadzonej przez panią pedagog – psycholog, znaną postać z telewizji publicznej prowadzącej program pt. „Super Niania”, w dniu 11 marca 2009 roku w Szczecinie. Na tej radzie pedagogicznej podzieliłam się z nauczycielami zdobytą wiedzą i doświadczeniem:przekazałam jak powinien postępować nauczyciel nauczania zintegrowanego, aby zdobyć autorytet u swoich dzieci. Nauczyciel buduje swój autorytet od pierwszego kontaktu z uczniami. Dlatego ważne jest dostosowanie wizerunku własnej osoby, do ich wieku i potrzeb, które są odmienne na poszczególnych etapach kształcenia. Uczniowie z klas młodszych preferują przede wszystkim nawiązanie z nimi bliskich więzi emocjonalnych, ciepło życzliwość i serdeczność nauczyciela. Te maluchy, wyrwane spod opiekuńczych skrzydeł rodziców i babć, potrzebują nauczyciela pełniącego funkcję „mądrej mamy”: czułej, wrażliwej na potrzeby dziecka i jednocześnie konsekwentnie wprowadzającej w rolę ucznia. Nauczyciele z klas I-III wiedzą o tym i to szanują. Stąd na każdej przerwie mają wokół siebie „wianuszek” dzieci, są witane rano na schodach szkoły i odprowadzane po lekcjach w stronę domu, a niejedna matka słyszy od swego dziecka: „Nie masz racji, moja pani powiedziała, że to tak trzeba zrobić, ona wie lepiej!”, ”Moja pani mówiła, że... że ona się na tym zna, bo jest mądra”. Tak więc nauczyciel powinien być wyrozumiały, szczery, serdeczny, sprawiedliwy, opiekuńczy, stanowczy i konsekwentny ponieważ dzieci traktują nas jak drugich rodziców,
zapoznałam uczestniczących w radzie, w jaki sposób postępować ze starszymi uczniami, aby zdobyli jego autorytet i uznanie. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej oczekują już bardziej partnerskiego traktowania, chcą by nauczyciel respektował ich większą dojrzałość, a więc uznawał też ich większą ich samodzielność, dawał prawo do wyrażania własnego zdania: „Nasz pan od historii jest super, to najlepszy nauczyciel pod słońcem. Jak powiedziałem, że Napoleon był głupi, to nie gniewał się nie postawił mi jedynki, tylko poprosił, bym na następnej lekcji uzasadnił swoją opinię”. Ot i cała tajemnica – być z ludźmi! Jestem przekonana, że szansę na bycie autorytetem ma nauczyciel, który zechce tę tajemnicę odkryć, a przy tym na swoim „placu budowy” skorzystać ze sprawdzonych wskazówek.
przedstawiłam analizę i wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty,
przedstawiłam analizę i wyniki ostatniego sprawdzianu kompetencji klasy trzeciej pt.: „Letnie podróże”,
zaproponowałam zadania kształcące umiejętność obliczania pól powierzchni figur i sprawność wykonywania działań arytmetycznych.

Efektem szkoleń było:

Dla uczniów:
lepsze przygotowanie do sprawdzianów w klasach następnych, przez zwrócenie uwagi na te treści nauczania, które nie są dostatecznie opanowane,
możliwość pracy interesującymi metodami, w atrakcyjnej formie,
wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów nowymi kryteriami niż dotychczas obowiązujących w szkole.
Dla szkoły:
podniesienie jakości nauczania,
usprawnianie formy konsultowania wyników diagnostycznych osiągnięć uczniów dla podniesienia jakości pracy szkoły, realizacja zadań szkoły, podstawy programowej,
udoskonalenie umiejętności pracy nauczycieli w podnoszeniu wyników nauczania.
Dla rozwoju własnego:
poszerzyłam wiedzę i udoskonaliłam sposób przekazywania jej nauczycielom w mojej szkole,
pogłębiłam umiejętność wykorzystania analizy wyników sprawdzianów do planowania działań usprawniających,
udoskonaliłam swój warsztat pracy i współpracę z nauczycielami,
przeprowadzenie rady szkoleniowej zostało docenione przez dyrekcję szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.