X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8399
Przesłano:

Program własny koła plastycznego dla kl. IV - VI pn. "Barwne inspiracje"

Szkoła Podstawowa Nr15
w Zielonej Górze

PROGRAM WŁASNY
KOŁA
PLASTYCZNEGO
dla kl. IV-VI
pn.,, Barwne inspiracje twórczością wielkich
twórców poezji, muzyki i malarstwa”
Opracowany przez Wiesławę Wysocką-Lechów

,,Jeżeli chcesz zbudować statek, to nie zwołuj ludzi,
by szukali drewna, by podzielili się obowiązkami,
lecz naucz ich tęsknoty za szerokim, bezkresnym morzem”.
Antoine de Saint-Exupery
Piękno i powtarzalność czterech pór roku, za każdym razem podobne, ale jak różne w odbiorze i odczuciach wielkich twórców a także nas samych.
Wszystko przemija, zmienia się, czas nie stoi w miejscu, czas prowadzi nas od początku do nieskończoności...
Utrwalajmy te najcenniejsze chwile, gdy jesteśmy tu i teraz, w tej i następnej porze roku. Twórzmy niezwykłe pamiętniki naszych inspiracji, pomysłów i marzeń, ponieważ one są jak sny, jak ptaki, jak obłoki, one nie mają granic, tak jak wyobraźnia twórcza, która jest nam w życiu bardzo potrzebna.
,,Nic się nie zdarza, jeśli nie jest wpierw marzeniem”
Carl Sandburg

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp s. 3
II. Cele (główny i szczegółowe) s. 4
III. Procedury osiągania celów ( metody i formy pracy) s. 5
IV. Techniki plastyczne s .7
V. Tematy zajęć wg kolejnych pór roku s.9
VI. Umiejętności możliwe do osiągnięcia przez ucznia
realizującego program s.15
VII. Ewaluacja programu, ankieta s.17
VIII. Bibliografia s.19
IX. Załączniki s.20

I. WSTĘP. Ogólna charakterystyka programu.
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI. Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego – 4 godziny tygodniowo, z podziałem na 2 grupy po maksymalnie 10 -15 uczniów.
Program powstał w wyniku mojej 20-letniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.
Przez te lata nabrałam przekonania, że uczniowie najchętniej realizują się w trakcie działalności plastycznej, która wyzwala możliwości twórcze.
Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Program ten stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki, jednocześnie wprowadzając tematy i techniki plastyczne, których realizacja w ramach zajęć lekcyjnych może sprawiać problemy ze względu na liczebność klas, braki materiałowe i czasowe bądź też zaangażowanie w pracę tylko niewielkiej grupy uczniów.
Program koła plastycznego został opracowany w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku oraz o Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr15 w Zielonej Górze.
Głównym miejscem zajęć plastycznych jest nowo powstała Galeria Szkolna ,,Piętnastka” w sali lekcyjnej nr 2 .
W roku szkolnym 2007/2008 podjęliśmy próbę uczestnictwa w konkursie międzyszkolnym na najlepszą Galerię szkolną w Zielonej Górze. W ramach tego konkursu opracowaliśmy LOGO koła Plastycznego ,,Barwne inspiracje”, pozyskaliśmy Patronów Artystycznych Galerii, uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup materiałów plastycznych z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze, zorganizowaliśmy cztery kolejne wernisaże artystyczne, opracowaliśmy stały LINK- KOŁO PLASTYCZNE na stronie internetowej szkoły www.sp15.zgora. Pl

W 2008 roku zdobyliśmy I Nagrodę w konkursie miejskim na Najlepszą Galerię w kategorii ,,Najlepsza wystawa”.
Powyższy sukces stał się silną motywacją do kolejnych artystycznych wyzwań i poszukiwań twórczych.

II. CELE ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO.
Cele główne:
1. Dbałość o wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez działalność plastyczną.
2. Pobudzenie do kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów;
3. Tworzenie możliwości ekspozycji i wypowiedzi twórczych w różnych dziedzinach artystycznych.
4. Rozwój wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej.
5. Kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości
1. Zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców.
2. Ukazywanie dorobku kultury regionalnej i sztuki polskiej.
3. Zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej.
4. Poznanie głównych środków artystycznego wyrazu.
W zakresie umiejętności
1. Zdobywanie twórczych dyspozycji poprzez poznawanie różnych technik plastycznych.
2. Kształtowanie kultury estetycznej i wrażliwości na otaczający świat.
3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
4. Rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej.
5. Wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi.
6. Kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki.
7. Rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej.
8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
5
W zakresie wartości postaw i poglądów
1. Kształcenie tolerancji wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów innych i indywidualnej postawy wobec sztuki.
2. Zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej.
3. Przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych.
4. Kontakty ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze (udział w wystawach plastycznych, wernisażach, lekcjach muzealnych, spotkaniach z twórcami sztuki, plenerach, warsztatach artystycznych)
5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej.
6. Dbanie o estetykę otoczenia.
7. Wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki.
III. Procedury osiągania celów ( metody i formy pracy)
Osiągnięcie założonych celów wymaga zastosowania odpowiednich metod i form pracy. Przy realizacji programu koła plastycznego najbardziej zalecane jest łączenie czterech sposobów nauczania - uczenia się: przyswajanie gotowych wiadomości, odkrywanie nowych wiadomości przez rozwiązywanie problemów, przeżywanie oraz działanie uczniów przez różnorodne formy.
Tym drogom nauczania odpowiadają aktywizujące metody pracy są to:
1. Metody poszukujące
2. Metody eksponujące
3. Praktycznego działania ( zabawy, warsztaty, wycieczki, wystawy-wernisaże, lekcje muzealne itp. )
4. Metody podające ( filmy, projekcje slajdów, prezentacje multimedialne)

Podstawową formą zajęć ucznia będzie jego zaangażowanie i celowa działalność plastyczna. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń, większą sprawność działań plastycznych, uczeń osiągnie pełniejszą swobodę twórczą. Rozwój twórczości plastycznej dziecka rozwija się zgodnie z jego dojrzewaniem psychofizycznym.
Dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest wręcz konieczna w kształtowaniu się jego osobowości i rozwijaniu procesów poznawczych.
Chciałabym aby moim działaniem było pobudzanie i wyzwalanie ukrytych zdolności oraz umiejętności dziecka oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Program zachęca dzieci do działalności plastycznej poprzez:
1. Udział w cotygodniowych spotkaniach
2. Wykazanie swojego talentu i zaangażowania społecznego
3. Możliwość wyrażania się w różnych technikach plastycznych
dostosowanych do możliwości manualnych dzieci
4. Obserwację dzieł sztuki plastycznej na wycieczkach, w teatrze, w muzeum
5. Możliwość ekspozycji wytworów plastycznych dzieci w Galerii Szkolnej ,,Piętnastka” oraz natronie internetowej szkoły
6. Udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych
7. Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy o sztuce np. albumy, fotografie, encyklopedie, programy komputerowe, internet.

Formy i metody pracy:
FORMY PRACY: Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna, a niekiedy grupowa.

METODY: Szczególnie polecam metody, które będą miały na celu samodzielne rozwiązywanie problemów, samodzielne projektowanie zadania, wdrażanie do kreatywności oraz zapewnią dzieciom bezpieczeństwo, akceptowanie siebie i swoich kolegów.

Ponadto wykorzystywać będę:
1. Analizę dzieła plastycznego,
2. Multimedialne środki przekazu – Internet, prezentacje, wirtualne wizyty po muzeach świata
3. Metodę zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku”,
4. Zajęcia plenerowe,
5. Udział w konkursach plastycznych,
6. Dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje holu,
7. Wizyty w muzeach, galeriach.

IV. Techniki plastyczne:
1. Malarstwo – farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, malowanie nitką,
2. Rysunek – kredki, ołówki, pastele suche i olejne, węgiel, kreda świeca, tusz
3. Wycinanki, wydzierani, wyklejanki, wydrapywanki
4. Formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, glina, formowanie papieru – origami, przestrzenne formy z papieroplastyki /ptaki, latawce/ wykonywanie prostych form użytkowych z materiałów różnych (pudełka, tkaniny, materiały przyrodnicze)
5. Praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe, sklejane kamienie, kompozycje z gałęzi itp.
6. Formy graficzne – drukowanie stemplem, odciskanie, monotypie, kolografia, kalkografia, linoryt
7. Collage, frotaż, batik woskiem
8. Witraż z papieru, bibuły, na szkle
1. Prace z zakresu malarstwa
1. Prace na konkursy plastyczne – z wykorzystaniem technik malarskich, zgodnie z propozycjami konkursowymi międzyszkolnymi i ogólnopolskimi.
2. Zabawa kolorami:
- tylko 2 kolory, a tak wiele można namalować - ,,Marzenia są jak sny, jak ptaki, jak nieskończoność...

- bogactwo barwnych tonów i odcieni – ,,Niezwykłe pamiętniki jesiennych
nastrojów”
- akwarela, plakatówka, akryl oraz pastele– dobór odpowiedniej techniki malarskiej do tematu : barwne inspiracje dziełami wielkich twórców poezji i muzyki
- akwarela – trudna technika malarska – pejzaże z zastosowaniem perspektywy powietrznej
- lawowanie jako technika malarska – tworzenie obrazów jednokolorowych
3. Zabawy farbami olejnymi– wykorzystanie techniki malowania rozpuszczoną farbą olejną na wodzie i zbieraniem fantazyjnych impresji.
4. Ćwiczenia malarskie – malowanie z natury – kompozycje.
5. Technika malowania batikiem – woskiem i farbami na tkaninie, papierze i na wielkanocnych pisankach.
2. Prace z zakresu rysunku
1. Ćwiczenia rysunkowe w plenerze.
2. Szkice rysunkowe – martwa natura,
3. Zjawisko perspektywy – szkice w plenerze, rysunki tematyczne /bryła w perspektywie, „Dom moich marzeń”/
4. Zjawisko światłocienia – rysowanie przedmiotów – interpretacja barwy przedmiotu pod wpływem światła.
5. Jak rysować kredkami – poznanie możliwości pracy kredkami, uzyskiwanie głębi w rysunku, mieszanie kolorów, różnorodność kredek /akwarelowe, olejne, pastele, ołówki/.
3. Prace z zakresu rzeźby i grafiki
1. Frotaż to prosta technika plastyczna – „Jesienne liście”, „W krainie Królowej Śniegu”, „Sznurkiem malowane – układanie kompozycji ze sznurka, nakładanie farby, odbijanie – prosty druk”
2. Masa solna – kompozycje przestrzenne, płaskorzeźby, ozdobne ramki, itp.
3. Plastelina, glina artystyczna– tworzenie niezwykłych form przestrzennych.
4. Papieroplastyka - niezwykłe ptaki z materiałów ekologicznych, latawce, przestrzenne bukiety oraz origami płaskie i przestrzenne.

5. Kalkografia i kolografia – odbitki tuszem i kalka maszynową
6. Monotypie farbami olejnymi, linoryt.
4. Inne prace plastyczne
1. Kolorowe witraże – tworzenie tematycznych witraży do dekoracji korytarzy szkolnych /jesień, zima/.
2. Przygotowanie kartek świątecznych i okolicznościowych – wg potrzeb /Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc, 8 marca/
3. Wyklejanki, wydzierani, płaskie origami z kółek – prace o różnorodnej tematyce.
4. Kompozycje z liści, gałęzi i materiałów ekologicznych

PRACE DODATKOWE WYKONYWANE NA ZAJĘCIACH KOŁA
1. Przygotowanie dekoracji okolicznościowych – pasowanie, dni szkoły, jesień, zima, wiosna, lato, święta narodowe .
2. Przygotowanie prac na kiermasze świąteczne;
3. Zabawy z komputerem – prace w programach graficznych;
4. Umiejętne korzystanie z internetu – przygotowywanie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint
5. Częste wycieczki na lekcje muzealne, wyjazdy do Skansenu, na warsztaty plastyczne.

V. Tematy zajęć według kolejnych pór roku.
Jesień
1. „Jesienne witraże” – przedstawienie za pomocą kolorowych papierów typowych motywów jesiennych w technice witrażu. Cele zajęć – doskonalenie sprawności manualnych, estetyka i staranność wykonania pracy, znajomość ciepłej gamy barw, dobór odpowiednich motywów dekoracyjnych do tematu.
2. „Jesienny pejzaż” – na podstawie instrukcji „krok po kroku” wykonanie pracy w technice lawowania przedstawiającej wybrany krajobraz jesienny.

Cele zajęć – umiejętność pracy zgodnie z instrukcją, umiejętność posługiwania się techniką lawowania, zapoznanie się z perspektywą malarską.
3. „Niezwykłe jesienne drzewo” – collage z wykorzystaniem materiałów naturalnych (suszone liście). Drzewa (drzewo-dłoń, drzewo-krzesło, drzewo-parasol, drzewo-but) Cele zajęć – umiejętność łączenia różnorodnych materiałów plastycznych, estetyka wykonania pracy.
4. Dzień Nauczyciela – projekt kartki okolicznościowej w technice frotażu oraz metodą natryskową. Cele zajęć – doskonalenie umiejętności kompozycji oraz projektowania plastycznego, pomysłowe i estetyczne wykonanie pracy, poznanie techniki frotażu i natrysku. Frotaż – odbijanie liści przy pomocy kredek, natrysk – liście układamy na kartce i pryskając pędzelkiem umaczanym w farbie pryskamy kartkę przez sitko – miejsce zasłonięte pozostaje w kolorze kartki.
5. „Dary jesieni – kompozycja” – rysunek pastelami na podstawie instrukcji „krok po kroku”. Cele zajęć – poznanie nowej techniki plastycznej – pastele olejne, umiejętność wiernego przedstawiania natury, estetyczne wykonanie pracy.
6. „Drzewo we wszystkich porach roku” – malarstwo plakatowe. Cele zajęć – doskonalenie umiejętności malarskich, umiejętne tworzenie kompozycji, dobór odpowiedniej gamy kolorystycznej do przedstawianej sytuacji. Uczeń rysuje jedno drzewo, dzieli je na 4 części, każdą maluje zgodnie z porą roku, pracę przykleja na szary papier.
7. „W jesiennym sadzie” - małe formy rzeźbiarskie wykonanie w masie solnej lub modelinie. Cele zajęć – umiejętność samodzielnego przygotowania masy solnej, doskonalenie sprawności manualnych, tworzenie kompozycji przestrzennych uczniowie tworzą ramki, których motywem dekoracyjnym są owoce z sadu .
8. „Skarby jesieni” – malarstwo farbami witrażowymi. Cele zajęć- poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się farbami witrażowymi, dokładność i estetyka wykonania pracy, umiejętne tworzenie kompozycji.
9. ,,Antonio Vivaldi- ,,4 - pory roku” , koncerty fortepianowe F.Chopina,
muzyka relaksująca inspirowana dźwiękami z przyrody/woda, ptaki, szum drzew/
muzyka instrumentalna A.Volenvaidera/harfa/
10. Wybrane tomiki poezji wielkich polskich poetów - Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, E.Stachury itp.
11. ,,Drzwi do krainy zwanej wyobraźnią” – papieroplastyka barwiona farbami wg indywidualnego uznania. Tworzenie różnorodnych form przestrzennych.
12. ,,Przybysz z innej planety - niezwykły robot” – collage z różnych materiałów ekologicznych. Na tekturowych podkładkach przyklejamy klejem uniwersalnym zebrane różne ,,skarby z szuflady” w pomysłowe kompozycje.
Zima
1. „W krainie Królowej Śniegu” – frotaż z materiałów o wyraźnej fakturze np. koronki, firanki, tarka do jarzyn, tłoczone tektury.
2. Cele zajęć – umiejętność tworzenia kompozycji na temat, umiejętność doboru materiału oraz gamy barwnej – wąska gama kolorystyczna.
3. „Zabawy na śniegu” – praca malarska z użyciem chłodnej gamy barw, malarstwo pejzażowe, ćwiczenia z perspektywy.
Cele zajęć – doskonalenie technik malarskich, umiejętność rysowania pejzażu w perspektywie, znajomość barw ciepłych i zimnych.
4. „Sztuczne ognie nad miastem” – malowanie w technice natryskowej ( z kartonu wycinamy zarys miasta bądź szablon charakterystyczny dla znanego miasta, np. Ratusz zielonogórski, szablon przykładamy na czarną kartkę, pryskamy białą farbą, robimy kolorowe kleksy, które rozmazujemy cienkim patyczkiem, nadając im formę wybuchających ogni). Cele zajęć – poznanie charakterystycznych elementów architektury w Zielonej Górze, doskonalenie umiejętności rysowania i komponowania, umiejętność postępowania zgodnie z instrukcją plastyczną, estetyka wykonania pracy.
5. „Bożonarodzeniowe kartki” – tworzenie kartek świątecznych według własnego pomysłu – technika dowolna. Cele zajęć – rozwijanie wyobraźni plastycznej, umiejętne zastosowanie poznanych technik plastycznych, dokładność i estetyka wykonania pracy.
6. ,,Ozdoby bożonarodzeniowe, choinkowe” warsztaty plastyczne przy
współpracy Muzeum Etnograficznego w Ochli. Techniki różne /pająki ze słomy, szyszki z bibuły, gwiazdy i gwiazdki, aniołki z kukurydzy, łańcuchy ze słomy i bibuły itp.
Cele zajęć- poznawanie tradycji ludowych naszego regionu.
7. „Zimowe witraże” – malarstwo na szkle, farby witrażowe. Cele zajęć – doskonalenie umiejętności posługiwania się farbami witrażowymi, umiejętność tworzenia motywów dekoracyjnych.
8. „Pani Zima – portret” – tworzenie portretu w technice collage, praca w grupach.
Cele zajęć – umiejętność współpracy w grupie, zapoznanie się z podstawowymi
cechami portretu, pomysłowość i estetyka wykonania pracy.
9. Kartki Walentynkowe – wycinanki, wydzieranki – różne rodzaje kompozycji. Cele zajęć – utrwalenie wiadomości o kompozycji symetrycznej, asymetrycznej, otwartej, zamkniętej, estetyka i staranność wykonania pracy.
10. „Na balu karnawałowym”,,Maska wesoła i smutna” – projekt stroju na bal, praca w grupach.
Cele zajęć – umiejętność pracy w zespole, umiejętność doboru techniki
do tematu pracy, doskonalenie techniki collage.
11. ,,Niezwykły strój karnawałowy” – technika collage.
12. ,,Magiczny pałac dobrego czarodzieja” – rzeźba w plastelinie lub glinie
Wiosna
1. „Wiosenne impresje” – technika akwarelowa na podstawie instrukcji „krok po kroku”. Charakterystyczne barwy wiosenne
Cele zajęć – doskonalenie umiejętności posługiwania się akwarelą, umiejętność
wykonania pracy według instrukcji, estetyka i staranność wykonania pracy.
2. „Park wiosną” – szkice w plenerze. Cele zajęć – doskonalenie techniki rysunku, umiejętność prowadzenia obserwacji pod względem plastycznym (aby wykonać szkic należy wykadrować fragment krajobrazu następnie, mrużąc oczy, obserwować układ plam barwnych ich wielkość i rozmieszczenie, wykonać szkic).
3. „Marzenia na wiosnę budzą się ze snu” – praca malarska na podstawie
wcześniejszych szkiców. Cele zajęć – umiejętność interpretacji widzianego krajobrazu, doskonalenie techniki malarskiej, umiejętność oddawania nastroju za pomocą koloru,
rozwijanie wyobraźni twórczej.
4. „Wiosenne kwiaty” – wydzieranka. Cele zajęć – umiejętność komponowania pracy, estetyka wykonania, doskonalenie technik rysunku.
5. „Pani Wiosna” – fotokolaż, czyli układ elementów, w którym przeważają fotografie. Cele zajęć – umiejętność przemyślanego doboru zdjęć do zadanego tematu, dokładność w wycinaniu i zestawianiu kształtów, umiejętność współpracy w grupie.
6. „Kolorowe motyle” – kompozycja symetryczna. Cele zajęć – utrwalenie wiadomości o rodzajach kompozycji, umiejętność wskazania symetrii w naturze, estetyka wykonania pracy.
7. „Kwiaty nie tylko na łące”- motywy dekoracyjne na tekturowych talerzach – malowanie plakatówką.
Cele zajęć – umiejętność tworzenia asymetrycznych kompozycji, poznanie roli
użytkowej plastyki, zapoznanie się z wzornictwem przemysłowym.
8. „Moja ulubiona piosenka” – tworzenie trójwymiarowego pejzażu, praca w grupach według instrukcji „krok po kroku”. Cele zajęć – umiejętność pracy w zespole, umiejętność czytania instrukcji, pomysłowość w interpretacji tematu
9. ,,Wiosenne – wielkanocne pisanki wykonane technika batikową” – warsztaty malowania woskiem – technika batikowa– przy współpracy Muzeum Etnograficznego w Ochli.
10. ,,Wielkanocne palmy, wycinanki i ozdoby świąteczne”- techniki różne
Cele zajęć - poznawanie tradycji naszego regionu, techniki różne.
11. ,, Książka wiosennych nastrojów” – pastelowe impresje
12. ,,Kamienne niezwykłe stworki o tajemniczych imionach” –
kamyki o różnych kształtach sklejamy plasteliną i uniwersalnym klejem.
Domalowujemy oczy lub przyklejamy z różnych materiałów: guzików,
koralików, sznurków itp.

Lato
1. „ Mieszkańcy mórz i oceanów z wyobraźni” – wydrapywanka na kolorowym podkładzie. Technika woskowo – batikowa. Kredki świecowe, farby plakatowe.
Cele zajęć – umiejętność tworzenia kompozycji otwartej, estetyka wykonania pracy.
2. „Radości i smutki dzieci” – inspiracje do obrazów T.Makowskiego ,,Dzieci” ,,Pastuszkowie” itp. malowanie pastelami i akrylami, dobór kolorystyki do
nastroju i charakteru pracy. Cele zajęć – doskonalenie technik rysunkowych, utrwalenie wiadomości o przestrzennym działaniu koloru.
3. „Miasto radości i słońca” – wyklejanka plasteliną. Cele zajęć – doskonalenie technik plastycznych, estetyka wykonania pracy, umiejętność oddania nastroju pracy przez odpowiedni dobór kolorów.
4. „Tajemnicza maska” – płaskorzeźby z plasteliny (na korę drzewa dzieci nanoszą uprzednio wymieszaną plastelinę, która powinna mieć kolor szary, z plasteliny formują wszystkie elementy maski na wzór afrykański, całość opalamy nad świeczką w celu uzyskania czarnej barwy i malujemy bezbarwnym lakierem).
Cele zajęć – poznanie sztuki afrykańskiej, poznanie cech anatomicznych twarzy,
próba tworzenia karykatur w formie przestrzennej.
5. „Niezwykłe stworzenie z wyobraźni” – na bazie rysunku własnej dłoni malarstwo – akryle i pastele.
Cele zajęć – doskonalenie techniki malarskiej, pomysłowość w ujęciu
plastycznym tematu, estetyka wykonania pracy.
6. „Ziarenkowce-ptaki” – collage – praca w grupach z wykorzystaniem materiałów naturalnych jak piasek, makaron, ryż, przyklejana plasteliną do szklanych butelek
Cele zajęć – doskonalenie współpracy w grupie, twórcze podejście do tematu.
7. „Egzotyczne zwierzaki” – tworzenie kompozycji przestrzennych. Cele zajęć – poznanie technik składania i łączenia papieru, umiejętność tworzenia form przestrzennych, ład i porządek w miejscu pracy.
8. „Leśne wędrówki” ,,Walka Żywiołów”– odbitki graficzne według instrukcji „krok po kroku”.
Cele zajęć – umiejętność tworzenia odbitek graficznych, doskonalenie
i rozwijanie wyobraźni przestrzennej i plastycznej, ład i porządek w miejscu pracy.
9. ,,Smoki i dziwadła ze snów i bajek” – rzeźby w glinie lub papieroplastyka.
10. ,,Podróż do krainy metamorfoz”- tematy z wyobraźni - radość jest jak... sen jest jak...lub ,,niezwykły ptako-zwierz, drzewo-kwiat. Rzeźby –papieroplastyka lub glina, plastelina.

VI. Umiejętności możliwe do osiągnięcia przez ucznia realizującego program - Stanie się samodzielny i kreatywny - Rozwinie zdolności twórcze - Zdobędzie umiejętność wyrażania swoich odczuć poprzez działalność plastyczną - Wyrobi umiejętność znajdowania właściwych technik i sposobów ekspresji - Rozwinie umiejętność projektowania prostych form użytkowych - Nauczy się korzystać ze źródeł wiedzy o sztuce - Powiększy posiadaną wiedzę - Pozna zabawy i programy komputerowe edukacyjne - Wdroży się do respektowania organizacji pracy podczas zajęć 6. Ocenianie osiągnięć uczniów Tworząc program wspierania rozwoju aktywności twórczej chciałam zapewnić dziecku zdolnemu warunki optymalnego rozwoju. Realizując założenia programu będę brać pod uwagę głównie zaangażowanie uczniów w proces poznawania i aktywność podczas zajęć.
W związku z tym kryterium oceny nie będzie stan wiedzy ucznia w danym momencie, ale jego praca, włożony wysiłek, umiejętności i postępy.

Propozycje kontroli i oceny uczniów: - obserwacja pracy uczniów na zajęciach - rozmowy z uczniem - konkursy szkolne, międzyklasowe, miejskie i ogólnopolskie, wernisaże - ćwiczenia praktyczne
Oceniania uczniów można dokonywać poprzez nagradzanie ich osiągnięć w następujący sposób :
- przyznawanie punktów za aktywną postawę na zajęciach - wyróżnianie w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły - nagradzanie za zajęcie wysokich miejsc w konkursach - przyznanie dyplomów na koniec roku szkolnego „Mały Artysta” 7. Zasady realizacji programu Do realizacji programu niezbędne są określone środki dydaktyczne:
- pomieszczenie, w którym będą odbywać się zajęcia ,,Galeria szkolna” - środki: albumy, reprodukcje znanych dzieł malarskich, encyklopedie, komputerowe programy edukacyjne, - materiały i narzędzia do wykonania prac w miarę możliwości dzieci przynoszą na zajęcia - rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach oraz na zapewnienie im środków do wykonania zadań plastycznych - zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu Realizując program należy pamiętać o:
- inspirowaniu dziecka do podejmowania działań - rozwijaniu zdolności i twórczej aktywności
- organizowaniu zajęć tak, by dziecko miało poczucie przyjemnego spędzenia wolnego czasu

- przekazywaniu wiedzy o sztuce - ilustrując odpowiednimi reprodukcjami - przekazywaniu wiadomości teoretycznych w połączeniu z działaniem praktycznym - zapewnieniu dziecku możliwości zwiedzania muzeum, galerii, gdyż niczym nie zastąpiony jest bezpośredni kontakt ze sztuką

VII. Ewaluacja programu
Aby sprawdzić, czy program spełnił oczekiwania należy przeprowadzić co roku ewaluację. Będzie ona dotyczyła opinii dzieci, postaw rodziców oraz osiągnięć uczniów (udział i sukcesy w konkursach) Na koniec roku szkolnego odbędzie się podsumowanie wszystkich wernisaży i prac uczniów jako prezentacja dla twórców prac, rodziców i pracowników szkoły. Uczniowie pod koniec roku szkolnego wypełnią też ankietę oceniającą zajęcia na kółku plastycznym.

ANKIETA

DRODZY UCZNIOWIE
Celem ankiety jest poznanie Waszej opinii na temat prowadzonych przeze mnie zajęć na kole plastycznym. Na podstawie Waszych odpowiedzi będę mogła ocenić, czy spełniają Wasze oczekiwania, co można zmienić a co jeszcze wzbogacić.
Wybraną odpowiedź – otocz pętlą dookoła. 1. Czy lubisz zajęcia prowadzone na kółku plastycznym?
- Zdecydowanie nie - Raczej nie - Raczej tak - Zdecydowanie tak
2. Czy na zajęciach panowała miła, życzliwa atmosfera sprzyjająca wspólnej nauce i zabawie?

- Zdecydowanie nie - Raczej nie - Raczej tak - Zdecydowanie tak
3. Napisz, które zajęcia były dla ciebie najciekawsze? Dlaczego? ........................................ ........................................
4. Napisz, co Ci się nie podobało na zajęciach? Dlaczego? ........................................
6. Co chciałbyś zmienić na zajęciach?
........................................

7. Masz własne ciekawe propozycje i pomysły na zajęcia?
........................................

8.Czy rodzice chętnie akceptowali Twój wybór koła plastycznego?
- tak
napisz dlaczego........................................
- nie
napisz dlaczego........................................
9. Jak często powinny być zajęcia koła plastycznego w tygodniu wg Ciebie?
- 1 raz w tygodniu
- 2 razy w tygodniu
więcej niż 2-razy w tygodniu
10. Napisz ile masz lat........................................
Dziękuję za dokładne wypełnienie ankiety.

VIII. BIBLIOGRAFIA
1. ,,Podróż do krainy fantazji” Winfred Kaminski, Bert Gigas
Wydawnictwo ,,Jedność”, Kielce 2001
2. ,,Do dzieła” dla klas 4-6 J.Lukas, K.Onak Wydawnictwo Nowa Era, Gdańsk 2007
3. ,,Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” M.Jąder Wydawnictwo ,,Impuls”
Kraków 2007
4. ,,Zabawy ze sztuką” – podręcznik metodyczny dla nauczycieli - Anna Kalbarczyk,
Wydawnictwo ,,Impuls” Kraków 2006
5. ,,Trening twórczości” E.Nęcka Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2005,
6. ,,Książka o książkach artystycznych” E.Józefowski Wydawnictwo WSP
Zielona Góra 1999,
7. ,,Techniki plastyczne dla dzieci” Anna Jabłoński Wydawnictwo KDC Warszawa 2004
8. ,,Księga pomysłów plastycznych” Fiona Watt Wydawnictwo Delta Warszawa 2006
9. ,,Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff,Inge Burkhardt, Jutta Maier
Wydawnictwo Delta Warszawa 2004
10. ,, Polskie tradycje doroczne” Renata Hryń-Kuśmierek Wydawnictwo Publicat
Poznań 2007.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.