X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8255
Przesłano:

Mój tata

KONSPEKT ZAJĘĆ
1. DATA :
2. SZKOŁA : Szkoła Podstawowa Specjalna
3. KLASA: 1-3
4. Osoba prowadząca
5. Temat okresowego ośrodka pracy : Moja najbliższa rodzina .
6. Temat dziennego ośrodka pracy : Mój tata .
7. Cele:

a. Rewalidacyjne: (dziecko...)
-ćwiczy poprawną wymowę : poprawnie nazywa przedmioty i zawody , artykuluje głoskę „t”
-doskonali pamięć i logiczne myślenie ;
-rozwija percepcję wzrokowo -ruchową , spostrzegawczość ;
-usprawnia właściwe funkcjonowanie ręki w czasie pisania i ekspresji ruchowej , plastycznej .

b. Dydaktyczne : (dziecko ...)
-wypowiada się na temat pracy domowej i zawodowej swojego taty ;
-umie w odpowiedniej kolejności poukładać ilustracje do treści wysłuchanego wiersza ;
-rozpoznaje i nazywa zawody na ilustracjach (listonosz, piekarz, mechanik ...) ;
-potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowo –wzrokowej wyrazu „tata”;
-zna kształt nowo poznanej litery „T , t”;
-umie wyodrębnić głoskę i literę „t” ; - potrafi z rozsypanki poznanych liter ułożyć proste wyrazy ;
-umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 5 ;
- poprawnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi .

c. Wychowawczy: (dziecko...)
-umie docenić pracę domową i zawodową taty ;
-zna jej rolę i znaczenie dla całej rodziny ;
-wyraża chęć pomocy tacie (rodzicom) w codziennych zajęciach domowych
8. Formy pracy:
-z całą grupą ;
-indywidualna praca dziecka w czasie wykonywania niektórych ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem nauczyciela

9. Środki dydaktyczne:
-tablica obecności , kalendarz pogody , etykietki z nazwami dni tygodnia ;
-wiersz Czesława Janczarskiego „Tatuś wraca z pracy”;
-ilustracja przedstawiająca chłopca
-trzy ilustracje do treści wiersza;
-kilka ilustracji przedstawiających różne zawody (np. piekarz , murarz , informatyk , strażak ) ;
-zdjęcia rodzinne przyniesione przez dzieci z domu ;
-ilustracje przedstawiające tatę wykonującego różne czynności w ciągu dnia ;
-listki z pisanymi literami „a , m , t” (dla każdego dziecka po dwie litery a, m , t ) ;
-ilustracja przedstawiająca tatę ;
-etykieta z napisanym czerwonym kolorem wyrazem tata ;
-etykieta z wyodrębnioną na czerwono literą „t” ;
-etykiety do analizy słuchowej i wzrokowej wyrazu tata , rozbitym na sylaby , litery ;
-ilustracja i etykiety wycięte z zeszytu ćwiczeń (dla każdego dziecka ) ;
-instrumenty perkusyjne , krążki w czterech kolorach –dla każdego dziecka jeden.
Przebieg zajęć.
I . Zajęcia wstępne :
1 . Przywitanie się z dziećmi .
Nauczyciel i dzieci siedzą w kole na dywanie i śpiewają na melodię Panie Janie następującą piosenkę :

„Witaj Basiu ,witaj Basiu ,
jak się masz , jak się masz ,
wszyscy Cię kochamy ,wszyscy Cię kochamy ,
bądź wśród nas , bądź wśród nas .

Wszyscy wskazują rękami witaną osobę i w ten sposób nauczyciel i dzieci witają się z każdym uczniem .

2 . Ćwiczenia ruchowe
N . rozdaje dz. po jednym krążku
a) ćwiczenie równowagi – marsz po obwodzie koła z krążkiem na głowie w rytm tamburyna ;

b) ćwiczenia orientacyjno – porządkowe
dz. trzymają oburącz krążek nad głową , udając że są to parasole .
Delikatne uderzenia w trójkąt – drobny deszczyk – dz. spacerują z „parasolami” Głośne uderzenia w tamburyno – burza – dz. uciekają do swoich „domków” (kucają w wyznaczonym miejscu pod ścianą , krążki kładą na podłodze , a z dłoni robią „daszek nad głową” ) ;

c) zabawa bieżna „poznaj swój kolor”
Krążki leżą przed dziećmi .Na sygnał – podniesienie krążka przez N . np. w kolorze czerwonym – dzieci mające krążek w tym kolorze biegają w różnych kierunkach , a następnie wracają na swoje miejsca . Kolory wywoływane są na zmianę .
(Każdy kolor wywoływany jest dwa razy , po trzecim powtórzeniu zabawy kolejne kolory kierowane są do ławek)

3 . Zajęcia porządkowe :
a).lista obecności
dzieci podchodzą kolejno do listy obecności , odszukują etykietę ze swoim imieniem, następnie na liście oznaczają swoją obecność.
Po sprawdzeniu obecności uczniowie liczą ile dzieci przyszło do szkoły a ile jest w domu . Porównują czy więcej jest obecnych czy nieobecnych , dziewczynek czy chłopców .
b) wyznaczenie dyżurnego- przypomnienie obowiązków.

4. Obserwacja stanu pogody i zmian zachodzących w przyrodzie , wyrażanie spostrzeżeń , kalendarz pogody .
a). obserwacja pogody przez otwarte okno;
b).dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi stanu pogody (zachmurzenie, słońce , opady , wiatry ) , przyrody (wygląd drzew , liści , ich kolorystyka ) , oraz przechodzących osób ( jak są ubrane );
c).zebranie wiadomości-oznaczenie zaobserwowanej przez okno pogody na kalendarzu pogody;
d).ćwiczenia kalendarzowe;
dyżurny rozdaje dz. etykiety z nazwami dni tygodnia. Dzieci odczytują swoje etykiety, wychodzą na środek klasy i przy pomocy N. i pozostałych uczniów ustawiają się w kolejności dni tygodnia. Uczniowie przeliczają etykiety i dzieci , ustalają nazwę dnia dzisiejszego. Dyżurny zaznacza odpowiednią etykietę na kalendarzu;
e). „zapisanie” daty w zeszytach zbiorczych-wklejenie odpowiedniej ilustracji pogody do zeszytów , ponowne odczytanie daty.
5. Omówienie spraw aktualnych nurtujących uczniów
a). Aktualne wydarzenia ;
b). samopoczucie dzieci ;
c). Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć , sprawdzenie zadania domowego .

Ukazanie celu pracy , wzbudzenie pożądanego zainteresowania .

Dzieci zgromadzone na dywanie przy tablicy flanelowej .
N . – Na dzisiejszych zajęciach chciałam Was zapoznać z pewnym chłopcem (N. wiesza na tablicy ilustracje przedstawiającą chłopca ). Ten chłopiec ma na imię Jacek . Posłuchajcie uważnie wiersza , z którego dowiecie się co robił Jacek .

N. czyta wiersz Cz. Janczarskiego
„Tatuś wraca z pracy”

Stoi Jacek na balkonie , Na przystanku
słyszy : dyń- dyń ! tramwaj staje .
Tramwaj dzwoni . – Kto to wysiadł ,
Już jest tramwaj czy poznajesz ?
niedaleko , - To mój tatuś !
mknie po szynach woła Jacek -
szybko , lekko . wraca , bo już
skończył pracę.

N. pyta dzieci :
- Co robił Jacek ?
- Skąd wracał tatuś Jacka ?
- Czym przyjechał ?”

N. – Bardzo ładnie odpowiadaliście na moje pytania .Podsumujemy sobie to wszystko o czym mówiliśmy . Ten chłopiec na obrazku , to Jacek . On czekał na balkonie na swojego tatę . Tata Jacka wracał tramwajem z pracy .
(N. pokazuje dzieciom 3 ilustracje do treści wiersza )
- Zobaczcie mam tutaj 3 obrazki do wysłuchanego wiersza . Pomóżcie mi poukładać je po kolei .
Ucz. układają obrazki zgodnie z treścią wiersza , w następującej kolejności :

1. Jacek stojący na balkonie .
2. Tramwaj na przystanku .
3. Tata wysiadający z tramwaju.

N.- Jak wiemy tata Jacka wraca z pracy. On jest informatykiem. Kto przypomni , co mieliście przynieść na dzisiejszą lekcję? Co mieliście się dowiedzieć od taty? Tak mieliście się dowiedzieć jaki zawód wykonują Wasi tatusiowie lub czym zajmują się w wolnym czasie w domu .Proszę wyciągnijcie
przyniesione zdjęcia .Ja przygotowałam kilka ilustracji z zawodami które mogą być Wam pomocne , kiedy będziecie opowiadać o pracy swojego taty . (N. rozkłada na dywanie ilustracje) Uczniowie prezentują przyniesione przez siebie zdjęcia , opowiadają o pracy którą wykonują ojcowie , odszukują na ilustracjach odpowiednie zawody .
N. zawiesza na tablicy wybrane przez dzieci ilustracje .
Przynieśliście zdjęcia rodzinne na których jesteście Wy i Wasi tatusiowie . Dużo dowiedzieliście się o tym gdzie pracują i co robią .Na tablicy zawiesiliśmy te obrazki z zawodami , które Oni wykonują. Jeszcze raz nazwiemy te zawody (N. zbiera z dywanu nie wykorzystane ilustracje , wskazuje po kolei obrazki zawieszone na tablicy).

Praca poznawcza .
1. Obserwacja dowolna – dzieci oglądają przyniesione przez siebie zdjęcia , wymieniają się nimi , opowiadają kto jest na zdjęciu .

2. Obserwacja ukierunkowana i „przeróbka umysłowa” zebranego materiału .
N. wiesza na tablicy ilustrację przedstawiającą tatę , zwraca się do dzieci z pytaniem – „Kto to jest?” Żeby nikt nie miał wątpliwości , że na ilustracji jest tata , to my go podpiszemy (N. wiesza pod ilustracją dużą etykietę wyrazem „tata”).
Ucz. odczytują napis na etykiecie.
Ucz. pod kierunkiem N. dokonują analizy słuchowej i wzrokowej wyrazu podstawowego. N. -Ile sylab ma wyraz tata?. Ucz. dokonuja analizy słuchowej wyrazu „tata” na głoski : „t-a-t-a”. N. demonstruje kolejną etykietę z wyodrębnioną na czerwono literą „t”, pyta Ucz. które litery już znają ,a która jest dla nich nowa ?
Ucz. próbują napisać literę t palcem w powietrzu ,następnie palcem na ławce ,
mokrą gąbką oraz kredą na tablicy . Nauczyciel rozdaje dzieciom wyciętą z zeszytu ćwiczeń ilustrację przedstawiającą tatę oraz etykiety z wyrazem „tata” – jedną w kolorze czerwonym , - drugą czarną z wyodrębnioną literą „t” na czerwono .

Uczniowie wklejają ilustrację do zeszytów zbiorczych i odpowiednio ją „podpisują” wykorzystując etykiety .

Uczniowie dokonują samodzielnej analizy i syntezy wyrazu „tata” , wykorzystując do tego etykiety z zeszytu ćwiczeń - dzielą je na sylaby i litery i wklejają do zeszytów zbiorczych . Do zeszytów wklejają także czerwone etykiety z małą i wielką literą „t , T”. Pod spodem samodzielnie piszą wyraz „tata”.

Rozwiązywanie zadań z treścią, np. Tata dał Jackowi 5 jabłek . Jacek dał 2 jabłka siostrzyce. Ile jabłek zostało Jackowi?

Ekspresja
„Krawat dla taty” –wykonanie krawata z papieru kolorowego .
Tok pracy :
-ozdabianie wydzierankami z papieru kolorowego gotowych szablonów ;
-ozdabianie krawatów nowopoznaną literą „t” (pisanie kolorowymi pisakami ) ;
-ocena pracy i zachowania się dzieci ;
-porządkowanie swoich miejsc pracy ;
-wspólne oglądanie upominków wykonanych dla tatusiów .

Zajęcia końcowe :
1. Sprzątanie klasy.
2. Umycie rąk.
3. Krótkie zebranie wiadomości.
4. Ocena całodziennej pracy i zachowania uczniów-podkreślenie wszystkich pozytywnych zachowań , mobilizowanie mniej aktywnych uczniów .
5. Zadanie pracy domowej- karta pracy (ćwiczenia graficzne w pisaniu poznanej litery)
6. Przypomnienie o kulturalnym wyglądzie i zachowaniu się uczniów w drodze do domu.
7. Pożegnanie .Odprowadzenie dzieci do szatni , ewentualne rozmowy z opiekunami .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.