X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8248
Przesłano:

Studium przypadku dziecka - klasa I

1. Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko: Mikołaj B.
Data urodzenia: 17.09.1999
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr ...w ............
Płeć: mężczyzna/chłopiec
Miejsce zamieszkania: ........................................
Klasa: I

2. Charakterystyka środowiska rodzinnego badanego z uwzględnieniem warunków bytowych rodziny:
Mikołaj jest chłopcem cichym zamkniętym w sobie. Nie potrafi normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania które go po prostu przytłaczają. W grupie czuje się bezpiecznie i ma możliwość naśladowania zachowania wychowanków. Natomiast nie potrafi samodzielnie funkcjonować w środowisku koleżeńskim, społecznym. Indywidualnie jest dzieckiem bardzo nieśmiałym nie potrafiącym złożyć prostego zdania natomiast w grupie funkcjonuje na zasadzanie naśladowania zachowania innych- często niestety negatywnych zachowań. Mikołaj jest jednym z ośmiorga dzieci. Chłopiec wychowuje się razem z rodzeństwem. Mikołaj posiada 2 starszych braci, 3 starsze siostry. Rodzeństwo jest w normie intelektualnej. Mikołaj mieszka z rodziną w mieszkaniu w bloku na pierwszym piętrze. Mieszkanie ma osobna łazienkę, toaletę, i 2 pokoje. W pokoju śpią po 3 czasami 4 osoby. W pokoju Mikołaja śpią razem 3 osoby – czyli Mikołaj i jego dwóch starszych braci. Mama z zawodu krawca obecnie nigdzie nie pracuje zajmuje się domem- czyli jest gospodynią domową. Ojciec z zawodu malarz obecnie od paru lat jest kierowcą. Przez cały czas jest w domu nieobecny jednak przyjeżdża raz na dwa tygodnie. Pół roku temu okazało się że w rodzinie jest nagminna przemoc fizyczna względem dzieci. Szczególne akty agresji są uwydatniane w momencie przyjazdu ojca z pracy. Przemocy ulęgają głównie dzieci, a w szczególności chłopcy, natomiast matka jest nie naruszana. Występuje dość duża dynamika psychoruchowa oraz niższa dojrzałość społeczno- emocjonalna dziecka. Chłopiec udziela odpowiedzi pochopnie, jego zachowanie cechuje duży pośpiech, przez co popełnia liczne błędy. Mikołaj łatwo rezygnuje w sytuacji, kiedy napotka go trudność. Nie zna wszystkich liter. Nie potrafi pisać i czytać.

3. Sformułowanie głównego problemu.
Objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną z ogólną sprawnością intelektualną na poziomie lekkiego upośledzenia umysłowego z harmonijnym przebiegiem poszczególnych funkcji psychoruchowych.

4.Dane kliniczne.
•Rozmowa z wychowawczynią klasy,
•Rozmowa z matką,
•Rozmowa z samym badanym w jego własnym pokoju dla dobrego poczucia bezpieczeństwa.

5.W oparciu o przeprowadzone wyniki badań przeprowadzone w poradni oraz analizę dostępnej dokumentacji stwierdza się:
Na podstawie §4 ust. 8 rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 114). Poradnia psychologiczno- pedagogiczna wnioskuje o objęcie ucznia w szkole pomocą psychologiczno- pedagogiczną z zakresu:
•Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w celu usprawniania techniki czytania i pisania.
•Zajęcia socjoterapeutyczne w celu kształtowania i wzmacniania pożądanych zachowań społecznych, podnoszenia dojrzałości społeczno- emocjonalnej, a także doskonalenia funkcji koncentracji uwagi.

Uzasadnienie:
Chłopiec badany w tutejszej poradni po raz kolejny, zgłoszony z powodu trudności w nauce. Aktualnie badany psychologiczne wykazało utrzymywanie się ogólnej sprawności intelektualnej na poziomie lekkiego upośledzenia umysłowego. Rozwój poszczególnych funkcji psychoruchowych przebiega harmonijnie. Do mocnych stron Mikołaja należy umiejętność mechanicznego uczenia się nowego materiału wzrokowego. Mikołaj nie zna wszystkich liter co sprawia, że ma duże trudności z czytaniem i pisaniem. Nie potrafi dokonać prawidłowej i poprawnej analizy wyrazów. Czytając głosuje i nie dokonuje prawidłowej i poprawnej syntezy. Mikołaj wykonuje poprawnie proste operacje matematyczne w zakresie liczby 20. liczy za pomocą liczmanów na palcach.
W toku badań obserwuje się wskaźniki dość dużej dynamiki psychoruchowej oraz niższej dojrzałości społeczno- emocjonalnej dziecka. Chłopiec udziela odpowiedzi pochopnie, jego zachowanie cechuje duży pośpiech, przez co popełnia liczne błędy. Mikołaj łatwo rezygnuje w sytuacji, kiedy napotka go trudność. Zaburzona jest funkcja uwagi- występują znaczne trudności w jej skupieniu, nadmierna jest przerzutność i rozpraszalność, znaczna męczliwość

6.Zalecana forma pomocy:
•Prowadzenie systematycznej i intensywnej pracy samokształceniowej wyrównawczej w domu w zakresie poprawy techniki czytania i pisania.
•W procesie szkolnym i w domu chłopca należy udzielać (oczywiście w razie konieczności) wskazówek pomocniczych do wykonywania zadania, jednocześnie zwracając uwagę na zachowanie przez niego samodzielności.
•Zaleca się zwracać uwagę na tempo wykonywania zadań przez dziecko- pojawiający się pośpiech i pochopność należy mocno kontrolować.
•Należy stosować różne metody pobudzające Mikołaja do wysiłku umysłowego. Między innymi zachęcać go (nie zmuszać) do wyrażania własnego zdania, opinii. Wiąże się to z budowaniem i zwiększaniem jego pewności siebie, śmiałości, własnej aktywności (inicjatywy), ćwiczeniem płynności wypowiedzi i zasobu słownictwa- np.: „A co ty o tym myślisz...?” „Co czujesz kiedy..” „Jak się z tym czujesz...?” itp.
•Wskazane jest zachęcanie dziecka, mobilizowanie go do podejmowania decyzji i wysiłku w celu przezwyciężania napotkanych trudności (unikać natychmiastowej rezygnacji z wykonywanych działań).
•Zaleca się też kierować koncentracją uwagi chłopca i kontrolować jego skupienie na zadaniu, a także zawracać uwagę na poprawność wykonywania zadania.
•W procesie szkolnym i w domu podczas stosowania powyższych zaleceń wskazane jest utrzymywanie z mikołajem kontaktu wzrokowego- polepsza to koncentrację uwagi dziecka, jego mobilizację i zrozumienie poleceń, wpływa na podejście do rozwiązania zadań.

7.Inne zalecenia
•Pomoc psychologiczna w kierunku trudności wychowawczych
•Stymulacja pracy wyrównawczej w domu
•Postępowanie dydaktyczno- wychowawcze
•Wydłużyć czas pracy o 50% w przypadku sprawdzianów
•Zastosować zmodyfikowane kryteria oceny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.