X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 82
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski nauczania języka angielskiego - IV etap edukacyjny

1. Założenia organizacyjno - programowe

Prezentowany program autorski nauczania oparty jest na podstawach programowych dla IV etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN, i jest pogłębieniem programu nauczania języka angielskiego nr. DKOS-4015-12/02- wariant A, obowiązującym grupy realizujące naukę języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w IX LO w Gdyni. Program ten zakłada przygotowanie uczniów do aktywnego współuczestnictwa w kulturze i jej współkreowania, co stymulować będzie ich rozwój intelektualny i emocjonalny.
Autorstwo tego programu polega na:
- pogłębieniu treści nauczania o elementy wiedzy o kulturze ,literaturze , krajów anglojęzycznych,
- pogłębieniu komponentu kulturowego , z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej,
- zapoznaniu ucznia z normami socjokulturowymi , które pozwolą funkcjonować na rynku pracy,
- zdobywaniu doświadczeń i nawyków potrzebnych do samodzielnej pracy nad rozbudowywaniem umiejętności językowych.

2. Cele nauczania
Celem pogłębienia programu nauczania w IX LO w Gdyni jest:
- Rozbudzane wśród młodzieży zainteresowania kulturą, historią i literaturą krajów anglojęzycznych
- Zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych.
- Kształcenie postaw propagujących zasady pokojowej współpracy; międzynarodowej oraz gotowości sprostania wyzwaniom współczesnego świata.
- Propagowanie postaw dialogu, umiejętności słuchana, gotowości do przezwyciężania stereotypów.
- Zapewnienie uczniom kontaktu z językiem obcym, między innymi przez wymianę ze szkołami w innych krajach lub przez uczestnictwo w programach międzynarodowych, np. Socrates/ Comenius.


3. Materiał nauczania
Zakres tematyczny Tematyka Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Literatura brytyjska
Kingsley Amis:Lucky Jim
Martin Amis: Fields of London
Samuel Backett :Waiting for Godot
Joseph Conrad: Lord Jim
Heart of darkness
Charles Dickens:Olivier Twist, The great Expectations,
The Pickwick Papers
William Golding: Lord of the flies
James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man
Graham Green:The heart of thr matter, The Power and the Glory
Whilliam Shakespeare:Macbeth, Hamlet
George Bernard Show:Pygmalion, Mrs Warren Profession
H.G. Wells: The Time Machine, The Invisible Man
Arnold Wesker: Roots
Nawiązuje do treści poznanych w trakcie nauki innych przedmiotów,
podejmuje próby tłumaczenia tekstów literackich,
analizuje postawy bohaterów,
określa gatunki literackie
Używa języka w sposób twórczy
Pisze recenzje


Literatura amerykańska Edward Albee: Who is afraid of Virginia Woolf, Short stories
Joseph Heller: Catch 22
Ernest Hemingway:For Whom the Bell Tolls,A Forwell to Arms
John Steinbeck: Of Mice and Man
Mark Twain:Adventures of Tom Sawyer, Adventures of Huckelbery Finn
Arthur Miller:Death of a Salesman, All My Sons
Robert Coover : A Night at the Movies
Nawiązuje do treści poznanych w trakcie nauki innych przedmiotów,
podejmuje próby tłumaczenia tekstów literackich,
analizuje postawy bohaterów,
określa gatunki literackie
Używa języka w sposób twórczy.
Pisze recenzje


Zagadnienia kulturowe – Wielka Brytania
System edukacji
Partie polityczne
Struktura Rządu
Regiony geograficzne
Angielskie uniwersytety
Integracja europejska
Ośrodki kultury (teatr muzea..)
Porównuje zasady funkcjonowania państwa, spostrzega różnice kulturowe. Używa języka w sposób twórczy

Zagadnienia kulturowe- Stany Zjednoczone
System edukacji
Partie polityczne
Struktura Rządu
Regiony geograficzne
Amerykańskie uniwersytety
Ośrodki kultury (teatr, muzea..)
Porównuje zasady funkcjonowania państwa, spostrzega różnice kulturowe. Używa języka w sposób twórczy.

Elementy Historii Wielkiej Brytanii
Rewolucja Przemysłowa
Olivier Cromwell
Wojna Stuletnia
Konflikt pomiędzy protestantami i katolikami w Irlandii Pn.
Sławni królowie i królowe

Zapoznaje się z historią państwa, analizuje wydarzenia historyczne, nawiązuje do treści poznanych na innych przedmiotach. Używa języka w sposób twórczy.
Elementy historii Stanów Zjednoczonych Początki kolonizacji
Wojna o niepodległości
Deklaracja Niepodległości
Problemy rasowe

Zapoznaje się z historią państwa, analizuje wydarzenia historyczne, nawiązuje do treści poznanych na innych przedmiotach. Używa języka w sposób twórczy.
Angielski w biznesie Funkcjonowanie giełdy
Rynek pracy
Formy kredytowania
Słownictwo biznesowe

Tworzy biznes plany, interpretuje kursy walut i papierów wartościowych ,uzasadnia swoje decyzje, objaśnia zasady kredytowania inwestycji używając słownictwa dostosowanego do danej sytuacji.


3.Procedury osiągania celów

W celu uzyskania założonych osiągnięć program przewiduje zastosowanie poniższych technik pracy:

- Projekty – to rodzaj zajęć związanych z faza zastosowania języka. Pozwala ona uczniom na swobodny wybór zarówno treści jak i formy nauki. Uczniowie sami rozdzielają pomiędzy sobą zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.
- Techniki teatralne- odgrywanie ról, inscenizacje oraz wspólne wyjścia do teatru na sztuki anglojęzyczne.
- Techniki multimedialne – Internet –docieranie do materiałów autentycznych BBC World Service:Learning English- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish lub publikowanie w języku angielskim-Programy komputerowe- programy w języku angielskim , np. encyklopedie, programy historyczne, społeczne- Video- prezentowanie materiałów kulturowych – Telewizja-, radio-autentyczne przekazy słowne- BBC, CNN, BBC Prime Discovery
- Lektura tekstów literackich , popularnonaukowych
- Dyskusja na istotne dla młodzieży tematy.


4. Kryteria ocen

Kontrola i ocena postępów

- Projekt
- Bieżąca obserwacja ucznia w trakcie prowadzonych zajęć
- Prezentacja zdjęć , filmów
- Konsultacje z nauczycielem

Techniki oceniania stosuje się zgodnie z wewnątrz szkolnym systemem oceniania


5. Narzędzia pomiaru dydaktycznego

Prowadzenie złożonego systemu oceniania wymaga przygotowania kart, które ułatwią gromadzenie istotnych informacji

Karta pracy ucznia to przykład indywidualnego formularza umożliwiająca bieżące dokumentowanie umiejętności językowych ucznia , jego trudności
i sukcesów.


Karta samooceny
Imię i nazwisko...............................Klasa............
Data:
Tematyka:
Zadania: Pracowałem Nauczyłem się Nie nauczyłem się Co muszę zrobić by pokonać trudności?
Z przyjemnością Bez przyjemności


Data od.................do................………….


6. Ewaluacja programu

Program ten może być modyfikowany w zależności od warunków czasowych, możliwości uczniów, używanego podręcznika. Daje on nauczycielowi swobodę w doborze metod pracy. Dobór elementów treści nauczania może ulec zmianie, zaś nie powinien wpłynąć na jakość założonych osiągnięć. Program przygotowuje do twórczego rozwiązywania problemów językowych poprzez poszukiwanie , segregowanie i wykorzystanie informacji pochodzących z różnych źródeł z efektywnym wykorzystaniem techniki i metod informatycznych. Podczas realizacji tego programu nauczyciel ukształtuje ucznia niezależnego , odpowiedzialnego za własne postępy w opanowywaniu języka, samodzielnie planującego
i organizującego sobie pracę w zależności od własnych zainteresowań i potrzeb.


Bibliografia

H. Komorowska,
O programach prawie wszystko, WSiP,1999.
T.Pelczarski,
Sukces w Szkole Języka Angielskiego,19997
A.Harrap,
A guide to American Literature, Oxford,1993.
J.Neville ,
Guide to English literature, Oxford, 1993.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.