X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8058
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla j. niemieckiego i j. angielskiego

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK NIEMIECKI / JĘZYK ANGIELSKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

DYSLEKSJA

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1.zasad prezentacji materiału

stosowanie nauczania polisensorycznego angażującego jednocześnie zmysł słuchu, wzroku i kinestezji,
wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z własnego doświadczenia)
wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału,
przekazywanie treści za pomocą konkretów,
mobilizowanie uczniów do przygotowywania tablic z prostymi lub bardziej złożonymi zasadami ortografii i gramatyki języka obcego w celu utrwalania materiału,
wyrabianie nawyku korzystania ze słowników,
rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie;

2.form sprawdzania wiedzy i umiejętności

formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach,
w przypadku poleceń złożonych, łączących umiejętności i sprawności należy ćwiczyć umiejętność dzielenia tekstu polecenia na kolejne czynności,
stosowanie feedback, czyli potwierdzenia zrozumienia (informacje zwrotne),
tolerowanie skłonności do informowania nauczyciela o swoim stopniu zrozumienia prezentowanych treści materiału,
wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne,
unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego tekstu),
unikanie czytania zbyt długich tekstów, pisania dyktand, uczenia się wierszyków czy piosenek na pamięć (zwłaszcza dłuższych) poprzez dawanie możliwości nauczenia się ich czytania;

3.zasad oceniania

stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego,
ocenianiu nie podlegają błędy ortograficzne,
stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty,
ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań,
naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze,
unikanie omawiania błędów wobec całej klasy.

Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

zapewnienie siedzenia w pierwszej ławce,
zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania materiału,
sprawdzanie rozumienia złożonych poleceń słownych,
zapisywanie na tablicy kluczowych słów i nowych pojęć,
wprowadzanie licznych powtórzeń,
wydłużanie czasu na pamięciowe uczenie się wierszy, ciągów słownych, nowego słownictwa,
zwracanie uwagi na trudności w zapamiętywaniu pojęć abstrakcyjnych,
stosowanie historyjek obrazkowych, ilustracji;

2.form sprawdzania wiedzy i umiejętności

unikanie oceniania intonacji czytanych treści,
unikanie oceniania rozumienia treści przeczytanego przez dziecko tekstu,
dążenie do częstego oceniania prac pisemnych w formie testów z wariantami do wyboru;

3. zasad oceniania

unikanie obniżania oceny za przekręcanie nowych słów lub za problemy z wypowiadaniem słów dłuższych,
stosowanie oceny opisowej ukierunkowującej na sposób poprawiania błędów w pisaniu ze słuchu,
nie uwzględnianie błędów wynikających z faktu zaburzonej percepcji słuchowej przy ocenie prac pisemnych,
branie pod uwagę trudności z zapisem głosek dźwiękopodobnych oraz trudności w analizie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski w pisaniu ze słuchu,
ocenianie toku myślenia i umiejętności wyciągania wniosków, a nie błędów ortograficznych w wypracowaniach,
stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty,
ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań,
naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze,
unikanie omawiania błędów wobec całej klasy.

Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

ZABURZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1.zasad prezentacji materiału

nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, niezręcznych ruchów,
przygotowywanie pomocy do lekcji tak, aby obrazowo przedstawić to, czego uczeń nie może sobie wyobrazić,
unikanie ćwiczeń z odczytywaniem z mapy,
wydłużanie czasu na opanowanie nowego materiału;

2.form sprawdzania wiedzy i umiejętności

tolerowanie przestawiania i opuszczania liter, mylenia liter i wyrazów o podobieństwie graficznym,
tolerowanie wadliwego odczytywania wyrazów lub opuszczania końcówek,
dostosowanie sprawdzianów w formie testu z lukami i testu wyboru o wydłużonym czasie do możliwości dziecka,
nie ocenianie zeszytów od strony graficznej,
nie ocenianie staranności rysunków, wykresów, diagramów;

3. zasad oceniania

ocenianie prac pisemnych pod kątem umiejętności motywowania i wyciągania wniosków,
ocenianie przygotowania ucznia do zajęć i jego zaangażowania.


Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I LATERALIZACJI

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

nie strofowanie za brak orientacji w związku ze słabą orientacją w schemacie własnego ciała,
udzielanie dziecku czasu do namysłu,
wprowadzanie ćwiczeń doskonalących orientację w schemacie własnego ciała;

2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności

odpytywanie ustnie, ale bez okazywania na mapie,w związku z trudnościami w orientacji na mapie i w kierunkach świata,
udzielanie czasu do namysłu i delikatne naprowadzanie podczas odpowiedzi ustnej,
uwzględnianie we wszelkich zadaniach kontrolnych trudności z orientacją w terenie, z zapamiętywaniem tras,
przed wykonaniem prac plastycznych omówienie z uczniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów rysunku, np. co ma być większe a co mniejsze;

3. zasad oceniania

przy ocenie prac pisemnych uwzględnianie możliwości występowania błędów graficznych, tj. mylenia kształtu liter lub braku drobnych elementów liter, także mylenia znaków graficznych różniących się położeniem w stosunku do osi pionowej (p-g) i poziomej (m-w, u-n, b-p, d-g),
nie ocenianie graficznej strony pisma,
ocenianie zadań klasowych pod względem merytorycznym, a nie graficznym,
nie wymaganie czytania na głos w obecności klasy podczas wypowiedzi ustnych i czytania,
ocenianie poprawności toku rozumowania i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu,
uwzględnianie możliwości mylenia znaków lub gubienia nawiasów przy ocenianiu zadań i prac pisemnych,
nie ocenianie trudności z odczytaniem tabelek i wykresów,
nie ocenianie niewłaściwego rozplanowania rysunku lub dysproporcji elementów rysunku, także stosunków przestrzennych,
ocenianie pomysłowości, chęci i przygotowania do przedmiotu.


Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

ZABURZENIA RUCHOWE I MANUALNE

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

dostosowanie ćwiczeń do możliwości ucznia,
chwalenie za każda próbę podejmowania działań,
zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek;

2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności

pomaganie w wykonywaniu ćwiczeń,
nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, niezręczności ruchów,
służenie pomocą przy sporządzaniu wykresów i rysunków geometrycznych lub przygotowywanie ich dla ucznia;

3. zasad oceniania

ocenianie przygotowania do zajęć, jego zaangażowania i chęci działań,
nie ocenianie zeszytów od strony graficznej,
ocenianie wkładu pracy ucznia a nie strony estetycznej prac.

Podpisy zespołu uczącego:DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE LEKKIE

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania,
zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów,
wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału,
przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji,
podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami,
wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz uwzględnianie wolnego tempa uczenia się;

2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności

wydłużanie czasu na opanowanie materiału,
uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania,
angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej,
formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach;

3. zasad oceniania

uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą wymowy,
ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń,
stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego,
stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty,
ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań,
naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.

Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE / EPILEPSJA

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

pracowanie na konkretach,
umożliwianie pracy w małych grupkach korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów,
stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia motywacji do nauki,
kierowanie krótkich i zrozumiałych poleceń,
podkreślanie markerem rzeczy ważnych do zapamiętania,
umożliwienie korzystania z różnych pomocy dydaktycznych,
doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
angażowanie uczniów w czynności zadaniowe o charakterze praktycznym,
pomaganie dziecku w znalezieniu najlepszego dla niego sposobu uczenia się i zapamiętywania;

2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności

przygotowanie sprawdzianów dostosowanych do możliwości dziecka z uwzględnieniem jego różnych trudności,
formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach,
podkreślanie dobrych stron ucznia przy ocenianiu;

3. zasad oceniania

ocenianie wysiłku włożonego w pracę, a nie efektów,
wydłużanie czasu opanowania dłuższych treści materiału,
nie ocenianie strony graficznej prac i zeszytów.

Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko

Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

ZABURZENIA I ODCHYLENIA ROZWOJOWE

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,
pozostawienie więcej czasu na utrwalenie materiału,
podawanie poleceń w prostszej formie,
unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć oraz pytań problemowych czy przekrojowych,
częste odwoływanie się do konkretu, czy przykładu,
stosowanie wolniejszego tempa pracy,
odrębne instruowanie dzieci,
objaśnianie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,
stosowanie dla zapamiętania pisowni literowania, pisania palcem po ławce, pisania ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
zestawianie materiału gramatycznego języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego podczas prezentacji materiału,
stosowanie algorytmów w postaci graficznej ( wykresów, tabeli, rysunków ) w nauczaniu gramatyki,
wzmacnianie motywacji do nauki;

2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności

zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,
wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne;

3. zasad oceniania

liberalne ocenianie poprawności ortograficznej i graficznej pisma,
ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka,
nakładanie większego nacisku na wypowiedzi ustne.


Podpisy zespołu uczącego:


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI
GIMNAZJUM NR 1 W BRODNICY

Nazwisko
Imię
Klasa
Rok szkolny
Numer opinii / orzeczenia

Diagnoza

ADHD – ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. zasad prezentacji materiału

wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy,
wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń,
przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie,
wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania,
pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,
zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu,
wzmacnianie motywacji do nauki,
poświęcanie dziecku więcej czasu niż innym uczniom,
zachęcanie do zadawania pytań,
pobudzanie zainteresowań ucznia, angażowanie ucznia w bardzo konkretne działania,
przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po kilku przypomnieniach,
skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze ( wyróżnianie kolorem );

2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności

zadawanie prac domowych sformułowanych w sposób jasny i przejrzysty,
zadawanie zadań krótkich i urozmaiconych,
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,
skracanie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe,
dzielenie dłuższych sprawdzianów na części,
sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału,
przypominanie o sprawdzianach, testach i pracy domowej;

3. zasad oceniania

stosowanie zrozumiałego dla dziecka systemu pochwał i kar,
dostosowanie wymagań do możliwości dziecka.

Podpisy zespołu uczącego:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.