X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7800
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§5 ust. 2 pkt 1 Opracowywanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy przedszkola, w tym wykorzystanie i udoskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

ZADANIE I Poznanie procedury awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
-analiza Rozdziału 3 Karty Nauczyciela
-analiza Rozporządzenia MEN z dnia 03. 08. 2000r.oraz z dnia 29. 05. 2002r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
-zapoznanie się z publikacjami w prasie oświatowej i na stronach internetowych poświęconych awansowi zawodowemu nauczycieli.
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
-śledzenie zmian dokonanych w Karcie Nauczyciela oraz w Prawie Oświatowym
-sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Adresy stron internetowych
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie

ZADANIE II Doskonalenie posiadanych umiejętności, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
FORMY REALIZACJI
-udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach i warsztatach szkoleniowych, oraz w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dyplomy Zaświadczenia
Świadectwa

ZADANIE III Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej
FORMY REALIZACJI
-sporządzanie miesięcznych planów pracy i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych
-prowadzenie dokumentacji grupowej
-przygotowywałam pomoce dydaktycznych, karty pracy własnego autorstwa wykorzystywanych w procesie dydaktycznym
-opracowywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp.
-korzystanie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia
Przykładowy plan pracy i zamierzenia wykonane przy pomocy komputera
Dyplomy
Zaproszenia
Publikacje z internetu

ZADANIE IV Podejmowanie działań promujących przedszkole w środowisku
FORMY REALIZACJI
-prowadzenie Kroniki Przedszkola
-przygotowanie broszury informacyjnej z ofertą edukacyjną przedszkola
-udział w konkursach
-organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów plastycznych
-prowadzenie we współpracy i przygotowywanie materiałów wykorzystywanych na stronie internetowej naszego przedszkola
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Fragment kroniki
Broszura
Dyplomy
Podziękowania
Regulaminy
Wydruk strony internetowej


§5 ust. 2 pkt 2 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami.
ZADANIE I Prowadzenie zajęć dla nauczycieli
FORMY REALIZACJII
-opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie pomocy oraz prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie dyrektora
Przykładowe scenariusze

ZADANIE II Udostępnienie opracowanych scenariuszy oraz innych materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą
FORMY REALIZACJI
-opracowanie scenariuszy zajęć i innych materiałów, przekazanie ich do teczki postępu pedagogicznego
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Przykładowy scenariusz
Zaświadczenie dyrektora


§5 ust. 2 pkt 3a Opracowanie, wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIE I Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu edukacyjno-profilaktycznego „Program Profilaktyczny i prozdrowotny”
SPOSÓB REALIZACJI
-umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów
-wdrożenie programu we własnej grupie
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie dyrektora o realizacji programu
Ewaluacja

ZADANIE II Opracowanie wdrożenie narzędzi pomiaru dydaktycznego badającego osiągnięcia edukacyjne dzieci 5/6- letnich
SPOSÓB REALIZACJI
- prowadzenie badań
-opracowanie ewaluacji badań
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie dyrektora


§5 ust. 2 pkt 3b Opracowanie co najmniej dwóch referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie.
ZADANIE I Opublikowanie na stronach internetowych scenariuszy uroczystości, imprez przedszkolnych, zajęć lub innych materiałów
SPOSÓB REALIZACJI
-opublikowanie scenariuszy: zajęć, imprez i uroczystości przedszkolnych,
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie publikacji

ZADANIE II Przygotowanie referatów, prelekcji na spotkania z rodzicami
SPOSÓB REALIZACJI
-przygotowanie wystąpień, referatów i ulotek informacyjnych dla rodziców
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie dyrektora
Referat

ZADANIE III Opublikowanie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego.
SPOSÓB REALIZACJI
-zamieszczenie na stronie internetowej plan rozwoju zawodowego.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie publikacji


§5 ust. 2 pkt 3c Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnętrznym doskonaleniem zawodowym.
ZADANIE I Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów, praktykantów
SPOSÓB REALIZACJI
-opracowywanie scenariuszy zajęć, konsultacje metodyczne dla nauczycieli stażystów oraz studentów odbywających praktyki w naszym przedszkolu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia dyrektora
Scenariusze zajęć

ZADANIE II Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
SPOSÓB REALIZACJI
- przygotowanie materiałów na rady szkoleniowe- referat
-aktywne włączanie się do dyskusji.
-prowadzenie Rad Szkoleniowych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Referat
Zaświadczenie dyrektora

ZADANIE III Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
SPOSÓB REALIZACJI
-opracowywanie scenariuszy
-prowadzenie zajęć otwartych i uroczystości grupowych i przedszkolnych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze imprez
Zdjęcia

§5 ust. 2 pkt 3d Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
ZADANIE I Współpraca z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury
SPOSÓB REALIZACJI
-udział w konkursach i imprezach organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Podziękowania
Zaświadczenia
ZADANIE II Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr1
SPOSÓB REALIZACJI
-zwiedzanie szkoły
-spotkania z absolwentami
-organizowanie spotkań dla rodziców z nauczycielami klas początkowych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

ZADANIE III Kontynuowanie współpracy z: Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Straży Pożarnej
SPOSÓB REALIZACJI
-organizowanie spotkań, pogadanek w zakresie nauki bezpiecznych zachowań
-zorganizowanie wycieczki do straży pożarnej, oraz Spotkania ze strażakiem
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Plan współpracy

ZADANIE IV Współpraca z lokalnymi mediami
SPOSÓB REALIZACJI
-zapraszanie dziennikarzy z Gazety Sokołowskiej na uroczystości oraz imprezy, w których nasze przedszkolaki brały udział.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wycinki prasowe

ZADANIEV Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną
SPOSÓB REALIZACJI
-zapraszanie pracowników poradni na zebrania z rodzicami
-zasięganie opinii i porad
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zaświadczenie


§5 ust. 2 pkt 3h Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskania innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
ZADANIE I Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie dodatkowych zadań
SPOSÓB REALIZACJI
-pełnienie funkcji opiekuna stażu
-organizowanie konkursów
-współorganizowanie imprez przedszkolnych
-uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
„Góra grosza”, „Sprzątanie świata”
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie
Scenariusze
Regulaminy

§5 ust. 2 pkt 4 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
ZADANIE I Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
SPOSÓB REALIZACJI
-zauważenie sytuacji problemowej
-zdiagnozowanie
-ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis i analiza w formie pisemnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.