X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7790
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Małgorzata Biłas
Nauczyciel: wychowawca w świetlicy
Posiadane kwalifikacje stażysty :
studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne,
kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Rozpoczęcie stażu: 1.09.2009 r. Zakończenie stażu: 31.05. 2010 r Opiekun stażu: Anna Kempa

§ 6 ust. 2 ptk 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

• Działania i zadania nauczyciela
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki szkolno- wychowawczej

Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

• Forma/metoda realizacji
Analiza dokumentacji: statutu Ośrodka i dokumentów około statutowych, Programu Wychowawczego Ośrodka, szkolnego Programu Profilaktycznego, regulaminu świetlicy szkolnej

Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy

- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Uczestnictwo w zespołach samokształceniowych
WDN

- Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
- Udział w szkoleniu BHP

• Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
- Zapisy w dzienniku zajęć
- Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
- Plany miesięczne
Dziennik zajęć
- Karty obserwacji
- Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
- Listy obecności
- Zaświadczenia
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
- Potwierdzenie odbycia szkolenia
• Termin realizacji
- okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

• Działania i zadania nauczyciela
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej

• Forma/metoda realizacji
- Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły zgodnie z harmonogramem WDN
Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej
- Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
- Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
- Publikacja w Internecie planu rozwoju

• Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Wnioski z obserwacji,
przykładowe scenariusze z zajęć prowadzonych przez opiekuna
Scenariusze zajęć, wnioski, wykaz spotkań
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
Spis literatury metodyczno – pedagogicznej
Teczka stażysty
- Płyta z zapisem elektronicznym
- Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Termin realizacji
- cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

• Działania i zadania nauczyciela
Poznanie uczniów ich, sytuacji rodzinnej

Współpraca z rodzicami
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Forma/metoda realizacji
Analiza dokumentów
- Obserwacja
- Wywiad środowiskowy
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

• Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Właściwe prowadzenie dokumentacji uczniów
Sprawozdanie
Notatki własne
- Rejestr pozycji
• Termin realizacji
- okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Działania i zadania nauczyciela
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
• Forma/metoda realizacji
- Rozmowa z opiekunem stażu
- Notowanie spostrzeżeń
- Wyciąganie wniosków
Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
• Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Notatki, spostrzeżenia
Teczka stażysty
• Termin realizacji
- w ciągu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.