X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7520
Przesłano:

Szlakiem miejsc pamięci narodowej do Warszawy - program wycieczki

PROGRAM TRZYDNIOWEJ WYCIECZKI DO MIEJC PAMIĘCI NARODOWEJ W WARSZAWIE ORGANIZOWANEJ W DNIACH 22 – 24. 10. 2007 r. PRZEZ NAUCZYCIELI : PLASTYKI, JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I BIOLOGII I PRZYRODY ORAZ UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. WŁADYSŁAWA KONEFKI W STARZYNIE.

SPIS TREŚCI:
I.Wstęp.
II.Cele wycieczki.
III.Program wycieczki.
IV.Wartości edukacyjne wycieczki.
V.Projekt ewaluacji programu wycieczki.

I.WSTĘP
Ważnym elementem wychowawczym młodzieży jest uczestnictwo w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Udział gimnazjalistów w tego typu wycieczce umożliwia zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej” lekcji historii, doznań estetycznych. Jednocześnie pozwala minimalizować i likwidować znużenie i monotonię codziennie powtarzających się problemów i zadań związanych z nauką szkolną.
Podstawowym zadaniem wycieczek szkolnych jest zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku, wzmacnianie aktywności psychicznej i fizycznej oraz realizacja treści edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Program jest programem integracji różnych przedmiotów. Ukierunkowany jest na rozwój ucznia, by doskonalił swoje umiejętności w wielu obszarach kultury, tradycji, historii Polski i rozumienie siebie, jako odrębnej jednostki i członka społeczeństwa.
Adresatem są uczniowie klas II gimnazjum, którzy dzięki własnemu zaangażowaniu w pracę nad ustaleniem programu wycieczki, wybrali te miejsca w Warszawie, które są charakterystyczne dla stolicy, jak i te, których zobaczenie pozwoli na głębsze zrozumienie historii państwa. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli na efektywniejszą pracę na lekcjach historii, plastyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki i języka polskiego poprzez tworzenie własnych opinii, wystaw fotografii, plakatów, omawianiu lektury „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego, czy innych tekstów kultury związanych z ważnymi wydarzeniami z przeszłości. Osobiste spotkanie z zabytkami, miejscami, które były świadkami niezwykłych i istotnych zdarzeń, wzmocni świadomość narodową wśród uczniów oraz szacunek dla Ojczyzny i Polaków, którzy tworzyli historię kraju. W przygotowaniu programu zostały wzięte pod uwagę różnice między uczniami dotyczące tempa uczenia się, zainteresowań i możliwości poznawczych i intelektualnych. Wycieczka została zaplanowana na trzy dni. Środkiem lokomocji będzie autobus, którym szybko przemieścimy się po dość rozległym terenie. Noclegi są przewidywane w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Legionowie. Kontakt z tą szkołą został nawiązany przez Internet przez p. Żanetę Sołtys- nauczycielkę biologii i przyrody. Z noclegów będziemy korzystać nieodpłatnie, za co oferujemy to samo. Termin wycieczki został ustalony wspólnie z nauczycielami opiekunami wycieczki, wychowawcami poszczególnych klas i rodzicami uczniów. Uczniowie do wycieczki przygotowują się od stycznia 2007r, gdyż planowaliśmy ten wyjazd wcześniej, jednak ze względów finansowych nie doszedł on do skutku. Wszystkie dzieci pochodzą ze środowiska wiejskiego i są dowożone do szkoły z 14 wiosek, są to zazwyczaj małe miejscowości. Dzieci pochodzą często z rodzin, w których nikt nie pracuje lub tylko jeden z rodziców. W związku z tym 17 osób ubiega się o 100%, a 28 osób o 70% dofinansowanie. Dla większości tych dzieci będzie to pierwszy w życiu dłuższy wyjazd i poznanie tak dużego miasta. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przygotowywały trasę wycieczki, wybierały obiekty , które chciałyby zwiedzić. Dużą atrakcją będzie dla nich wizyta w kinie trójwymiarowym IMAX.
Program wycieczki został opracowany przez uczniów klas II gimnazjum, rodziców i następujących nauczycieli:
Teresa Rutha - nauczyciel plastyki, odpowiedzialna za sprawy finansowe związane z wycieczką, kierownik wycieczki.
Marzena Ekwińska - nauczyciel języka polskiego, przygotowała treści merytoryczne.
Żaneta Sołtys- nauczyciel biologii i przyrody, współpraca z biurem podróży, ustalenie ostatecznej trasy wycieczki, noclegi.
Karin Capińska - nauczyciel wychowania fizycznego, odpowiedzialna za dostosowanie programu do możliwości psycho – fizycznych dzieci, współpraca z firmą przewozową.

II.CELE WYCIECZKI

Cele wycieczki zawarte w niniejszym programie zgodne są z zadaniami ogólnymi szkoły zawartymi w Statucie, podstawie programowej, misją szkoły, programem wychowawczym i programem działań profilaktycznych.

CELE KSZTAŁCĄCE
- kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
- kształcenie tożsamości narodowej;
- przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju;
- rozwijanie poczucia przynależności do narodu, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami;
- rozwijanie wrażliwości patriotycznej i estetycznej;
- kształcenie umiejętności porównywania tworzywa, środków artystycznego oddziaływania dzieła literackiego i innych dzieł sztuki czy dziedzin kultury;
- swobodne posługiwanie się poznanymi pojęciami kulturowymi, jak świadomość narodowa, tradycja, patriotyzm w okresie zaborów, drugiej wojny światowej, czy dziś rozumiemy je podobnie;

CELE POZNAWCZE
- poznanie ciekawych zakątków kraju;
- szukanie w internecie, przewodnikach turystycznych miejsc, które warto odwiedzić w Warszawie;
- osobiste poznawanie miejsc historycznych;
- poznawanie miejsc związanych z życiem bohaterów narodowych i bohaterów lektury „Kamienie na szaniec”;
- poznanie wartości przyrodniczej ogrodów – Łazienki i Wilanów;
- poznanie celów zakładania ogrodów i parków;
- świadomość zagrożeń zanieczyszczenia środowiska w wielkich aglomeracjach miejskich;
- poznanie środowiska przyrodniczego Warszawy i okolic;
- nawiązywanie przyjaźni z innymi placówkami edukacyjnymi;

CELE WYCHOWAWCZE
- integrowanie młodzieży z różnych zespołów klasowych i środowisk;
- odpowiedzialne zachowanie się w miejscach publicznych;
- kultura osobista w miejscach pamięci narodowej i miejscach publicznych;
- szacunek dla dziedzictwa narodowego;
- utożsamianie się z narodem polskim;
- oddawanie hołdu poległym w walce o wolność kraju;
- miłość do ojczyzny;
- szacunek do przyrody;
- wyrażanie własnych sądów z tolerancją dla odmienności poglądów innych uczestników wycieczki;
- zachowanie kultury słuchania wyrażonej „mową ciała”, gestami i mimiką właściwymi dla danej sytuacji;
- mówienie adekwatne do sytuacji świadczące o uważnym słuchaniu rozmówcy;
III. PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ PIERWSZY

Spotkanie z przewodnikiem przy Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Zwiedzanie Pałacu, wjazd na XXX piętro Pałacu. Przejazd na Stare Miasto, zwiedzanie Zamku Królewskiego: Trasa II: Apartamenty - Królewski i Wielki
(m.in. z Salą Balową, Tronową, Sypialnią, Salą Canaletta), Pokój Zielony i Żółty.

Po wyjściu z Zamku przejście przez Kanonię na Rynek, zwiedzanie osobliwości Starego Miasta: Pomnik Syreny z 1855 roku, legendy Starej Warszawy. Pomnik Małego Powstańca,

Pomnik Powstańców Warszawy, katedra polowa Wojska Polskiego. Grób Nieznanego Żołnierza. Powrót do miejsca zakwaterowania.

DZIEŃ DRUGI
Szlakiem Bohaterów „Kamieni na Szaniec”. Po śniadaniu przejazd do Wawra.

Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie cmentarza przy ul. 27 Grudnia. Historia mordu wawerskiego. Powstanie organizacji „Wawer” kierowanej przez Aleksandra Kamińskiego.

Przejazd do Liceum im. Stefana Batorego. Zwiedzanie szkoły Alka, Rudego,Zośki i Krzysia (parter: ściana pamięci, piętro: płyta K.K. Baczyńskiego). Przejazd obok gmachów Sejmu i Senatu RP,

Pomnika Państwa Podziemnego do Al. Ujazdowskich (kamień w miejscu zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę), Aleja Szucha, zwiedzanie katowni Gestapo, miejsca torturowania Janka Bytnara, Rudego.

Przejazd przez Plac Unii Lubelskiej (miejsce słynnego wyczynu Alka Dawidowskiego (Pomnik Lotnika), ul. Marszałkowską na PlacTeatralny. Miejsce śmierci K. K. Baczyńskiego. Przejazd przed Arsenał, miejsce odbicia przewożonego przez Gestapo Jana Bytnara, Rudego oraz śmiertelnego ranienia Alka Dawidowskiego.

Przejazd na Pawiak,

następnie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - groby Aleksandra Kamińskiego, Alka, Rudego i Zośki oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Następnie seans filmowy w kinie trójwymiarowym IMAX. Powrót do miejsca zakwaterowania.


DZIEŃ TRZECI

Po spotkaniu z przewodnikiem zwiedzamy budowle, ogrody i pomniki
Łazienek Królewskich:

Pomniki: F.Chopina,. Teatr na Wodzie, Biały Domek,

Wodozbiór, Stara Pomarańczarnia, Belweder, Świątynia Diany. Przejazd do Wilanowa. Zwiedzanie Kościoła św. Anny, Pałacu i Parku, przejazd na Międzynarodowy Dworzec Lotniczy na Okęciu, obserwacja ruchu samolotów z tarasu widokowego. Pożegnanie z przewodnikiem i wyruszenie w trasę powrotną do Starzyna.

HARMONOGRAM WYCIECZKI

22.10.2007r. - zbiórka przed szkołą w Starzynie o godz. 4. 00, wyjazd.
Spotkanie z przewodnikiem w Warszawie około godz. 12.00.
Zwiedzanie do godz. 18.00. Przerwa obiadowa od godz. 14.00 do 15.30
Przyjazd do miejsca zakwaterowania około godz. 19.00
23.10.2007r. - pobudka o godz 6.30, śniadanie, wyjazd do Warszawy. Zwiedzanie wraz z przewodnikiem od godz. 8.30 do 17.00, w międzyczasie przerwa obiadowa. Około godz. 18.00 seans w kinie IMAX, następnie powrót do miejsca zakwaterowania około godz. 20.00

24.10.2007r. - pobudka o godz 6.30, śniadanie, wyjazd do Warszawy. Zwiedzanie wraz z przewodnikiem do godz. 15.00. W międzyczasie przerwa obiadowa. Wyjazd do Starzyna około godz. 15.00.

NOCLEGI
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Legionowie. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo,
e-mail sekretariat@szkolalegionowo.pl
www.szkolalegionowo.pl
tel. 022 774 26 62

PRZEWÓZ
Autokar firmy „RENUSZ”,84-103 Łebcz, ul. Pucka
Irena i Andrzej Renusz
tel. 058 673 83 10
USŁUGI PRZEWODNIKA
Agencja turystyczna „Kudlicki”,
Jerzy Kudlicki, ul. Przewoska 22/49, 05-400 Otwock,
Zezwolenie nr 792
NIP 532-134-28-82
tel. 022 719 77 00
600 915 818
jkudlicki@o2.pl
www.kudlicki.pl

WYŻYWIENIE
śniadania i kolacje – prowiant zapewniony przez rodziców;
obiady w kosztach wycieczki;

IV.WARTOŚCI EDUKACYJNE WYCIECZKI

1.Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną – przygotowanie listy miejsc, które młodzież chciała zobaczyć w stolicy, zwiedzanie tych miejsc.
2.Samodzielne zdobycie informacji o bohaterach lektury „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego, zwiedzanie miejsc związanych z życiem i śmiercią Rudego, Alka, Zośki. Zgromadzenie wiadomości, które zostaną wykorzystane w trakcie omawiania książki na lekcjach języka polskiego i pomogą w pełni zrozumieć treść tekstu i postawę postaci.
3.Zdobycie informacji o ważnych zdarzeniach i postaciach historycznych, zwiedzanie miejsc z nimi związanych - wykorzystanie wiedzy na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie.
4.Samokształcenie, poszerzanie wiedzy, posługiwanie się technologią komputerową, umiejętność wyboru i selekcjonowanie zgromadzonego materiału.
5.Wykorzystanie wiedzy na temat wielkiego miasta, jego zabudowań, flory i fauny na lekcjach biologii i geografii.
6.Zdobyte doświadczenia i wiedza będą procentowały w klasach programowo wyższych.
7.Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat zainteresowań uczniów i wykorzystają ją w pracy na lekcji.
8.Zdobycie umiejętności współpracy w grupie.
9.Przeżycia z wycieczki zostaną przedstawione w formie plakatów, wystaw fotografii, które zostaną wyeksponowane na gazetkach ściennych w klasach i szkole.
10.Prezentacja sprawozdania z wycieczki na stronie internetowej szkoły zachęci innych do organizowania tego typu form zdobywania wiedzy.
11.Dla rodziców pozytywne efekty wycieczki będą oznaką tego, że warto organizować tego typu zajęcia edukacyjne.

V. EWALUACJA

Celem ewaluacji jest sprawdzenie stopnia przydatności programu wycieczki. Dostarcza informacji zwrotnej uczestnikom wycieczki (nauczyciele, uczniowie).
Wyniki będą uwzględnione w planach wychowawczych nauczycieli.
Analizie poddane zostaną dokumenty zgromadzone po zakończeniu wycieczki-ankiety, sprawozdanie z wycieczki.

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

1.W jakim stopniu założone cele programu wycieczki sprawdzają się w praktyce?
*przydatne *mało przydatne *nieprzydatne
2.Jak oceniasz stopień atrakcyjności proponowanej wycieczki?
*bardzo interesująca *interesująca *mało interesująca *nieinteresująca
3.Jakie korzyści z realizacji programu wycieczki będą mieli uczniowie w przyszłości ? Wymień.
........................................
........................................
........................................

ANKIETA DLA UCZNIÓW

1.Czy chętnie uczestniczyłeś/-łaś w zajęciach proponowanych podczas wycieczki?
TAK NIE
2.Czy wspólna realizacja zadań przyczyniła się do lepszej integracji w grupie?
TAK NIE
3.Jak oceniasz przydatność tego typu imprez? Napisz kilka słów.
........................................
........................................
........................................
4.Co zaproponował(a)byś organizatorom wycieczki? Napisz kilka słów.
........................................
........................................
........................................


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Wycieczka została zorganizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Z 2001r Nr 135, poz 1516 ze zm.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.