X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7513
Przesłano:

Plan pracy rewalidacyjnej z uczennicą klasy VI integracyjnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

PLAN PRACY REWALIDACYJNEJ Z UCZENNICĄ KLASY VI INTEGRACYJNEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

Uwzględniając specyficzne potrzeby edukacyjne uczennicy, wynikające z zaburzeń rozwojowych NA ZAJĘCIACH BĘDĄ REALIZOWANE TRZY RODZAJE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH:

- usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez ćwiczenia usprawniające spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, koordynację wzrokowo-słuchową, słuchowo-ruchową, słuchowo-wzrokową, ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną i orientację czasową, zajęcia manualne oraz ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej oraz sprawności grafomotorycznej,

- stosowanie różnorodnych metod ułatwiających nabycie umiejętności z zakresu poszczególnych przedmiotów,

- działania psychoterapeutyczne – poprzez różne formy zajęć wyciszających, relaksujących, bądź mobilizujących, aktywizujących.

Działania te będą miały przede wszystkim na celu
w efektywny sposób kształtować prawidłowy przebieg procesów psychomotorycznych dziecka, umożliwić korektę występujących nieprawidłowości rozwojowych, usprawnić umiejętności już przez nią posiadane,
a w konsekwencji umożliwić jej realizowanie programu szkoły masowej.

Dlatego PROCES REWALIDACJI BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WEDŁUG PONIŻSZYCH ZASAD:

1.pełnej indywidualizacji pracy,
2.stawiania zadań dostosowanych do możliwości psychomotorycznych dziecka i zapewnienia warunków
do poprawnego wykonania ćwiczeń,
3.systematycznego przechodzenia od zadań łatwiejszych do trudniejszych,
4.zapewnienia warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków edukacyjnych,
5.dostosowywania czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności psychofizycznej dziecka,
6.mobilizowania dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.

TEMATYKA ZAJĘĆ jest dostosowana do potrzeb edukacyjnych dziecka jak i wymagań programowych
z zakresu edukacji polonistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
Ponadto w czasie zajęć uczennica będzie wdrażana
do systematycznej pracy, wysiłku, mobilizacji i wiary we własne możliwości.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:
•Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
•Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się,głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
•Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
•Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
•Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
•Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
•Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
•Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
•Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
•Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu klasowego.

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH :
1.Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się.
2.Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na liczbach naturalnych.
3.Ogólna budowa roślin: drzewa, krzewu i rośliny zielnej.
4.Układanie opowiadań i opisów przedmiotów na podstawie obserwacji i z pamięci,•
5.Stosowanie reguł kolejności wykonywania działań
6.Wypowiadanie się w uporządkowanej formie na tematy związane z doświadczeniem życiowym, dotyczące ilustracji, plakatu, dzieła malarskiego, filmu itp.
7.Wskazywanie kierunków głównych i pośrednich na mapie.
8.Obliczanie ułamka danej liczby
9.Czytanie głośne indywidualne tekstów z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych i intonacji,
10.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych– proste przypadki ( całości, połówki, ćwiartki )
11.Czytanie ciche ze zrozumieniem, ze zwróceniem uwagi na wskazane w tekście
treści,
12.Zmysły człowieka – ich rola i higiena.
13.Wyróżnianie w liczbie trzycyfrowej setek, dziesiątek, jedności
14.Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach, omawianie postaci, ich czynów, cech charakteru, ustalanie kolejności wydarzeń i wiązanie ich w logiczną całość,
15.Posługiwanie się pojęciami: suma, różnica, iloczyn, iloraz, cyfra, oś liczbowa
16.Praktyczne korzystanie z encyklopedii, słownika, katalogu.
17.Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i równoległych
18.Pisanie pism użytkowych- listy, odpowiedzi na listy, adresowanie kopert, życzenia świąteczne, imieninowe, okolicznościowe, pisanie ogłoszeń
19.Pospolite gatunki zwierząt i roślin w najbliższym otoczeniu.
20.Rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych za pomocą linijki
21.Planeta Ziemia i jej miejsce w Układzie Słonecznym.
22.Nauka części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
23.Praktyczne posługiwanie się jednostkami długości, masy itp.
24.Utrwalanie zasad pisowni z h, ó, ż, rz wymiennym i niewymiennym w zakresie słownika ucznia.
25.Rozpoznawanie podstawowych warzyw, owoców, roślin zbożowych
i przemysłowych uprawianych w Polsce.
26.Praktyczne posługiwanie się kalendarzem, zegarem, pisanie dat, obliczenia czasowe, obliczenia czasu podróży
27.Porównanie właściwości wody w trzech stanach skupienia.
28.Pisownia nie z osobowymi formami czasownika i przymiotnikiem
29.Rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań tekstowych.
30.Wielka litera w nazwach geograficznych, imionach własnych, korespondencji
31.Rozróżnianie krajobrazów ( górski, wyżynny, nizinny).
32.Podmiot i orzeczenie jako najważniejsze wyrazy w zdaniu
33.Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
34.Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych.
35.Rozpoznawanie zdań pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących.
36.Rozwiązywanie zadań tekstowych dwudziałaniowych.

ZAKŁADANE EFEKTY :
Dzięki tak zorganizowanej pracy rewalidacyjnej uczennica będzie systematycznie wyrównywała braki edukacyjne oraz braki w rozwoju psychomotorycznym, będące przyczyną jej niepowodzeń szkolnych, będzie opanowywała nowe umiejętności szkolne, osiągała równowagę emocjonalną oraz zwiększała swoją motywację do pracy, co zaowocuje osiąganiem przez nią coraz to lepszych wyników w nauce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.