X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7237
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel – Mgr Paulina Dzięgiel
Opiekun stażu – I.D.
Czas trwania stażu: 01.09.2009 r. do 31.05.2010 r.- 9 miesięcy.
Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie: Uniwersytet Warmińsko – Mazowiecki w Olsztynie kierunek: Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza
Studia Podyplomowe: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna,kierunek: Logopedia Szkolna
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan działania: (Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania i cele
Sposób realizacji
Termin
Osoby wspierające
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznanie z Kartą Nauczyciela. Napisanie i zatwierdzenie przez Dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego nauczyciela. IX’09 Dyrektor szkoły opiekun stażu. Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem. IX’09 Opiekun stażu Opracowanie zasad współpracy.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkołyIX’09 Dyrektor Szkoły Plan Rozwoju Zawodowego
4. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć. Trzy razy w miesiącu.Opiekun stażu, nauczyciele. Scenariusz zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
5. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń, itp. Na bieżąco Samodzielna praca Teczka stażysty
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Samoocena efektywności własnej pracy. V’10 Opiekun stażu Sprawozdanie z realizacji stażu.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły. Udział w pracach Rady Pedagogicznej Cały rok. Dyrektor, opiekun stażu Lista obecności na radach.
2. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, regulamin szkoły, program wychowawczy, dydaktyczny, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych i dydaktycznych, rozkłady zajęć, karty zgłoszeń, regulamin świetlicy. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników. Opracowanie projektu planu pracy dydaktyczno-wychowawczego świetlicy. Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych. IX’09 Dyrektor, opiekun Wpisy w dziennikach. Projekt planu pracy świetlicy. Propozycja cykli tematycznych
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów ds. opieki i wychowania. Zgodnie z harmonogramem. Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu. Organizacja zajęć własnych.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy warunków nauki w szkole, szkolenie bhp okresowe. Udział w szkoleniu bhp. IX’09 - X’09 Inspektor bhp. Świadectwo udziału we wstępnym i okresowym szkoleniu.

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Dwa razy w miesiącu Opiekun, nauczyciele Wnioski z obserwacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innego nauczyciela lub dyrektora. Opracowanie konspektów zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Raz w miesiącu Opiekun stażu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy Na bieżąco Samodzielna praca z opiekunem Autorefleksja, autoanaliza.
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w kursie:
1. Rola i miejsce świetlicy w edukacji wczesnoszkolnej w świetle założeń nowej podstawy programowej oraz rządowego projektu Radosna Szkoła – konferencja.
2. Karty i zaproszenia na różne okazje – warsztaty
3. Uzyskiwanie tkaniny technika filcowania – warsztaty
4. MAKRAMA – warsztaty

Udział w szkoleniach WDN organizowanych w szkole:
1. Jak przygotować się do wewnętrznej ewakuacji pracy szkoły
2. Różne sposoby konstruowania scenariusza zajęć edukacyjnych
3. Wpływ wad wymowy na zapis
Rozwój fizyczny dziecka w wieku 6 -10 lat
W ciągu trwania stażu Opiekun, metodycy Zaświadczenia, potwierdzenie udziału w formach doskonalenia.
5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach międzyświetlicowych plastycznych. Przygotowanie Dnia Sportu dla dzieci ze świetlic szkolnych Cały rok szkolny Opiekun stażu nauczyciela. Potwierdzenia od organizatorów. Sprawozdania z organizacji konkursów.
6. Pomoc w nauce i wyrównywanie braków szkolnych Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne. Cały rok. Samodzielna praca. Potwierdzenie opiekuna stażu.
7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w internecie planu rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. W trakcie stażu Opiekun stażu. Teczka stażysty, dyskietka lub płyta z zapisem elektronicznym.

Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz wiedzy o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia
1. Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wychowanków. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. Opiekun, pedagog szkolny, wychowawca. Na bieżąco. Analiza kart zgłoszenia, segregowanie kart w teczkach grup.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. Lektura pedagogiczna i psychologiczna, np. Wychowawca, Świetlica w szkole. Książki o tematyce pedagogiczno – psychologicznej, np.: B. Dygdołowicz, S. Gola Wychowawcy świetlicy cz. I i II. Na bieżąco. Opiekun, bibliotekarki. Omówienie tematyki wybranych artykułów czasopism.
3. Rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem. Konsultacje z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Rozmowy z rodzicami. W trakcie stażu Wychowawcy, pedagog Zapis w dzienniku

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń. W trakcie stażu. Opiekun stażu, nauczyciele. Wnioski z obserwacji i hospitacji.
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniami. W trakcie stażu. Opiekun stażu Wprowadzenie udoskonalania w prowadzeniu zajęć.
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena maj 2010r. Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.