X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7234
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Mariola Fiałkowska
nauczycielka matematyki

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Szkoła Podstawowa w Bobowie, woj. pomorskie

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Poszerzenie zakresu wiedzy.
3. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
4. Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i aktywna współpraca z rodzicami.
5. Stosowanie technologii komputerowej.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wstępna analiza własnych umiejętności - autodiagnoza VIII-IX. 2009 - notatka
2. Przygotowanie i opublikowanie planu rozwoju zawodowego - opracowanie planu rozwoju zawodowego i jego publikacja IX-X. 2009 - zatwierdzenie przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego
- publikacja
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego - okres stażu - potwierdzenia,
- zaświadczenia,
- scenariusze zajęć itp.
4. Podsumowanie pracy w ramach stażu i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja, zestawienie sukcesów i porażek, wnioski do dalszej pracy V. 2012 - sprawozdanie pisemne z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
§ 8 ust. 1 pkt 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju - założenie teczki „Awans zawodowy” IX. 2009
- teczka „Awans zawodowy”

2. Wdrożenie do pracy różnych metod aktywizujących - poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy - na bieżąco - konspekty,
- scenariusze zajęć
3. Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy zawodowej - przygotowanie materiałów dydaktycznych do nauczania matematyki - okres stażu - przykładowe dokumenty i pomoce naukowe wykonane technologia komputerową
- przeprowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera - okres stażu - scenariusze zajęć
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnorodnych materiałów - okres stażu - prezentacje multimedialne na stronie internetowej szkoły
- przygotowywanie dokumentów szkolnych, gazetek, dyplomów, kart pracy na zajęcia godzin wychowawczych itp. - okres stażu - przykładowe wydruki
- wykorzystanie Internetu do wyszukiwania interesujących scenariuszy - okres stażu - założenie segregatora ze scenariuszami imprez szkolnych dla nauczycieli
- korzystanie z ciekawych witryn edukacyjnych - okres stażu - spis najlepszych portali
- publikacje własnych materiałów na stronach internetowych - okres stażu - wydruki,
- poświadczenia

REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
§ 8 ust. 1 pkt 2

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego - wg planu pracy zespołu - okres stażu - potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego
2. Wspieranie uczniów w procesie nauczania - prowadzenie zajęć wyrównawczych
- prowadzenie konsultacji przedmiotowych - okres stażu - potwierdzenie dyrektora
3. Prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu klas szóstych - prowadzenie zajęć w klasach V-VI - okres stażu - potwierdzenie dyrektora
4. Opracowanie testów próbnych sprawdzianów dla uczniów klas V-VI - przygotowanie testów - w miarę potrzeb - potwierdzenie dyrektora
5. Opracowanie wyników przeprowadzonych sprawdzianów oraz raportów z badań jakości pracy szkoły - sporządzenie sprawozdań
- sporządzenie raportów - okres stażu - potwierdzenie dyrektora
6. Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym - przygotowanie i opracowanie dokumentacji konkursowych oraz przeprowadzenie konkursów we współpracy z innymi nauczycielami - okres stażu - dokumentacja z przeprowadzo- nych konkursów, regulamin, sprawozdanie, testy itp.
7. Praca z grupą uczniów uzdolnionych matematycznie - prowadzenie kółka matematycznego
- motywowanie do udziału w konkursach matematycznych
- wspieranie przy tworzeniu własnych prac - okres stażu - potwierdzone osiągnięcia
- prace multimedialne uczniów na stronach internetowych szkoły
8. Współpraca z innymi nauczycielami przy prowadzeniu szkolnych gazetek (ogólnej i matematycznej) - umieszczanie na gazetkach ciekawostek matematycznych, zadań konkursowych (długoterminowych), rebusów, krzyżówek itp.
- tworzenie gazetek okolicznościowych - okres stażu - potwierdzone osiągnięcia
- potwierdzenie dyrektora
9. Współpraca przy organizacji imprez szkolnych i środowiskowych - organizacja imprez m.in.: Dni Matematyki, Dnia Nauczyciela, Jasełek, Dnia Babci itd. - okres stażu - kronika szkolna,
- potwierdzenie dyrektora
10. Organizowanie warsztatu pracy wychowawcy - opracowanie Planu pracy wychowawczej w klasach IV-VI i jego publikacja
- integracja zespołu klasowego
- organizacja imprez klasowych
- zachęcanie wychowanków do udziału w życiu klasy i szkoły X-XI. 2009
- na bieżąco - dokumentacja
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- publikacja
- drzewko klasowe
- kronika klasy
11. Opracowanie na gazetkę w pokoju nauczycielskim materiałów pomocniczych dla nauczycieli - przygotowanie słowniczków pojęć:
• charakteryzujących bad. jakości pracy szkół
• stosowanych w opiniach poradni psychologiczno - pedagogicznych
• występujących w informacjach CKE i OKE - okres stażu - skrypty słowniczków
12. Opieka nad przydzielona salą lekcyjną - dbanie o wystrój klasy - na bieżąco - potwierdzenie dyrektora
13. Współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym - włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły
- systematyczne kontakty i wspólne próby rozwiązywania pojawiających się problemów - okres stażu - potwierdzenie pedagoga szkolnego
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
14. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych - zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
- ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziały- wań wychowawczych
- podsumowanie i wnioski - okres stażu - opis i analiza dwóch przypadków

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI
ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY,
SAMODZIELNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
- Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY W KTÓREJ ODBYWAM STAŻ
§ 8 ust. 1 pkt 3

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym IX. 2009
- na bieżąco - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy - przeglądanie edukacyjnych stron interneto-wych
- wykorzystanie zdobytej wiedzy do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach WDN - na bieżąco
- w miarę potrzeb - wykaz interesujących adresów internetowych
- potwierdzenie dyrektora
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - współpraca oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami placówki oraz ze szkolnym pedagogiem
- udział w różnych formach doskonalenia organizowanych przez szkołę:
• rady szkoleniowe
• warsztaty
• kursy
- udział w konferencjach metodycznych
- studia podyplomowe - na bieżąco
- zgodnie z harmonogram-
mem
- okres stażu - zaświadczenia,
- potwierdzenia uczestnictwa wg księgi protokołów,
- dyplom ukończenia studiów


Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
/ data i podpis dyrektora / / podpis nauczyciela /

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.