X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7157
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test sprawdzajacy umiejętności z języka angielskiego ucznia klasy piatej

NAME:_______________________________ class ______ GR. A

TEST LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY W KLASIE V

I. Dopasuj do każdego pomieszczenia (1-3) przedmioty (a-i), które się w nim
znajdują:
1) A bathroom: ___________, _____________, ____________
2) A kitchen: ___________, _____________, ____________
3) A bedroom: ___________, _____________, _____________

a) a cooker, b) a wardrobe, c) a bed, d) a shower, e) a sink, f) a washbasin, g) a fridge, h) chair i) a bath 9 pkt

II. Podkreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych:
a) ice cream coffee orange juice
b) cheese eggs milk
c) sausage ham bread
d) butter meat bacon
e) rolls toast cornflakes
f) apple orange carrot
g) tea cola juice
h) January spring August 8 pkt

III. Wybierz prawidłowa odpowiedź.
1. I like.......... chess.
a) play b)playing c) plays
2. The movie starts ..... 7 p.m.
a) at b) on c) in
3. Paul ..............a shower now.
a) has b) have c) is having
4. There is .......... cheese in the fridge.
a) any b) some c) a
5. My favourite programme is ....... Saturday.
a) on b) in c) with
6. ........ you always watch films at midnight?
a) Are b) Does c) Do
7. ......you like some strawberries?
a) Would b) Do c) Can
8. Does James ....... a computer at home?
a) has b) having c)have
9. Frank is my ...... brother. He’s my uncle.
a) fathers’ b) father’s c) father
10. ........ does your teacher look like? She’s got long blond hair and blue eyes.
a) Who b) How c) What
11. I ...... 13 years old.
a) is b) have c) am
12. Sue likes Bob, but Emily hates ........ .
a) him b) he c) his
13. Pam .......... early.
a) doesn’t often gets up b) often don’t gets up c) often gets up
14. There are four ......... in the room.
a) mouses b)mice c) mouse 14 pkt.

IV. Dopasuj wyrażenia 1-6 z wyrażeniami a-f.
1. Where is the kitchen? A) I’m sorry you can’t.
2. Do you want to go to the cinema? B) It was cold and wet.
3. What would you like to eat? C) It’s upstairs, on the right.
4. Can I go to the toilet please? D) Yes, I’d love to.
5. How about listening to music? E) I’d like some chicken please.
6. What was the weather like? F) I’d rather watch a film.

1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ 6. __
6 pkt.

V. Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdania są prawdziwe (T) a które fałszywe (F).

Craig Flatman is 15 and He lives In England. His favourite sandwiches are jam sandwiches- in fact he only eats jam sandwiches. He doesn’t eat cheese. He doesn’t eat ham. He doesn’t eat chocolate. He just eats jam, bread and butter. His favourite drink is milk. He doesn’t like tea or coffee.
So, is Craig healthy? Well, he loves sport, his teeth are good and he isn’t often ill.
Sometimes Craig goes to burger restaurants with his friends- but he takes his sandwiches with him!

1. Craig is from America. ____
2. He likes jam sandwiches. ____
3. He doesn’t like chocolate. ____
4. He drinks tea with milk. ____
5. Craig isn’t healthy. ____
6. He has got good teeth. ____
7. Craig goes to burger restaurants with his friends. ____
8. He sometimes eats burgers. ____
8 pkt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.