X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7128
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Ewy ........

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
...............................
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 WRZEŚNIA 2006
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 MAJA 2009

Mielec, 5 września 2005 r.

INFORMACJE O NAUCZYCIELU

1. Imię i nazwisko: Ewa ......
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006
3. Staż pracy pedagogicznej: 5 lat
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany (18 lipca 2005)
5. Posiadane kwalifikacje:

• Dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Neofilologii, kierunek filologia angielska- tytuł magistra (27 czerwca 2005)

• Wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego (2 marca 2006)

Wymagania:

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMIN

POTWIERDZENIE
REALIZACJI

1 2 3 4
- Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego.
- Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia). Lektura publikacji MEN w Internecie, serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Opracowanie i wdrażanie planu awansu zawodowego, przygotowanie projektu sprawozdania. Cały okres stażu,
wrzesień 2006,
maj 2009

- Dokumentacja przebiegu stażu, wniosek, plan, sprawozdanie
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej.

- Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły. Analiza własnej działalności dydaktycznej i wychowawczej.
- Bogacenie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy poprzez dobór podręczników, zeszytów ćwiczeń, zestawów testów, czasopism metodycznych i literatury fachowej.
- Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy obowiązkowej i społecznej- przygotowywanie planów pracy, testów, sprawdzianów.

- Aktywne włączanie się w realizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę (dni otwarte, targi, święta, programy wymiany uczniów).
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami zespołu przedmiotowego ds. języków obcych.
- Dzielenie się wiedzą i korzystanie z wiedzy innych na zebraniach Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu
- Opis i analiza, inne dokumenty
- Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych na lekcjach i w czasie przygotowania do lekcji.
- Opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Przygotowanie materiałów do opublikowania na stronach internetowych.
- Poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów. Wdrażanie uczniów w korzystanie z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów.
- Wykorzystanie skrzynki pocztowej e- mail do przesyłania i odbierania wiadomości. Systematyczne zapoznawanie się z oferta wydawniczą. Cały okres stażu
- Opis i analiza, wykonane pomoce dydaktyczne, potwierdzenia
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- Współpraca ze szkolnymi pedagogami- rozpatrywanie problemów wychowawczych. Zgodnie z harmonogramem, cały okres stażu
- Dokumenty potwierdzające, protokoły
Wymagania:

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
POTWIERDZENIE
REALIZACJI

1 2 3 4
- Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli szkoły.
- Prowadzenie zajęć otwartych, udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań prowadzonych zajęć i innych materiałów dydaktycznych.
- Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami za pośrednictwem Internetu- opracowanie materiałów do publikacji, śledzenie publikacji innych nauczycieli.
- Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć
- Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich- prezentacja metod i form prowadzenia lekcji języka angielskiego, zaznajomienie praktykanta z organizacją lekcji oraz pracą w szkole, udzielanie wskazówek i rad.
- Nawiązanie współpracy z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół- wymiana doświadczeń, materiałów pomocniczych.
- Inicjowanie działań w ramach Zespołu Przedmiotowego ds. języków obcych- poddawanie tematów do dyskusji, referatów, warsztatów, aktywna praca przy ich przygotowywaniu. Zgodnie
z ustalonymi terminami, cały okres stażu
- Potwierdzenie dyrektora szkoły, opracowane materiały, zaświadczenia
- Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
- Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Cały okres stażu
- Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
- Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad, matury rozszerzonej- zachęcanie do udziału. Popieranie zainteresowań, pasji, podsuwanie ciekawej literatury. Prowadzenie konsultacji przedmaturalnych
- Prowadzenie społecznych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Cały okres stażu
- Zgłoszenia do konkursów, opis i analiza osiągnięć
- Wykonanie lub pozyskanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w ramach modernizowania i ulepszania bazy dydaktycznej szkoły.
- Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

- Przygotowanie tablic do dekoracji klasopracowni języka angielskiego. Pozyskanie materiałów do nauki języka dla biblioteki szkolnej.
- Tworzenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, kompletowanie materiałów pomocniczych, tworzenie własnej biblioteczki.

- Dodatkowe funkcje i zadania przydzielone przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną. Cały okres stażu
- Zgromadzone materiały

Wymagania:

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia)

 Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia  Uczestnictwo w kursach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez doradcę metodycznego, wydawnictwa anglojęzyczne, szkołę adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
 Samodzielne studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych, materiałów ze studiów w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wzbogacenia warsztatu pracy. Cały okres stażu  Potwierdzenia, zaświadczenia
 Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.  Ukończenie kursu. Cały okres stażu  Certyfikat
 Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.  Praca w zespole egzaminatorów powołanych do sprawdzania prac maturalnych w sesji wiosennej. Corocznie  Umowy, potwierdzenia z OKE
 Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.  Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego, materiałów dotyczących awansu zawodowego, opracowań Cały okres stażu
- Zaświadczenie o publikacji
- Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
- Kontakty z rodzicami i wychowawcami, samoocena, pokonywanie trudności losowych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole. Cały okres stażu
- Potwierdzenia
- Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
- Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez pedagogów poradni, konsultacje w razie potrzeb.
- Współpraca z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu w ramach praktyk studenckich- opieka pedagogiczna nad studentami odbywającymi praktykę w naszej szkole, prowadzenie zajęć obserwowanych przez studentów oraz przekazywanie stosownej wiedzy pedagogicznej przyszłym nauczycielom.
- Współpraca z doradcą metodycznym.
- Współpraca z Samorządowym Centrum Kultury- rola jurora w Konkursie Piosenki Angielskiej. Według harmonogramu, według potrzeb
- Zaświadczenia
- Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych.
- Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania problemu wychowawczego. W okresie trwania stażu według potrzeb
- Opis i analiza przypadku

Zatwierdzam:
Opracowała:

.......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.