X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7060
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego Agnieszki Bolek
W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu 1 września 2008 – 31 maja 2011

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
• Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego IX-X 2008

Okres stażu

Okres stażu - bibliografia
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

- gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań itp.
- autoanaliza
- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły
• Analiza dokumentów obowiązujących w szkole Okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Wewnętrzne formy doskonalenia zawodowego
• Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego Okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie jej w pracy Okres stażu - wykaz literatury
5. Udział w pracach zespołu nauczania zintegrowanego
• Dzielenie się wiedzą podczas zebrań zespołu nauczania zintegrowanego Okres stażu
6. Obserwowanie i poznanie możliwości uczniów. Diagnozowanie środowiska
• Zbieranie informacji i gromadzenie ich w teczce wychowawcy
• Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków Okres stażu - rozmowy z rodzicami
- ankiety
- arkusze obserwacji
7. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły
• Konstruowanie ankiet, testów, arkuszy obserwacyjnych
• Przeprowadzenie i analiza badań, opracowanie wniosków Okres stażu - wzory ankiet, testów, arkuszy
8. Integracja zespołu klasowego
• Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, imprez klasowych Okres stażu - karty wycieczek, sprawozdania
9. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
• Organizowanie spotkań dla uczniów biorących udział w konkursach przed planowanym terminem konkursu Wg harmonogramu konkursów - zaświadczenia
- dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Office Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, tekstów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela Okres stażu - scenariusze zajęć, testy, przykładowe, pomoce dydaktyczne
2. Stosowanie Internetu w życiu i w pracy
• Korzystanie z zasobów Internetu przy opracowywaniu pomocy dydaktycznych
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wiadomości pochodzących z internetu.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Okres stażu - pomoce dydaktyczne opracowane na podstawie informacji z Internetu

- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• Przygotowanie scenariuszy lekcji przeprowadzenie lekcji Okres stażu - scenariusze zajęć
- potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Udostępnianie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, imprez, przykładowych ćwiczeń
• Dyskusje w ramach zespołu wychowawczego klas trzecich Okres stażu - potwierdzenie bibliotekarza szkolnego
3. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu nauczania zintegrowanego
• Opracowanie materiałów dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III
• Wygłaszanie referatów
Okres stażu - referaty
- potwierdzenia
4. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu
• Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, konsultacje metodyczne Okres stażu - zaświadczenie dyrektora szkoły o pełnieniu funkcji opiekuna stażu, scenariusze i karty obserwacji zajęć.
5. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej Październik 2009
Publikacje w Internecie

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu kółka pozalekcyjnego „Klub Młodych Ekologów"
• Opracowanie programu i regulaminu zajęć.
• Prowadzenie zajęć w wolontariacie
2009/2010 - opracowanie programu, potwierdzenie dyrektora.
2. Program zajęć dla klas I-III „Nie nudzę się w ferie”
• Opracowanie i wdrażanie programu dla dzieci w czasie ferii zimowych ( 3 dni zajęć). 2010/2011 - Opracowany program, sprawozdanie, prace dzieci.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Objęcie uczniów klas I-III wnikliwą i systematyczną diagnozę umiejętności głośnego i cichego czytania
• opracowanie zbioru testów sprawdzających poziom czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem I sem rok szkolny 2009/2010 - testy
- wyniki diagnozy
2. Promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów klas I-III. Działalność pozalekcyjna.
• Prowadzenie zajęć „Klubu Młodego Ekologa”.
• Korzystanie z informacji zamieszczanych na witrynach internetowych.
Okres stażu - sprawozdanie
- notatki
- zdjęcia
3. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych
• Przygotowanie różnych imprez kulturalnych (festynów i innych imprez szkolnych)
Okres stażu - scenariusze imprez
- zdjęcia
- nagrania

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Wnikliwa obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą
• Realizowanie zaleceń
Okres stażu - opis działań
2. Współpraca z rodzicami
• Włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych
• Opracowanie ankiety dla rodziców.
Okres stażu - ankieta,
- opis działań
3. Współpraca z komendą policji
• Zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki
Okres stażu - potwierdzenie współpracy
4. Współpraca z pielęgniarką szkolną
• Zaproszenie na pogadanki Okres stażu - potwierdzenie
5. Współpraca z Biblioteką Powiatową w Wieruszowie
• Zorganizowanie wycieczki do Biblioteki
• Zachęcanie do korzystania z księgozbioru
• Przeprowadzanie lekcji bibliotecznej
Rok szkolny 2009/2010 - potwierdzenie
- sprawozdanie
6. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły
• Współorganizowanie akcji i imprez.
Rok szkolny 2009/2010 - potwierdzenia

7. Współpraca z Nadleśnictwem Przedborów w ramach nawiązanej przez szkołę umowy.
• Organizowanie wycieczek przedmiotowych i plenerów
• Udział w akcjach organizowanych przez ośrodek.
Okres stażu - karty wycieczek

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Organizacja konkursów szkolnych
• Przeprowadzanie konkursów szkolnych z zakresu wiedzy ekologicznej Okres stażu - sprawozdania,
- regulaminy konkursów.
2. Przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów szkolnych
• Wykonywanie różnych prac na konkursy, próby, ćwiczenia w ramach wolontariatu. Okres stażu - prace dzieci,
- sprawozdania
ewentualnie dyplomy.
3. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
• Prowadzenie zajęć dla uczniów w okresie ferii
Okres stażu - potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Analiza 2 przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
• Identyfikacja problemów
• Opis i analiza
• Propozycje rozwiązania problemu
• Wdrażanie oddziaływań
Okres stażu - opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.