X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7112
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum Nr 6
Im Orląt Lwowskich
W Bielsku - Białej

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 6 w Bielsku – Białej (zwany dalej Samorządem) działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dn.7 września 1991 oraz o niniejszy Regulamin.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 6 w Bielsku – Białej.
3. Ustanawia się następujące organy Samorządu:
1) Samorządy klasowe
2) Rada Uczniowska
3) Zarząd

§2
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w wyborach: powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej Zarządem), aby uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy Samorządu.

§3
1. Samorząd ma prawo:
1) do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią oraz stawianymi wymaganiami,
2) do organizowania życia szkolnego w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
3) do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
4) do przeprowadzania w ważnych sprawach referendum,
5) do Szczęśliwych Numerków (wszelkie zasady dotyczące Szczęśliwych Numerków określa Rozdział 11 niniejszego Regulaminu),
6) do Dnia Eleganta (wszelkie zasady dotyczące Dnia Eleganta określa Rozdział 12 niniejszego Regulaminu),
7) do wydawania opinii o ocenianym nauczycielu na wniosek dyrektora,
8) do uczestniczenia w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których rozpatrywane są problemy wnoszone przez uczniów,
9) do zastosowania instytucji „poręczenia społecznego” za ucznia, wobec, którego ma być zastosowana kara administracyjna,
10) do stosowania kar dyscyplinujących wobec uczniów łamiących obowiązujące w szkole przepisy.
11) do udziału w akcjach ogólnopolskich (Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy),
12) do organizacji szkolnych akcji charytatywnych.
2. W realizacji swych zadań Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły

ROZDZIAŁ 2
Samorządy Klasowe
§4
1. Uczniowie danej klasy tworzą samorząd klasowy.
2. Organem Samorządu klasowego jest zarząd klasy (tzw. „trójka klasowa”) składający się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.
3. Kadencja zarządu klasy trwa jeden rok szkolny.

§5
Zarząd klasy:
1) reprezentuje interesy uczniów klasy wobec wychowawcy, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,
2) organizuje w miarę potrzeby, w porozumieniu z wychowawcą klasy, działalność kulturalną, oświatową, sportową, artystyczną oraz samopomoc uczniowską.

§6
1. Członków zarządu klasy wybierają uczniowie klasy w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i jawnym spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia, wówczas kandydatów wskazuje wychowawca klasy.
2. Wybory są organizowane w terminach: klasy pierwsze do 30 września, klasy drugie i trzecie do 15 września każdego roku. Szczegółowy termin wyborów określa wychowawca klasy.
3. Udział w głosowaniu jest obowiązkowy.
4. Przewodniczącym, zastępcą i skarbnikiem wybrane zostają osoby, które w głosowaniu otrzymają największą ilość głosów. W przypadku równości głosów następuje druga tura głosowania pomiędzy osobami, które uzyskały równą ilość głosów.
§7
1. Zarząd klasy może być odwołany w czasie trwania kadencji na wniosek co najmniej 1/3 uczniów klasy złożony do wychowawcy klasy.
2. Uchwałę w przedmiocie odwołania przewodniczącego klasy, zastępcy lub skarbnika podejmują uczniowie klasy bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku odwołania przewodniczącego klasy, zastępcy lub skarbnika wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin nowych wyborów.

ROZDZIAŁ 3
Rada Uczniowska
§8
1. Członkowie zarządów wszystkich klas szkoły tworzą Radę Uczniowską.
2. Rada Uczniowska nadzoruje bieżącą pracę samorządu i wyznacza szczegółowe kierunki działania.
3. Rada Uczniowska w szczególności:
1) przyjmuje sprawozdania Zarządu z bieżącej działalności,
2) powołuje członków szkolnej komisji wyborczej przed wyborami do Zarządu,
3) na wniosek dyrektora szkoły opiniuje pracę nauczycieli,
4) odwołuje członków Zarządu,
5) uchwala zmiany w Regulaminie.

§ 9
1. Posiedzenia Rady Uczniowskiej zwoływane są przez Zarząd co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia są zwoływane również w innych terminach, na wniosek przynajmniej 1/3 członków Rady Uczniowskiej, dyrektora szkoły lub opiekuna samorządu.
3. Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy.
4. Rada Uczniowska podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością gło-sów, przy obecności przynajmniej połowy członków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może uchwalić tajność głosowania.
5. W posiedzeniach Rady Uczniowskiej ma prawo wziąć udział (bez prawa głosu) opiekun samorządu.
6. Uchwały Rady Uczniowskiej są wiążące dla Zarządu.

ROZDZIAŁ 4
Zarząd
§ 10
1. Bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) skarbnik.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok szkolny.

§ 11
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Rady Uczniowskiej,
2) kierowanie bieżącą pracą Samorządu,
3) reprezentowanie Samorządu wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej,
4) prowadzenie dokumentacji,
5) podejmowanie czynności prawnych w imieniu Samorządu,
6) powoływanie sekcji (organizacyjnej, porządkowej, artystycznej. DJ –jów),
7) składanie sprawozdania ze swej działalności Radzie Uczniowskiej,
8) ustalanie źródeł pozyskiwania dochodów i sposobów wydatkowania uzyskanych środków.
9) zwoływanie Zarządu, co najmniej raz w miesiącu.

ROZDZIAŁ 5
Przewodniczący Zarządu
§ 12
Przewodniczący Samorządu powoływany jest przez Zarząd spośród jego członków.
Przewodniczący odpowiada za działalność samorządu.

§ 13
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,
2) planowanie i prowadzenie zebrań lub wyznaczanie prowadzących,
3) rozdzielanie zadań pomiędzy członków Zarządu,
4) angażowanie jak największej grupy uczniów do pracy na rzecz Samorządu,
5) współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, administracją szkolną oraz społecznością lokalną,
6) wychowywanie swoich następców,
7) składanie ustnego sprawozdania Radzie Uczniowskiej dotyczącego bieżącej działalności Zarządu.

ROZDZIAŁ 6
Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik
§ 14
Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy:
1) pomoc Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków,
2) pełnienie obowiązków Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 15
Sekretarz odpowiada za:
1) dokumentację Samorządu,
2) organizację bieżących kontaktów z innymi szkołami i instytucjami,
3) korespondencję Samorządu,
4) prowadzenie protokołów z zebrań Zarządu.

§ 16
Skarbnik prowadzi działalność finansową Samorządu, w szczególności:
1) gromadzi fundusze niezbędne do statutowych działań samorządu
2) rozporządza zgromadzonymi funduszami zgodnie z uchwałami Zarządu,
3) prowadzi podręczną kasę Samorządu w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgromadzonym środkom,
4) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków,
5) czuwa nad prawidłowością dokumentacji finansowej, zwłaszcza poprzez należyte gromadzenie rachunków za zakupione towary i usługi.
6) na koniec roku szkolnego składa Radzie Uczniowskiej sprawozdanie finansowe za okres sprawowania funkcji,

ROZDZIAŁ 7
Działalność Finansowa Samorządu
§ 17
1. Samorząd Uczniowski może prowadzić działalność finansową.
2. Szczegółowy sposób uzyskiwania dochodów oraz wydatkowania posiadanych środków uchwala Zarząd.
3. Bezpośrednio działalnością finansową samorządu zajmuje się skarbnik.

§ 18
1. Dochodami samorządu mogą być:
1) dobrowolne składki uczniów,
2) darowizny i dotacje organów administracji państwowej, powiatowej i gminnej, a także od osób fizycznych i innych podmiotów,
3) sprzedaż biletów na organizowane przez Samorząd imprezy kulturalne, rozrywkowe i artystyczne.
2. Dochody są ewidencjonowane przez skarbnika w specjalnym wykazie i winny być udokumentowane odpowiednimi rachunkami lub pokwitowaniami.

§ 19
1. Uzyskane dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność Samorządu.
2. Zarząd określa szczegółowe cele, na które mają być wydatkowane uzyskane środki. Skarbnik realizuje uchwały Zarządu w tym zakresie.
3. Wydatki są ewidencjonowane przez skarbnika w specjalnym wykazie i winny być udokumentowane odpowiednimi rachunkami lub pokwitowaniami.

§ 20
1. Środki zgromadzone przez Samorząd są przechowywane przez skarbnika w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgromadzonym środkom.
2. Prawo do pobierania pieniędzy maja opiekunowie Samorządu i skarbnik.
3. Bieżący nadzór nad działalnością finansową sprawują opiekunowie Samorządu.

ROZDZIAŁ 8
Współpraca samorządu z innymi organami szkoły
§ 21
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Samorządu, organy Samorządu współpracują z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.
2. Bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim realizuje opiekun Samorządu. Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie najwyżej dwóch nauczycieli.

§ 22
1. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu dokonuje Dyrektor Szkoły po przeprowadzeniu konsultacji i uzyskaniu akceptacji Samorządu Uczniowskiego.
2. Opiekunowie Samorządu są powoływani spośród nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę.
3. Opiekunem Samorządu może być jedynie nauczyciel zatrudniony w Gimnazjum Nr 6 w Bielsku - Białej w pełnym wymiarze godzin.
4. Kadencja opiekuna trwa jeden rok szkolny. Opiekun może pełnić swą funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.
5. Opiekun samorządu wspiera wszystkie organy Samorządu Szkolnego i pomaga im w realizacji poszczególnych zadań.
6. Opiekun Samorządu w szczególności:
1) może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu, z głosem doradczym,
2) ma prawo wglądu do dokumentów Samorządu, zwłaszcza dokumentów finansowych,
3) bierze udział w pracach komisji wyborczej i pomaga członkom komisji we właściwym przebiegu jej pracy,
4) udziela technicznej pomocy w realizacji zadań Samorządu.

ROZDZIAŁ 9
Sposób powoływania Zarządu
§ 23
1. Zarząd jest wybierany przez uczniów szkoły w wyborach: powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.
2. Ustępujący Zarząd rozpisuje wybory. Powinny się one odbyć nie później niż do 20 maja każdego roku szkolnego.
3. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się Szkolną Komisję Wyborczą.

§ 24
1. Na 20 dni przed terminem wyborów Rada Uczniowska powołuje szkolną komisję wyborczą składającą się z 5 osób: przewodniczącego, zastępcy i 3 członków.
2. Szkolna komisja wyborcza organizuje przebieg wyborów, w szczególności:
1) wydaje kandydatom karty do zbierania podpisów poparcia,
2) przyjmuje kandydatury na członków Zarządu wraz z listami poparcia,
3) sprawdza złożone kandydatury pod względem formalnym, zwłaszcza w zakresie prawidłowości zebranych podpisów,
4) ogłasza listę kandydatów, najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów,
5) sporządza listy osób uprawnionych do głosowania,
6) wydaje każdemu uczniowi szkoły jedną kartę do głosowania,
7) organizuje punkt głosowania (urnę wyborczą)
8) czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad zapewnieniem zasad równości, bezpośredniości i tajności wyborów,
9) po zakończeniu głosowania oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów,
10) sporządza protokół (załącznik nr 1) z obliczenia głosów, podpisany przez wszystkich członków komisji i opiekuna samorządu,
11) ogłasza publicznie wyniki wyborów poprzez stosowne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń.
12) rozpatrywanie ewentualnych skarg.
3. W pracach komisji wyborczej bierze udział opiekun Samorządu.

§ 25
1. Kandydatem na członka Zarządu może być każdy uczeń szkoły, który uzyska poparcie (pod-pisy) co najmniej 30 uczniów szkoły. Jeden uczeń może poprzeć dwóch kandydatów. Wzór listy podpisów zawiera załącznik nr 2.
2. Prawo kandydowania do władz Samorządu ma uczeń (kl. 1-2) posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz pozytywne oceny z przedmiotów nauczania.
3. Klasy maja prawo wystawić najwyżej trzech kandydatów.
4. Biernego prawa wyborczego są pozbawieni:
1) członkowie szkolnej komisji wyborczej,
2) uczniowie ukarani w poprzednim roku szkolnym za przewinienia dyscyplinarne lub skazani przez Sąd dla Nieletnich.
5. Wykaz uczniów pozbawionych praw wyborczych przekazuje komisji wyborczej Dyrektor Szkoły przed upływem terminu do składania podpisów poparcia.
6. Kandydaci składają przewodniczącemu komisji wyborczej lub jego zastępcy (za pokwitowaniem) swoje kandydatury na piśmie wraz z listami podpisów osób popierających, najpóźniej na 11 dni przed terminem wyborów.
7. Jeżeli liczba zgłoszonych w tym trybie kandydatów jest mniejsza od 7, kandydatów na brakujące miejsca wybiera Rada Uczniowska, w liczbie przekraczającej ilość mandatów.

§ 26
1. Komisja wyborcza bada kandydatury pod względem spełnienia wymogów określonych w § 25.
2. Jeżeli kandydatura odpowiada wymogom formalnym, dane kandydata są wpisywane na listę wyborczą. Lista wyborcza zawiera imiona, nazwiska i klasy kandydatów i jest publikowana w formie obwieszczenia na terenie szkoły najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów.
3. Jeżeli kandydatura nie odpowiada wymogom formalnym, komisja wyborcza bezwzględną większością głosów orzeka o odmowie wpisania na listę kandydatów. Kandydatowi służy prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Szkoły w terminie 1 dnia od jej ogłoszenia. Odwołanie jest rozpoznawane niezwłocznie, zaś decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 27
1. W głosowaniu mogą wziąć udział uczniowie klas 1 i 2, łącznie z kandydatami i członkami komisji wyborczej.
2. W głosowaniu nie mogą brać uczniowie ukarani w poprzednim roku szkolnym za przewinienia dyscyplinarne lub skazani przez Sąd dla Nieletnich. Wykaz uczniów pozbawionych praw wyborczych przekazuje komisji wyborczej Dyrektor Szkoły.
3. Każdy z uczestników głosowania otrzymuje od komisji wyborczej jedną kartę do głosowania, opatrzoną pieczęcią Samorządu Uczniowskiego, co powinno być odnotowane w spisie uczniów klasy. Każdy uczeń oddaje swój głos w warunkach zapewniających tajność głosowania.
4. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak „X”.
5. W przypadku wypełnienia karty do głosowania w sposób niezgodny z ust.5 głos jest nieważny.


§ 28
1. Komisja wyborcza oblicza głosy niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
2. Po obliczeniu oddanych głosów sporządza się protokół, w którym należy uwzględnić:
1) ilość osób uprawnionych do głosowania
2) ilość głosów oddanych,
3) ilość głosów nieważnych,
4) ilość głosów ważnych,
5) ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
3. Dane określone w punkcie 2 są niezwłocznie publikowane na terenie szkoły w formie obwieszczenia.
4. Każdy kandydat ma prawo zgłoszenia do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów, protestu wyborczego, jeżeli w trakcie głosowania doszło do naruszenia pra-wa mającego wpływ na wynik wyborów. W przypadku uznania zasadności protestu Dyrektor Szkoły unieważnia wybory w całości lub części i zarządza ponowne wybory lub wybory uzupełniające

§ 29
1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika na pierwszym posiedzeniu w terminie określonym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, najpóźniej na 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów.
2. Członkowie zarządu składają na ręce opiekuna samorządu ślubowanie o treści:
„Ślubuję uroczyście, że powierzone mi zadania będę wykonywał sumiennie i rzetelnie. W swych działaniach zawsze będę się kierował dobrem społeczności uczniowskiej. Przyrzekam, że zrobię wszystko, aby rozsławiać imię szkoły i godnie ją reprezentować”.

ROZDZIAŁ 10
Odwołanie i rezygnacja
§ 30
1. Odwołanie Zarządu lub jego członka odbywa się na wniosek:
1) grupy co najmniej 30 % uczniów (wniosek musi być udokumentowany podpisami tych
uczniów),
2) Dyrektora Szkoły,
3) Opiekunów Samorządu Uczniowskiego,
4) Rady Pedagogicznej.
3. Uchwałę w przedmiocie odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu podejmuje Rada Uczniowska większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

§ 31
1. Członek Zarządu może sam zrezygnować z pełnionej funkcji.
2. Rezygnację składa na ręce Opiekuna Samorządu.

ROZDZIAŁ 11
Regulamin Szczęśliwych Numerków

§ 32
1. Codziennie losowany jest jeden numer z wyjątkiem Dnia Eleganta.
2. Wylosowany numer odpowiada numerowi w dzienniku. Uczeń, którego numer jest wylosowany jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i nie zapowiedzianych kartkówek w danym dniu
3. Numer jest wywieszany na szkolnej tablicy informacyjnej.

§ 33
1. System losowania Szczęśliwych Numerków ustala Zarząd i powiadamia o nich wszystkich zainteresowanych.
2. Osoby odpowiedzialne za losowanie to przedstawiciele sekcji organizacyjnej.
3. Wszystkie sporne kwestie dotyczące sposobu losowania rozstrzyga Zarząd.
4. Nad przestrzeganiem regulaminu Szczęśliwych Numerków czuwają Zarząd i opiekunowie.

ROZDZIAŁ 12
Dzień Eleganta
§ 34
1. Raz w miesiącu losowany jest dzień, w którym przypada Dzień Eleganta.
2. Losowanie przeprowadzają osoby sekcji organizacyjnej.
3. Data jest wywieszana na szkolnej tablicy informacyjnej.
4. Osoby odświętnie ubrane w Dzień Eleganta zwolnione są z odpowiedzi ustnych i nie zapowiedzianych kartkówek.
5. Strój odświętny dla dziewczyn:
1) biała, elegancka bluzka,
2) elegancka spódnica lub spodnie w kolorze czarnym lub granatowym,
3) eleganckie obuwie.
6. Strój odświętny dla chłopców:
1) elegancka koszula w białym lub błękitnym kolorze,
2) eleganckie spodnie w kolorze czarnym lub granatowym,
3) eleganckie obuwie.
7. W Dzień Eleganta sekcja porządkowa nie sprawdza obuwia zamiennego.

ROZDZIAŁ 13
Postanowienia końcowe
§ 35
1. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły.
2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom.
3. Zmiany regulaminu mogą być proponowane przez 1/3 członków Rady Uczniowskiej, Zarząd, Dyrektora Szkoły i opiekuna samorządu.
4. Projekt zmian jest udostępniony członkom Rady Uczniowskiej na 7 dni przed głosowaniem.
5. Zmiany uchwala Rada Uczniowska większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty podania jego treści do wiadomości uczniów tj. od dnia .................. i obowiązuje do czasu jego zmiany.

Regulamin jest do wglądu u dyrektora gimnazjum oraz w czytelni szkolnej.
Regulamin opracował zespół w składzie:

........................................
mgr Aneta Skorupska

........................................
mgr Agata Banet

........................................
mgr Małgorzata Wawrzuta

........................................
przedstawiciel Rady Uczniowskiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.