X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7090
Przesłano:

Konspekty lekcji z przedmiotu sztuka

Temat : Aleja drzew jesienią.

Cele ogólne:
•Kształcenie umiejętności patrzenia i dostrzegania plastycznego;
•Rozwijanie pomysłowości w stosowania środków plastycznych;
•Rozbudzanie wrażliwości, rozwijanie wyobraźni plastycznej;
•Stwarzanie twórczej atmosfery w pracy na lekcji.
Cele operacyjne:
Uczeń:
•potrafi na przykładzie wymienić i opisać najważniejsze cechy perspektywy zbieżnej, powietrznej, malarskiej ,
•zachowuje logikę kompozycji,
•zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,
•analizuje i ocenia swoją pracę.
Metody:
•słowna
•obserwacja
•ćwiczenia praktyczne
Formy pracy:
•zbiorowa
•indywidualna
Technika i narzędzia:
•szkice ołówkiem
•kredki świecowe
•farby plakatowe
Środki dydaktyczne:
•reprodukcje
•plansze
•zdjęcia
•prace uczniów
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Przebieg lekcji:
Część organizacyjna:
•sprawdzenie obecności uczniów
2.Część wstępna - wprowadzająca:
•Podanie tematu i określenie celu wycieczki.
Lekcja poprzedzona wycieczką – obserwacja drzew, ustawionych w różnych odległościach, wykonanie szkiców pomocniczych.
Uczniowie zwracają uwagę na:
•krajobraz, rzeźbę terenu;
•obserwują linię horyzontu, wysokość drzew i ich pozorne zmiany barwne(stojąc, kucając i wspinając się na palcach);
•określają położenie widzianych drzew;
• porównują wysokość kolegów z wysokością drzew.
3. Prezentacja tematu i materiału pomocniczego.
Po powrocie do pracowni uczniowie:
•oglądają reprodukcję obrazu M.Hobbema Aleja w Middelharnis, prace uczniów, zdjęcia przedstawiające różne sposoby przedstawiania przestrzeni(persp. zbieżną, malarską, powietrzną,),
•omawiają własne spostrzeżenia z obserwacji,
•zastanawiają się nad własną realizacją plastyczną tematu.
Druga lekcja:
4.Prezentacja własnych propozycji.
•uczniowie przedstawiają własne propozycje tematu oraz sposób wykonania- technikę pracy;
•praca indywidualna uczniów – wykonywanie szkic zaobserwowanych drzew i ich położenia, zmian w nasyceniu barw w miarę zbliżania się do linii horyzontu się ;
•pomoc i korekta.
5.Podsumowanie i ocena
Uczniowie wyrażają swoje opinie i uwagi o pracach kolegów. Nauczyciel ocenia aktywność i prace plastyczne uczniów.
6.Zakończenie zajęć
•uczniowie porządkują stanowiska pracy

--------------------------------------

"Krajobraz pustynny" - makieta

Cele:
•kompozycja plastyczna jako układ rekwizytów w przestrzeni;
•zagadnienie równowagi w kompozycji;
•wykorzystanie wiedzy uczniów z przedmiotu geografia,jęz. polski;
Metody:
•rozmowa;
•ćwiczenia praktyczne
Formy pracy:
•zbiorowa
•indywidualna
Techniki i narzędzia:
Makieta:tektura,farby plak.,nożyczki,płótno,materiał przyrodniczy-piasek,kamienie itp.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Przebieg zajęć:
1.Część organizacyjna:
sprawdzenie obecności uczniów
2.Część zasadnicza lekcji:
•nawiązanie do tematu - podanie celu lekcji;
Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na fragment filmu ,,W pustyni i w puszczy’’ przedstawiający wygląd pustyni i nawiązuje do tematu zajęć plastycznych. Uczniowie omawiają życie na pustyni.
•omówienie techniki i narzędzi
Czynności uczniów:
•wycięcie z kartonu sylwetek roślin,zwierząt;
•ułożenie podłoża z piasku, kamieni i rozplanowanie fauny i flory ;
•uwzględnienie światła podczas tworzenia makiety.
Nauczyciel zwraca uwagę na kompozycję pod kątem perspektywy powietrznej.
3.Praca zbiorowa :
•uczniowie współdziałają w zespole ,realizując wspólnie przemyślany projekt ;
•dzielą się pracą;
•fotografują pracę .
4. Podsumowanie i ocena
•uczniowie omawiają wspólną pracę ;
•nauczyciel ocenia pracę i aktywność uczniów ;
•porządkowanie stanowisk pracy.
-------------------------------------------

Temat:"Zakładka zdobiona hieroglifami"

Cele:
•zapozna uczniów z pismem obrazkowym (hieroglifami)
•wykorzystanie wiedzy uczniów z przedmiotu historia,jęz. polski;

Po lekcji uczeń:
•potrafi wskazać miejsce powstania pisma obrazkowego(hieroglifów)
•potrafi wymienić nazwy materiałów pisarskich
Metody:
•projekcja filmu pt. ,,Cuda świata’’;
•dyskusja;
•ćwiczenia praktyczne .
Środki:ilustracje z hieroglifami,mapa świata,film pt.,,Cuda świata’’
Formy pracy:
•zbiorowa
•indywidualna
Techniki i narzędzia:Technika i narzędzia dowolne
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Przebieg zajęć:
1.Część organizacyjna:
sprawdzenie obecności uczniów
2.Część zasadnicza lekcji:
•nawiązanie do tematu - podanie celu lekcji;
Na początku lekcji nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów z historii i jęz. polskiego n.t. hieroglifów.
•Następnie wiadomości zostają wzbogacone poprzez film pt. ,,Cuda świata’’;Uczniowie podsumowują wiadomości:hieroglify były pismem starożytnych Egipcjan,pisano nim na papirusie lub ryto nim w kamieniu;
•Proponujemy uczniom ćwiczenie praktyczne – wykonanie zakładki zdobionej hieroglifami;
•Nauczyciel zwraca uwagę na użycie znanych hieroglifów ,a także wymyślenie własnych.
3.Prace indywidualne uczniów:
•uczniowie przedstawiają własne propozycje;
•nauczyciel udziela pomocy, korekty;
4.Podsumowanie i ocena
•uczniowie omawiają prace własne i innych osób;
•nauczyciel ocenia pracę i aktywność uczniów ;
•porządkowanie stanowisk pracy.

------------------------------------------------

Temat: "Liternictwo ozdobne - dawniej i dziś"

Cele:
•zapoznanie uczniów ze sposobami zdobień literniczych w książkach sprzed lat i współcześnie;

Metody:
•pokaz;
•,,burza mózgów’’
•ćwiczenia praktyczne .

Środki:tablice z literami ozdobnymi,przykłady zdobień literniczych(stare i współczesne książki).

Formy pracy:
•grupowa
•indywidualna
Techniki i narzędzia:Technika i narzędzia dowolne.

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

1.Część organizacyjna: sprawdzenie obecności uczniów

2. Część zasadnicza lekcji:
•nawiązanie do tematu - podanie celu lekcji;
•nauczyciel dzieli klasę na 3 grup .Każda otrzymuje próbki tekstów zaczerpniętych z różnych książek (b.starych,współczesnych).Prosimy o porównanie ich pod względem graficznym(czy mają wartość artystyczną?-cechy).
•uczniowie zapisują cechy na tablicy.
•nauczyciel ocenia prezentację grup pod względem rozwiązania problemy plastycznego.
•następnie uczniowie wykonują w oparciu o dostępne wzory,bądź projektują samodzielnie ,inicjał swojego imienia przy użyciu dostępnych środków.

3. Prace indywidualne uczniów:
•uczniowie przedstawiają własne prace;
•nauczyciel udziela pomocy, korekty.

4. Podsumowanie i ocena
•uczniowie omawiają prace własne i innych osób;
•nauczyciel ocenia pracę i aktywność uczniów ;
•porządkowanie stanowisk pracy .

----------------------------------------------

Scenariusz lekcji plastyki w klasie I gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem lekkim.

Temat:,, Jamnik numer 1 na świecie.’’

Czas trwania:45 min.
Cele główne:
•Kreowanie działalności twórczej
•Łamanie stereotypów
•Kształtowanie myślenia abstrakcyjnego

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
•Twórczo myśleć i działać- kreować
•Samodzielnie przygotować szkic rysunku jamnika,dostosowany do wymyślonej przez siebie nazwy (np.jamnik płot,jamnik pagórkowaty,jamnik miastowy itd.)
•Omówić swoją pracę

Metody :dyskusja, burza mózgów, wizualizacja, działanie twórcze.

Forma pracy: indywidualna.

Środki dydaktyczne: rysunki uczniów.

Materiały i narzędzia: blok rys. kredki ołówkowe, pisaki.

Tok lekcji:

IFaza wprowadzająca:
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne.
2.Podanie tematu zajęć i rozdanie rysunków dzieci z poprzednich lat. Dyskusja na temat obejrzanych prac(Czy są pomysłowe, oryginalne i łamią stereotypy?)

IIFaza realizacyjna:
1.Uczeń odwołując się do zaobserwowanych prac ,wymyśla nazwę dla „ jamnika numer1 na świecie” i dokonuje realizacji plastycznej swojego pomysłu.
2.Nauczyciel nie przeprowadza korekty pracy ucznia, może jedynie inspirować i zachęcać do działania.

IIIFaza podsumowująca:

1.Prezentacja swojego rysunku i samoocena:
•Uczeń porównuje nazwę jamnika z realizacją plastyczną
•Uczeń wskazuje na wady i zalety swojego rysunku
•Dokonuje samooceny: „Czy jestem zadowolony ze swojej pracy?”

2.Ewaluacja:
•Uczeń zapisuje na odwrocie rysunku odpowiedź na pytanie : „Czy podobały Ci się zajęcia i dlaczego?”

3.Ocena prac:
Nauczyciel ocenia –uwzględnia kryteria:
•Pomysłowość, oryginalność pomysłu i wytwór
•Umiejętność łamania stereotypów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.