X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6990
Przesłano:

Cechy plotki na podstawie wiersza Zdzisława Szczepaniaka "Plotka"

Scenariusz zajęć – język polski w gimnazjum specjalnym

Klasa - I gimnazjum

Czas trwania zajęć – 45 minut

Temat: Cechy plotki na podstawie wiersza Zdzisława Szczepaniaka „Plotka”.

Realizowane treści podstawy programowej:
I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1. Czytanie i słuchanie:
1)odbiera komunikaty pisane, mówione,
2)wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty
tekstu,
7)rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację),
II Analiza i interpretacja tekstów kultury.
1.Wstępne rozpoznanie:
2)rozpoznaje problematykę utworu,
2.Analiza:
4)wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych,
6)przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego,

Cel główny: doskonalenie umiejętności odbioru i analizy tekstu poetyckiego,

Cele operacyjne:
- uczeń wie:
a) że omawiany teksy należy do liryki,
b) kto jest nadawcą, a kto odbiorcą utworu,
- uczeń potrafi:
a) wyszukać potrzebne informacje,
b) określić problematykę utworu,
c) rozpoznać intencję wypowiedzi,
d) wskazać zastosowane środki stylistyczne,
e) omówić budowę utworu,
- uczeń stosuje:
a) zdobytą wiedzę w praktyce,

Metody pracy: podająca, poszukująca, praca z tekstem,
Formy pracy: zespołowa, indywidualna,
Środki dydaktyczne: plansza „Kraina literatury”, karty pracy, podręczniki, plansze - środki stylistyczne, tablica multimedialna,

Tok zajęć:

1. Sprawdzenie obecności.
2. Sprawdzenie zadania domowego.
3. Zapoznanie z treścią wiersza „Plotka”.
4. Określenie rodzaju literackiego, do którego należy tekst - (karta pracy nr 1).
5. Określenie tematu oraz nadawcy i odbiorcy wiersza.
6. Wyjaśnienie pojęcia „plotka”- swobodne wypowiedzi uczniów.
7. Zapoznanie z celami lekcji.
8. Zapisanie tematu lekcji oraz wyjaśnienia pojęcia „plotka” („Słownik współczesnego języka polskiego”).
9. Wyszukiwanie w tekście informacji n/t plotki oraz rozpoznanie środków stylistycznych - (karta pracy nr 2).
10. Określenie intencji wypowiedzi. Zapis w zeszytach: Postawa potępiająca czyjeś zachowanie, poglądy nazywana jest dezaprobatą.
11. Wskazanie sposobów walki z plotkowaniem (na podstawie tekstu) - (karta pracy nr 3)
12. Omówienie budowy wiersza (ustnie).
13. Podsumowanie i ocena pracy uczniów w czasie zajęć.
14. Zadanie pracy domowej - (karta pracy nr 4 ).
------------------------------------------------------
Karta pracy nr 1

Spośród cech utworów literackich podkreśl te, które posiada wiersz „Plotka”.
- podział na zwrotki,
- obecność narratora,
- tekst główny i poboczny,
- brak narratora, występuje podmiot liryczny,
- podział na akty i sceny,
- pisany wierszem,
- pisany prozą,
- podział na rozdziały, podrozdziały,
- ujawniane są uczucia, przemyślenia, przeżycia, poglądy,

Na podstawie podkreślonych cech można stwierdzić, że wiersz „Plotka” należy do ........................................ .

Karta pracy nr 2

Wyszukaj w tekście wiersza potrzebne informacje i rozpoznaj użyte środki stylistyczne:
Plotka jest (jaka?):
........................................
........................................
........................................
Wypisane określenia plotki to:........................................

Plotka jest jak .....................................
Jest to ........................................

Plotka (co robi?):
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Plotka w wierszu zachowuje się jak ........................................
Taki środek stylistyczny nazywamy ........................................Karta pracy nr 3

Podmiot liryczny w wierszu nie pochwala plotkowania, potępia je.
Wyraża więc swoją dezaprobatę.

Zapisz, w postaci zdań rozkazujących, podane przez podmiot liryczny sposoby walki z plotkowaniem:

Gdy przed plotką zamknąć uszy,
W żaden sposób nas nie ruszy.
........................................

A gdy nikt jej nie powtórzy,
To się sama sobą znuży.
Zeschnie, zwiędnie i zmarnieje.
I przepadnie.
........................................

Karta pracy nr 4

Uzupełnij zdania.

Wiersz „Plotka” zbudowany jest z ..................... zwrotek.
Każda zwrotka ma .................. liczbę wersów:
pierwsza - ........................................
druga - ........................................
trzecia - ........................................
czwarta - ........................................
W wierszu występują rymy o układzie aa bb cc dd . Są to rymy ......................................., ponieważ rymujące się wyrazy
znajdują się w dwóch kolejnych wersach (tworzą pary).
Wypisz wyrazy rymujące się z następujących wersów:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
6. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.