X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6888
Przesłano:

Program wychowawczy ucznia z zespołem Aspergera - nauczanie indywidualne, klasa VI szkoły specjalnej

PROGRAM WYCHOWAWCZY
UCZNIA Z ZESPOŁEM ASPERGERA – nauczanie indywidualne
KLASA VI SZKOŁY SPECJALNEJ

Założeniem pracy wychowawczej jest zmierzanie do tego , aby X poszukiwał, odkrywał i dążył na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
Uczył się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywał się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych ze szczególnym naciskiem na godność i prawa człowieka.

Wychowawca X ( ucznia) ma za zadanie :
• integrować ucznia ze społecznością szkolną
• mediować w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami
• inspirować i wzmacniać współpracę z rodzicami
• podejmować problemy , zagadnienia zgodne z tym , co przeżywa uczeń jako osoba dojrzewająca
• wspierać uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju

ZAGADNIENIA – ZADANIA w korelacji ze ścieżką edukacyjną

1. BEZPIECZNY MARSZ DO SZKOŁY – edukacja prozdrowotna
- niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia
- jak należy dbać o własne bezpieczeństwo?
- systematycznie uczęszczam do szkoły
Cele :
- uświadomienie Mateuszowi faktu , że każdy powinien dbać o własne bezpieczeństwo na drogach , jezdniach , ulicach oraz o bezpieczeństwo innych
- kształtowanie właściwego stosunku MATEUSZA do obowiązku szkolnego

2. PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO - Edukacja prozdrowotna
- sposoby właściwego zagospodarowania czasu wolnego
- wspólny odpoczynek z rodziną
- dbałość o zdrowie w okresie dojrzewania
Cele :
- wskazanie sposobów właściwego zagospodarowania czasu wolnego
- zrozumienie potrzeby czynnego wypoczynku oraz jego wpływu na kondycje fizyczną

3. JAK DBAM O SWOJE ZDROWIE - Edukacja prozdrowotna
- higiena okresu dojrzewania - spotkanie z pielęgniarką
- Ja dojrzewam - spotkanie z lekarzem
- prawidłowe odżywianie się
- estetyka i ilość spożywanych posiłków
- negatywne skutki palenia papierosów - program profilaktyki szkolnej
- zagrożenia – alkoholizm , narkomania
Cele:
- dostrzeganie zależności pomiędzy odżywianiem , a zdrowiem człowieka
- poznanie zagrożeń płynących z nałogu tytoniowego
-poznanie konsekwencji zdrowotnych wynikających ze stosowania używek

4. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY EUROPEJSKIEJ - Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
- ogólne wiadomości o krajach Unii Europejskiej
- przybliżenie sylwetek wybitnych Polaków
- kandydat na patrona szkoły
- Cele:
- zrozumienie znaczenia słów - Zjednoczona Europa
- uświadomienie zasług wybitnych Polaków dla kultury i nauki europejskiej
- wybór kandydata na patrona szkoły

5. UCZEŃ NA MEDAL - Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
- osiąganie jak najlepszych wyników w nauce
- dlaczego warto się uczyć ?
- pomoc koleżeńska
Cele:
- ustosunkowanie się do uzyskanych wyników w szkole
- uświadomienie sobie potrzeby , konieczności zdobywania wiedzy
- rozumienie wartość uczenia się

6. MOJE HOOBBY - Edukacja prozdrowotna
- czym jest hobby ?
- prezentacja kolekcji
Cele:
- uświadomienie Mateuszowi , że hobby rozwija zainteresowania i umiejętności
- dostrzeganie i odczuwanie radości z własnej pasji i samorozwoju

7. KULTURA MOJEGO ZACHOWANIA - Edukacja prozdrowotna
- jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze!
- jakie są moje myśli, słowa i czyny wobec siebie i moich kolegów ?
- jak zachowuje się jako uczeń?
- dlaczego moje zachowanie świadczy o mnie i o moich rodzicach?
Cele:
- rozumienie potrzeby dobrego, własnego zachowania
- dostrzeganie wartość dobrej opinii otoczenia
- uświadomienie Mateuszowi , kto może mieć i ma wpływ na Jego określone zachowania
- branie udziału w wycieczkach szkolnych za wzorowe zachowanie

8.MOJA MIEJSCOWOŚĆ /MÓJ REGION - Edukacja regionalna
- historia miejscowości w której uczęszczam do szkoły/ mieszkam , na tle historii regionu
- udział w konkursach o Kociewiu
- wycieczki : instytucje dla potrzeb mieszkańców , przygotowanie gazetki tematycznej
- zasoby internetowej strony GMINY WARLUBIE
Cele:
- umiejętność krótkiego przedstawienia historii swojej miejscowości
- dostrzeganie dorobku kulturowego / ekonomicznego ludności w miejscowości i w regionie
- korzystanie z Internetu na edukacyjne potrzeby własne

9.WSPÓŁDZIAŁANIE W ZESPOLE ORAZ ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI UCZNIA – Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
- Szkolny system oceniania zachowania
- pomoc uczniom słabszym – sens bezinteresownej pomocy
- aktywowanie Mateusza do działań na rzecz szkoły
- udział w organizowanych przez placówkę konkursach i zawodach
- zachowania asertywne – wyrażanie własnego zdania
Cele:
- wyrabianie poczucia przynależności do zespołu klasowego
-wdrażanie do samopomocy koleżeńskiej
- wyrabianie szacunku wobec drugiej osoby – nacisk na godność i prawa człowieka
- kształtowanie samodzielności , optymizmu , samoakceptacji i samooceny

Praca wychowawcza opiera się na założeniach:

• MATEUSZ rozwija się we właściwym dla siebie tempie
• warunkiem powodzenia w edukacji jest współpraca z rodziną MATEUSZA
• nawet niewielkie postępy MATEUSZA będą wzmacniane pozytywnie , natomiast brak postępów nie będzie podlegał wartościowaniu negatywnemu

W procesie wychowawczym ważną rolę odgrywa
"DOBRE OCENIANIE" sprzyjające rozwojowi MATEUSZA , które:
• nie etykietuje
• nie pełni funkcji kary czy nagrody
• nie zawiera krytyki
• uwzględnia postęp jaki dokonał się w MATEUSZU
• uwzględnia możliwości MATEUSZA
• daje informacje MATEUSZOWI o tym , co już umie i nad czym musi popracować
• jest sprawiedliwe

System wartości stosowany w pracy z MATEUSZEM- oparty NA GODNOŚCI I PRAWACH CZŁOWIEKA:

• Jestem tolerancyjny
• Jestem samokrytyczny
• Dbam o środowisko naturalne
• Odnajduje swoje miejsce w społeczeństwie
• Daje sobie radę w trudnych sytuacjach
• Mam dobry kontakt z otoczeniem
• Cenię swobodny dostęp do przyrody
• Planuję swój przyszły dom wg własnych upodobań
• Potrafię przyjmować krytykę
• Rozwijam swoje hobby i zainteresowania
• Cenię dobrych przyjaciół
• Nie rozpamiętuje krzywd
• Pomagam innym
• Mam zaufanie do innych
• Postępuje tak , aby mieć uznanie i poważanie innych

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

• aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym;
• radzi sobie z sukcesami i porażką;
• wyraża swoje myśli w procesie zdobywania wiedzy;
• umie zachować się w sytuacjach trudnych;
• szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu;
• toleruje inność kolegów, liczy się z ich potrzebami;
• stosuje zwroty grzecznościowe;
• zna zasady współżycia w grupie i przestrzega je;
• rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych .

WYCHOWAWCA
Mgr Joanna Stępniewska

AKCEPTACJA RODZICA:

Tak........................................
Nie........................................
DATA........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.