X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6887
Przesłano:

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w Szkole Przysposabiającej do Pracy

ZASADY OCENIANIA , KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
w Szkole Przysposabiającej do Pracy
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

W S T Ę P

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół , ZAŁĄCZNIK nr3 (Dz. U. z dnia 1 lutego 2005.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w Dz. U. nr 130; poz. 906 z dnia 13 lipca 2007 r.)
Ocenianiu podlegają:
1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2. Zachowanie ucznia, polegające na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
Cele wewnątrzszkolnego oceniania:
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
• poinformowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie,
• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
• dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OCENIANIA

1. Wymagania edukacyjne.
• Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania „WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI i SAMODZIELNOŚCI” oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć;
• Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
• Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

2. Ocenianie
W Szkole Przysposabiającej do Pracy ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje podsumowanie osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej semestralnej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie opisowej. Dopuszcza się wystawianie bieżących ocen cząstkowych w skali od 1 do 6 w dzienniku lekcyjnym.
Oceniając uczniów podkreśla się wszystkie pozytywne elementy, jednocześnie bardzo delikatnie zwracając uwagę na występujące trudności i niedomagania. W czasie zajęć często powinna być stosowana pochwała słowna i aprobata gestem . Prawidłowo przeprowadzona ocena będzie czynnikiem motywującym i informacyjnym dla ucznia i rodzica.
KRYTERIA OCENY OPISOWEJ :
• bazowanie na mocnych stronach ucznia
• strona emocjonalno-motywacyjna ucznia
• zachowanie ucznia
• aktywność na zajęciach
• zainteresowania ucznia
• poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianym na danym etapie nauki
• postępy ucznia
• sposoby i kierunki przezwyciężania ewentualnych trudności

Roczną ocenę podsumowującą naukę w danym roku szkolnym dokonuje się w ARKUSZU OCENY OPISOWEJ.

3.Struktura oceny opisowej
1.Ocena opisowa semestralna (śródroczna) różni się od oceny opisowej końcoworocznej.
• Ocena opisowa śródroczna oprócz informacji o postępach ucznia w nauce i zachowaniu zawiera zalecenia dla ucznia dotyczące zarówno dalszych postępów w edukacji jak również postępów w rozwoju społeczno-moralnym oraz możliwości ich korekty.
Ocena ta powinna spełniać:
- funkcję informacyjną
- funkcję korekcyjną
- funkcję motywacyjną
• Ocena opisowa końcoworoczna na etapie promowania, powinna zawierać informacje o postępach edukacyjnych i zachowaniu bez dalszych wskazań.
Ocena ta powinna spełniać:
- funkcję informacyjną
- funkcję diagnostyczną

Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna powinna składać się z trzech zasadniczych części:
- postępy ucznia w edukacji
- postępy ucznia w rozwoju
- osobiste osiągnięcia ucznia

2.W bieżących ocenach cząstkowych zapisywanych w dzienniku lekcyjnym przyjmuje się:

- stopień celujący - 6
- stopień bardzo dobry - 5
- stopień dobry - 4
- stopień dostateczny - 3
- stopień dopuszczający - 2
- stopień niedostateczny -1
Kryteria ocen cząstkowych
Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe . Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, zawodach sportowych.
Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje poznane wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności – czasami przy pomocy nauczyciela .
Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.
Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.
4.Podstawowe kryteria oceny opisowej zachowania

Przy ocenie opisowej zachowania należy brać pod uwagę:
a) Tolerancję wobec przekonań drugiego człowieka (wyznaniowych, narodowościowych,).
b) Poszanowanie symboli narodowych.
c) Kulturę zachowania w miejscach publicznych.
d) Przestrzeganie form grzecznościowych.
e) Dbałość o mienie indywidualne i społeczne.
f) Wrażliwość emocjonalną na sprawy innych ludzi oraz życzliwość, uczynność, koleżeńskość.
g) Dążenie dziecka do nabywania wartościowych cech charakteru, jak: pracowitość, oszczędność,
wytrwałość, odwaga, prawdomówność, odpowiedzialność, samodzielność.
h) Właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.
i) Wzajemna pomoc i życzliwość podczas nauki i zabawy.
j) Stosunek do ludzi starszych.
k) Odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania.
l) Udział w życiu szkoły i klasy.
ł) Przyznawanie się do własnych błędów i niedociągnięć.
m) Udział w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły.
n) Frekwencja na lekcjach (uczeń nie może bez usprawiedliwienia opuszczać zajęć).
o) Przestrzeganie przepisów bhp.
p) Punktualne przychodzenie na zajęcia.
r) Chęci zdobywania i poszerzania wiedzy.

5.Dokumentacja oceny opisowej
ARKUSZE OCEN
W arkuszach ocen znajduje się ocena opisowa określająca poziom wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji oraz zachowanie ucznia. Zapis ten jest zgodny z zapisem na świadectwie szkolnym .
ŚWIADECTWO SZKOLNE
Zawiera ocenę opisową określającą poziom wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji oraz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym. Zapis ten jest zgodny z zapisem w arkuszach ocen .
6.Ustalenie semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikację uczniów przeprowadza się w 2 semestrach:
o I semestr trwa od pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno -wychowawczych we wrześniu do klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej poprzedzającej ferie zimowe.
o II semestr rozpoczyna się następnego dnia po posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej I semestru i trwa do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
• Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawca klasy , są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych) oraz przewidywanej ocenie zachowania - w formie opisowej.
• Semestralną (roczną) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
• Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
• Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora szkoły, nauczyciel sporządza pisemne uzasadnienie ustalonej oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania wewnątrzszkolnego w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
• Klasyfikacyjne oceny opisowe ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w ARKUSZACH OCEN OPISOWYCH, a opisową ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tej klasie.
ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ
1. W uzasadnionych przypadkach /na podstawie opinii wydanej przez lekarza/ uczeń może być zwolniony na czas określony w tej opinii z lekcji wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny opisowej klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Od oceny opisowej negatywnej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w ciągu 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
o dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
o nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator
o nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu
5. W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciel rady rodziców, doradca metodyczny i wychowawca klasy.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
WARUNKI PROMOWANIA
1. Uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę opisową negatywną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Uczeń klasy otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
4. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
6. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
7. Uczeń kończy szkołę , jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne opisowe - pozytywne .

Na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce, przewiduje się dyplom lub nagrodę książkową. Wszyscy uczniowie klas III kończący naukę w szkole otrzymują ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY z opisem nabytych umiejętności i czynności pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.